Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Çocuklarda Endoskopik Cerrahi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. AHMET MURAT ÇAKMAK

Tanıtım

Çocuk cerrahlarının çoklu sisteme müdahale edebilmeleri nedeniyle tüm sistemlerin hastalıklarında gerek medikal gerekse de cerrahi olarak her türlü sağaltımda endoskopik yöntemler geliştirilmiş ve gelişmeye devam etmektedir. Teşhis ve tedavinin olmazsa olmazlarından olan endoskopik yaklaşımların ileride tek başına multisistemik müdahale yetkisi ile donatılarak ve disiplinler arası yoğun eğitimin sonrasında ayrı bir dal olarak gelişeceği de kuşku götürmez bir gerçek olarak görülmektedir. Yaklaşımı, anestezisi, ekipmanları, ekip yetişmesi, eğitimi ile bambaşka bir disiplin içerisinde devam eden endoskopik cerrahi aynı zamanda akademisyenlerin robotik cerrahi ve yakın gelecekteki diğer endoskopik girişlere de geçişini kolaylaştıracaktır. Ayrıca alınan eğitim dünyada hızla gelişen endoskopikgirişimlerdeki gelişimlere adaptasyonda fundamental bir güç olarak yardımcı olacaktır.

Programın Amacı

Çocuk Cerrahisi uzmanları, aldıkları ihtisas eğitimi boyunca endoskopik cerrahi konularında temel yetkinliklere sahip olmalarına rağmen, eğitim aldıkları kliniğin alt yapısı, teknik olanakları, eğitici sayısı ve eğitim düzeyi, asistan sayısı, vaka sayısı, vaka çeşitliliği ve veya diğer multidisipliner yürütülmesi gereken olgu ve girişimlerde ve postoperatif bakım ve morbidite sağaltımı konusunda destek verecek birimlerin eksikliği durumunda tam donanımlı birer uzman olarak yetişememektedir. Bu programda, uzmanların mesleki ve beceri açısından daha donanımlı ve tecrübeli hale getirilerek hem teorik hem de pratik olarak donanımlı,  gerektiğinde kendilerinin de yetkin birer eğitici olabilecek alt yapıya sahip akademisyen veya hizmet hekimi bilim insanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda bu kişiler ileriki dönemlerde açılması olası görünen doktora programlarına da geçiş yapacak alt yapıyı oluşturacaklardır. Sadece teknisyen olarak değil işlemi, cihazı, çalışma prensiplerini, fizik kurallarını, mühendislik ilkelerini, ışık teknolojisini, dijital gelişmeleri, bilgisayar ağlarını ve teknolojiyi iyi bilen hekimleri yetiştirmek sadece bu cihazları kullanan teknisyenler olmaktan çıkarıp bu alanın gelişmesinde sadece mühendis ve teknik ekibe ve üreticilere bağımlı olmaktan çıkarıp işi yapan ve hastaları ve hastalıkları bilen hekimlerce yeni buluşlara da imza atmayı olanaklı kılacaktır. Her şeyin ötesinde geleceğimizin teminatı çocuklarımızın tedavilerinde her türlü endoskopik cerrahi işlemi üst düzey boyutta hem teorik hem pratik anlamda yapabilecek üst düzey insan yetiştirilmesi de sağlanmış olacaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Program kapsamında çocuklarda endoskopik cerrahi ve endoskopi uygulamalarında kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur. Alanında olgulara multisistemik ve minimal invaziv yaklaşma olanağı konusunda yetkinlik kazanır. Bu alanda yeni cerrahi girişimler geliştirme, ürün geliştirme, projelendirme, daha sonrada bu işle ilgilenecek kişileri eğitme konusunda yetkinlik kazanır. 
Çocuklarda endoskopikcerrahi konusunda kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olma
Çocuklarda endoskopik cerrahi alanına ilişkin temel yeterliklere dayalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde kavrama
Çocuklarda endoskopik cerrahi ile açık cerrahiler arasındaki etkileşimi kavrama
Çocuklarda endoskopik cerrahi alanında ve araştırmalarda kullanmak üzere mesleki ve kişisel becerilerini uygulama
Endoskopik cerrahi uygulanan bir merkezi kurmaya katkıda bulunma
Endoskopik cerrahi ve endoskopi ünitesini kurma ve çözüm önerileri geliştirme
Komplikasyon gelişme durumunda, sentez etme ve çözme
Çocuklarda endoskopik cerrahi konusunda yayın hazırlama ve paylaşma
Alanına ilişkin bilinen bir yöntemi kullanarak bağımsız bir araştırma planlama ve yapma
Farklı bireylerde ve farklı hastalıklarda çözüm üretme
Alanında ürün geliştirmeye yönelik projeleri kurgulama ve gerektiğinde uygulama
Alanı ile ilgili strateji, politika ve uygulama planları geliştirme ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirme
Uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerisi ile alana ilişkin konuları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
Çocuk cerrahisi klinikleri ile ulusal ya da uluslararası çalışmalara katılabilme ve iletişim kurma
Bilgi ve güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını tartışma ve paylaşma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Cerrahi hasta üzerinde öğrenilen bir branş olmakla beraber bunun böyle gitmesi gerekmemektedir. Operasyon öncesi simülasyon eğitimlerinden geçirilecek ve belirli sayıda işlemi tatmin edici bir şekilde başardıktan sonra hasta üzerinde uygulamalar yapacak olan hekimlerin yetiştirilmesi hem eğiticilik açısından hem de daha optimal cerrahi ve medikal hizmet sunulması açısından önemlidir. Endoskopik cerrahinin yaygın olarak kabul gördüğü günümüzde bu program sayesinde tam donanımlı girişim yapılabilecek seviyeye getirmek için cerrah eğitilecek ve bu program çocuk koruyucu bir eğitim programı olacaktır. Bu kişiler ileriki dönemlerde açılması olası görünen doktora programlarına da geçiş yapacak alt yapıyı oluşturacaklardır.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarınabaşvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezunolanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencininbir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığıdersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a)Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundanalacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans notortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisansprogramları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az2.00 olması gerekir.b)ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almışolmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavısonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayaraklisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstüprogramından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programıtamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerdenen fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c)YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen vebu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göreulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar.Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunludeğildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgilianabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç)Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta,talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisansyapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınaraksözlü değerlendirme yapılır.d)Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans notortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALESpuanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun% 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi veenstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasındasıralama yapılır.e)ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrencikabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun %50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitüyönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralamayapılır.f)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanatdallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulündebu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.