Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Radyofarmasi (DR) Programı

Tanıtım

Radyofarmasötiklerin hazırlanması, geliştirilmesi, radyoaktif materyaller, radyasyonun biyolojik etkileri, radyasyonun farmasötik kullanımı, radyasyonun zararları, radyasyonun çevreye etkileri, radyasyondan korunma konusunda bilgilendirmek. Radyofarmasötiklerin hazırlanması için, radyoaktif materyallerle çalışma, bu konuda gerekli madde malzeme ve ekipmanı tanıma ve kullanabilme, radyasyondan korunma konusunda deneyim ve pratik beceri kazanmak.

Programın Amacı

Radyofarmasi doktoras programı, radyoaktif maddelerle ilaç hazırlama, kontrolleri, geliştirilmesi, saklanması konusunda bilgili, bu işlemler sırasında kullanılan ve gereken malzeme ve ekipman konusunda bilgi sahibi, deneyimli uzman ve bilimsel nitelikte doktora derecesine sahip eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenciler;Farmasötik teknoloji, farmasötik biyoteknoloji, kozmetoloji, biyofarmasötik-farmakokinetik ve radyofarmasötikler ile ilgili her tür bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olur. 
Hastaların yaşam kalitesini yükseltmek üzere ilaç tedavisinin sorumluluğunu etik kurallar çerçevesinde yürütmek üzere, temel bilimler, farmasötik bilimler, biyomedikal, klinik bilimleri temel alma.
Doğal ve sentetik farmasötik maddelerden ilaç, kozmetik/kozmesötik ve diğer tıbbi ürünlerin üretim teknolojileri ve analizleri ile ilgili bilimsel ve teknolojik bilgi ile üretim yeri özellikleri, saklanması, kalitesinin sağlanması ve standardizasyonu bilgilerine sahip olur.
Radyofarmasötiklerin tüm kimyasal, fiziksel, biyolojik ve biyofarmasötik / farmakokinetik özelliklerini değerlendirme, analitik/biyoanalitik validasyonları ile ilaç üretim işlem validasyonları ve uluslararası standartları tanımlama.
Radyofarmasi alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibi olur.
Radyofarmasi ile ilişkili diğer disiplinlerle ortak çalışma yapma bilgisine sahip olur.
Doğal ve sentetik farmasötik maddelerden radyoaktif ilaç, ilaç dışı ve diğer tıbbi ürünlerin tasarımından üretimine ve tüketimine kadar olan süreçleri uygulama.
Doğal ve sentetik farmasötik maddelerden radyoaktif ilaç, ilaç dışı ve diğer tıbbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik, toksikolojik analizlerini, kalite ve aktivite kontrollerini uygular.
Radyofarmasötiklerin terapötik etkilerini tanıma ve ilaçla tedavide ilacın farmakogenetik, farmakokinetik, farmakodinamik özellikleri doğrultusunda kullanımına ve stabilitesine ilişkin sorunları çözme, etkileşimleri çözmek için araştırmalara ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirme.
Topluma, diğer sağlık elemanlarına ve ilaç politikalarından sorumlu kurum ve kuruluşlara beşeri ve veteriner ilaçlar, diğer tıbbi ürünler, gıda destek ürünleri ve radyofarmasötiklerin kullanılışları ile ilgili bilgileri ve objektif önerileri aktarma.
Radyafarmasi alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlayabilme, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz edebilme ve çözüm önerileri getirebilme.
Radyofarmasi ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda, öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde kurgulama, çözüm önerileri getirme, sorunları çözme, elde edilen sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme yetkinliğine sahip olur. Bu kapsamda alanındaki ileri düzeydeki bir çalışmayı ve araştırmayı bağımsız veya ekip çalışması olarak yürütebilme.
Radyofarmasi ile ilgili yeni gelişmeleri takip ederek yaşam boyu öğrenme becerilerini uygulama ve kişisel ve mesleki gelişimini sürdürme.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarabilme.
Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapabilme.
Radyofarmasi ile ilgili bilgileri ve teknolojik gelişmeleri izleme, doğru ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşma ve radyofarmasötiklerde AR-GE, kalite kontrol, ruhsatlandırma, patent ve iyi imalat kurallarını (GMP) uygulama.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Doktora programından mezun olanlar;İlaç sanayii (üretim, kalite kontrol, kalite güvencesi, AR-GE, ruhsatlandırma bölümleri), hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarının teşhis ve analiz bölümleri, radyoaktif maddelerle çalışan devlete ait ve özel kurumlar, çevre ile ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir.c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez.f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.