Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Farmasötik Biyoteknoloji (DR) Programı

Tanıtım

Bu program dahilinde; peptit-protein içeren dozaj formlarının hazırlanması ve stabilite özelliklerinin değerlendirilmesi, gen taşıyıcı sistemlerinin, adjuvan aşı formülasyonlarının geliştirilmesi ve hedeflendirilme prosesinin incelenmesi ile ilgili yürütülen proje, tez ve yayınlanmış yayınlar bulunmaktadır. Programın amacına yönelik anabilim dalında zorunlu ve seçmeli dersler kapsamında Biyoteknoloji'nin önemi ve uygulama alanları, Peptit-Protein bazlı dozaj şekli tasarımları, Peptit-proteinlerin fizikzel özellikleri ve stabiliteleri, biyoteknolojik ürünlerin hazırlanması ve kalite kontrolleri, biyobenzerler v.b. konularında teorik ve pratik dersler verilmektedir. 

Programın Amacı

Farmasötik Biyoteknoloji, yaşayan doku ve hücreleri (biyolojik sistemleri) kullanarak, istenilen ürünün elde edilmesi işlemi olan “biyoteknolojinin” alanları içerisinde çok önemli bir yer tutar. İlaç endüstrisi ve eczacılık alanlarında gelişmeleri izlemek, farmasötik biyoteknoloji ürünü olan ilaç etkin maddelerinin karakterlerini, stabilitelerini, uygun formülasyon ve vücuda veriliş yollarını incelemek amaçları arasında yer alır. Uygun etkin madde salım sistemlerini, ilaç hedefleme tekniklerini ve yardımcı maddeleri kullanarak hazırlanan farmasötik formlar içindeki biyolojik/biyoteknolojik ürünlerin stabilitellerini, uygulama, kullanım özelliklerinin ve kalite kontrollerinin belirlenmesi konularında uzman ve bilimsel personel yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

1.Bilgi: Biyolojik sistemler kullanılarak ilaç etkin maddelerinin üretimi, üretilen bu yeni jenerasyon ilaç etkin maddelerinin karakterlerinin, stabilitelerinin, en uygun ilaç taşıyıcı sistemler içinde formüle edilmesinin, kalite kontrollerinin ve vücuda en uygun veriliş şekli ve yollarının belirlenmesi, bu ürünlerin ruhsatlandırılması ve validasyonları konusunda bilgi edinilmesi.2.Beceri: Biyolojik/biyoteknolojik kaynaklı ilaç etkin maddesi içeren ilaç şekillerinin geliştirilmesi, kontrolü, denetlenmesi, kalite güvencesi, üretimi ve kontrolünde kullanılan etkin, yardımcı madde ve ilaç taşıyıcı sistemler, polimer bilgisi, ilaç ruhsatlandırılması ve validasyon konularında teorik ve pratik beceri kazandırmak. Eczacıların da bu ürünlerin üretim, formülasyon, hasta bilgilendirme ve araştırma yönüyle teorik ve pratik bilgi sahibi olmalarının sağlanması.3.Tutum: Amaç bölümünde bahsedilen konular hakkında bilimsel düşünmeyi ve yorum yaparak konunun gerçekleşmesi hakkında gelişmiş bir tutum kazandırmanın temini.
Hastaların yaşam kalitesini yükseltmek üzere ilaç tedavisinin sorumluluğunu etik kurallar çerçevesinde yürütmek üzere, temel bilimler, farmasötik bilimler, biyomedikal, klinik bilimleri temel alma
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirme
Doğal ve sentetik farmasötik maddelerden ilaç, ilaç dışı ve diğer tıbbi ürünlerin üretim teknolojileri ve analizleri ile ilgili bilimsel ve teknolojik bilgiye sahip olur.
Doğal ve sentetik farmasötik maddelerden ilaç, ilaç dışı ve diğer tıbbi ürünlerin üretim yeri özellikleri, saklanması, kalitesinin sağlanması ve standardizasyonu bilgilerine sahip olur.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirleme ve bu konu hakkında rapor hazırlama, hazırladığı raporu tartışma ve sunma
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
İlaç formülasyonlarının tüm kimyasal, fiziksel, biyolojik ve biyofarmasötik / farmakokinetik özelliklerini değerlendirme
İlaçların analitik/biyoanalitik ve ilaç üretim işlem validasyonları ve uluslararası standartları tanımlama
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) ve bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
Farmasötik Biyoteknoloji alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgilere sahip olur.
Lisansüstü yeterliliklerine dayalı olarak doktora düzeyinde güncel bilgilere sahip olur.
Farmasötik Biyoeknoloji ile ilişkili diğer disiplinlerle ortak çalışma yapma bilgisine sahip olur.
Doğal ve sentetik farmasötik maddelerden ilaç, ilaç dışı ve diğer tıbbi ürünlerin tasarımından üretimine ve tüketimine kadar olan süreçleri, fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik, toksikolojik analizlerini, kalite ve aktivite kontrollerini uygulama

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Doktora programından mezun olanlar;İlaç sanayii (üretim, kalite kontrol, kalite güvencesi, AR-GE, ruhsatlandırma bölümleri), hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarının teşhis ve analiz bölümleri, radyoaktif maddelerle çalışan devlete ait ve özel kurumlar, çevre ile ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir.c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez.f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.