Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Ebelik (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Serkan YILMAZ

Tanıtım

Ebelikte tezli yüksek lisans programı,  uzmanlık düzeyinde ebelik bilgi ve becerisi kazanan, bilimsel ilkeler ışığında araştırmalar yaparak mesleğin gelişimine katkı sağlayan, ebelik eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı gereksinimine yanıt veren ebeler yetiştirir.

Programın Amacı

Misyon : İleri ebelik temel bilgi ve becerisine sahip, bilimsel ilkeler ışığında araştırmalar yapabilen, uluslararası ölçütlerde uzman ebeler yetiştirmektir.Vizyon: Ebelik bilgi ve becerilerini profesyonellik içerisinde liderlik özellikleriyle artırabilen, hizmet verdiği gruba bütüncül olarak yaklaşan, multidisipliner ekip ile iş birliği içerisinde çalışabilen, ebelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında aktif rol alabilen; tüm bunları yerine getirirken mesleki etik ilkeleri göz önünde bulunduran profesyonel ve uzman ebeler yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Ebelik yüksek lisans eğitimi mezunları;  ebelik alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahiptir, kadın, aile ve topluma sağlığı koruyucu ve geliştirici, hastalıkları tedavi ve rehabilite edici ebelik hizmeti sunar,  alanı  ilgili kanıtlanmış verileri ve inovatif gelişmeleri eleştirel gözle değerlendirebilir ve uygulayamalarına aktarabilir,  kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar  planlamayabilir ve  yürütebilir, ebelik mesleğinin sorunlarını tanımlayabilir ve bu sorunların çözümüne yönelik meslektaşları ve diğer meslek profesyonelleri ile iş birliği içinde uygun stratejiler ve politikalar geliştirebilir, etik ilkelere bağlıdır  ve yaşam boyu gelişime açıktır.
Ebelik mesleği ile ilişkili kavram, teori ve modelleri açıklama ve kullanma.
Ebelik alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olma.
Ebelik alanı ile ilgili konularda mevcut strateji, politika ve uygulamaları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirme ve öneri geliştirme.
Mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırma planlama ve yürütme.
Bilimsel olarak kanıtlanmış verileri takip etme, eleştirel gözle değerlendirme ve uygulayabilme.
Kadın, aile ve toplum sağlığına ilişkin temel kavramları, ulusal ve uluslararası göstergeleri açıklama ve tartışabilme.
Ebelik mesleğinin sorunlarını tanımlayabilme ve ulusal/uluslararası mesleki kuruluşlar ile iş birliği içinde uygun stratejiler geliştirebilme.
Topluma sunduğu hizmette kültüre duyarlı bakıma liderlik etme.
Maternal ve neonatal sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütülmesine liderlik etme.
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseme, bireysel ve mesleki gelişime açık olma.
Alanında kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilme.
Ebelik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı ve sözlü olarak sistemli bir biçimde paylaşabilme.
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilme ve etik davranma.
Kadın, aile ve topluma sağlığı geliştirici, hastalıkları önleyici, tedavi edici ve destekleyici kapsamlı ebelik hizmeti sunma.
Alanı ile ilgili inovatif gelişmeleri takip etme ve kullanma.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Uzman ebeler, kamu ve özel sektörde olmak üzere sağlık kuruluşlarında uzman ebe olarak, sağlık yüksekokulları ve sağlık bilimleri fakültelerinin ebelik bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilirler.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.