Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Ortez ve Protez Biyomekaniği ve Rehabilitasyonu (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Serap ALSANCAK

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Ortez ve Protez Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Programı olarak açılıp, 2022-2023 Bahar dönemi itibariyle öğrenci alımına başlaması uygun görülmüştür.

Programın Amacı

Ortez ve Protez'in Biyomekaniği ile bu yardımcı cihazları kullananların Rehabilitasyonu alanında bilimsel ve teknolojik gelişimleri izleyen, eğitim, araştırma ve uygulamalarında ileri ve derin bilgi, beceri ve tutum kazanmış, bilgilerini klinik ve bilimsel çalışmalarla bütünleştirebilen, sonuçlarını yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen, ortez ve protez biyomekaniği ve rehabilitasyonu ile ilgili eğitim programlarına katkı verebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde uzman prostetist ortotistleri yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Program yeterlilikleri kapsamında; öğrencilerin Ortez ve/veya Protez kullanan veya kullanacak olan bireylerin fonksiyonel durumlarına yönelik değerlendirmeleri kavrayabilmeleri, bireylere en uygun ortez veya protez bağlantı parçalarının seçimi, tasarımı, üretimi, biyomekaniği ve rehabilitasyonunu bilebilmeleri ve ekip çalışması anlayışı içinde çözümleyebilmeleri, Ortez ve/veya protezin kullanımı sırasında karşılaşılan sorunların çözümünü bilebilmeleri,Ortez ve/veya protezin kullanılmadığı durumlarda gelişebilecek komplikasyonları bilebilmeleri, yenlikçi tasarımlar oluşturmayı öğrenebilmeleri, yapılan uygulamalarda bedensel engelli kişilere ve ailelerine yönelik bakış açısı, tutum ve davranışlara yönelik beceri geliştirebilmeleri gerekmektedir.
Ortez ve/veya Protez Biyomekaniği ve Rehabilitasyonu alanına özgü temel ölçme, değerlendirme ve tedavi tekniklerine yönelik kavramsal ve klinik bilimsel gelişmeleri izleyebilme, ortez ve protez kullanan hastaların rehabilitasyonunda karşılaşılan değişik alanlara özgü derin ve sistematik bilgiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanabilme.
Ortez ve/veya Protez Biyomekaniği ve Rehabilitasyonu alanındaki kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri eleştirisel yaklaşımla değerlendirebilme ve bütünleştirebilme, yeni bilgiler oluşturabilme, problem çözmebilme ve klinik karar verme becerisine ulaşma.
Ortez ve/veya Protez Biyomekaniği ve Rehabilitasyonu alanına özgü araştırmalar planlayabilme, projelerde görev alabilme, uygun istatistik yöntemleri seçerek yaptığı çalışmaların sonuçlarını yorumlayabilme, raporunu yazabilme ve bilimsel toplantılarda sunabilme veya yayınlayabilme.
Ortez ve/veya Protez Biyomekaniği ve Rehabilitasyonu alanına özel uygulama ve araştırmaları, etik değerleri gözeterek bağımsız olarak yürütebilme, mesleki bilgi ve becerileriyle sorumluluklarını grup çalışmasına aktarabilme.
Avrupa dil portföyünde yer alan en az bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı uluslararası düzeyde mesleki ve akademik çalışmalarda alanıyla ilgili etkin iletişim kurabilme.
Geleneksel ve güncel ortez, protezler ve bağlantı parçaları ve bunların özelliklerini, etkilerini anlayabilme, çocuk, erişkin ve yaşlı özel gereksinimi olan bireylere uygun tasarımları geliştirebilme.
Bedensel engelliye yönelik onların yaşamlarını kolaylaştırıcı ortez, protez, yardımcı gereçler, rehabilitasyon ve biyomekanik alanlarında hipotezler üretebilme, yeni araştırmalar başlatabilme, geliştirebilme.
Toplum sağlığına ve sağlık politikalarına katkıda bulunabilme, Ortez Protez ve Biyomekanik alanına yönelik olarak eğitim, koruyucu ve rehabilitatif yaklaşımlar hakkında birey, aile ve toplumu bilinçlendirebilme.
Ortez ve/veya Protez Biyomekanik ve Rehabilitasyonu alanına özgü öğrenim ihtiyaçlarını ve hedeflerini tanımlayabilme, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilme ve kalite geliştirme, mesleki eğitim ve tanıtım programlarına katkı verebilme.
Ortez ve/veya Protez Tasarımı ve Üretimi alanına özgü temel ölçme, değerlendirme ve tedavi tekniklerine yönelik kavramsal ve klinik bilimsel gelişmeleri izleyebilme, ortez ve protez kullanan hastaların tasarım veya üretimle ilgili değişik alanlara özgü derin ve sistematik bilgiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanabilme.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde, stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
Sağlık alanına ve mesleğine ilişkin yasal düzenlemelerde bilgi sahibidir.
Toplumun ve bireylerin ihtiyaçlarına uygun olarak alanı ile ilgili konularda eğitim materyalleri hazırlar ve eğitim verir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Özelleşmiş uzmanlar Ortez ve Protez Yapım ve Uygulama Merkezlerinde, Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Ortez ve Protez Bölümlerinde, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Ortopedik Protez ve Ortez Programlarındaki çalışmalına ek olarak Hastanelerin ilgili Anabilim Dalları (Ortopedi ve Travmatoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Nöroloji, Nöroşirurji gibi) nda ve laboratuvarlarında hekim, fizyoterapist, hemşire, psikolog, sosyal hizmet uzmanı gibi sağlık profesyonelleri ile birlikte ortopedik protez ve ortez teknikerleri gibi yardımcı sağlık elemanları ile gerçekleştireceği iletişim ve işbirliği ile hizmetin niteliğini artırmakla kalmayıp merkezlerin de niteliğinin artmasına katkı sağlayacaktır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                                 A                            4,0085-89                                   B1                          3,5080-84                                   B2                          3,2575-79                                   B3                          3,0070-74                                   C1                          2,7565-69                                   C2                          2,5060-64                                   C3                          2,0050-59                                   F1                          1,5049 ve aşağısı                        F2                          0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.50 olması gerekir. b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 60 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz. c) YDS’den en az 60 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir. ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır. d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.