Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Çocuk Koruma (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Betül ULUKOL

Tanıtım

Çocuk istismarı ve ihmali bireyi, toplumu, sosyal kuruluşları, yasal sistemleri, eğitim sistemini ve iş alanlarını da etkileyen, ciddi yaralanmalara, sakatlıklara ve hatta ölümlere neden olabilen yalnızca tıbbi değil, hukuki ve sosyal yönleri olan önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Tüm toplumu, hatta toplumun geleceğini de etkileme riski taşıyan bu sorun müdahale edilmediği takdirde kendi kendini sınırlayan bir durum değildir. Mutlaka bilinçli bir şekilde,  etkili ve olabildiğince yaygın bir mücadele gerekir. Çocukları koruma ve olası riskleri önleme çalışmaları çağdaş bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu bağlamda birincil, ikincil ve üçüncül koruma çalışmaları; tüm toplumda çocuğa yönelik her türlü şiddetin önlenmesi için yapılan çalışmaları, çocukları örseleyebilecek risklerinin bertaraf edilmesini ve örselenen çocukların tekrar örselenmelerini önlemeye, mevcut sorunlarının ileri dönemlere sarkan etkilerini yok etmeye yönelik çalışmaları kapsar. Program, çocuk istismarı ve ihmali ile  mücadelenin çözümünde yer alan paydaş disiplinlerin  iş birliği ve koordinasyonu ile yürütülmektedir. Böylece üretilen bilginin müdahaleyi en etkili düzeye taşıması mümkün olacaktır.

Programın Amacı

Disiplinlerarası Çocuk Koruma Tezli Yüksek Lisans Programının temel amacı çocuk istismarı ve ihmali sorunu ile bilinçli ve etkili  bir müdahale gerektiği bilinci ile çalışacak donanımlı ve yetkin bilim insanlarının ve uzmanların yetiştirilmesi ve çocuk koruma alanında akademik olarak çalışmak isteyen profesyonellerin daha sonraki çalışmaları için temel düzeyde yeterliliklerini sağlamaktır. Program, çocuk koruma alanında  bilimsel çalışmaların yapılarak çocuk koruma politikalarının geliştirilmesini, müdahalelerin kanıta dayalı şekilde yürütülmesini ve bu alanda çalışmak üzere yetişmiş farklı disiplinlerden uzmanların katkıları ile çocuk koruma uygulamalarının etkinliğinin artırılmasını hedeflemektedir.  

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Program yeterlilikleri kapsamında; öğrencilerin çocuk gelişimi, çocuk hakları, çocukların istismarı ve ihmali için risk oluşturan durumları bilmeleri, Her türlü istismara uğrayan veya ihmal edilen çocukların bulgu ve belirtilerini tanıyabilmeleri, en uygun tıbbi ve psikososyal müdahaleyi belirleyebilmeleri, adli desteğin sağlanması konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları beklenmektedir. Ayrıca çocukların istismar ve ihmalden korunması için birincil, ikincil ve üçüncül koruma anlayışı içinde çocuk koruma programları geliştirebilme, mevcut programların güçlendirilmesine katkıda bulunabilme, çocukları güçlendirme çalışmaları kapsamında destek verebilmeleri gerekmektedir.
Çocuk gelişimini kuramlar çerçevesinde tartışabilme, çocukların gelişimlerini değerlendirebilme ve gelişim alanında karşılaşılabilecek sorunları belirleme
Çocuk Haklarının neler olduğunu bilme, çocukların hakları konusunda savunuculuk yapabilme ve çocuk hakkı ihlallerinin ortadan kaldırılması için politika geliştirme
Çocukların yaşadıkları çevrede karşılaşabilecekleri istismar ve ihmal kaynaklarını açıklayabilme, risk oluşturabilecek durumları fark etme
Çocuk istismarı (fiziksel, cinsel, duygusal) ve ihmalini tanımlayabilme, olgulara uygun ve doğru yaklaşımı gösterebilme ve adli süreci ve sosyal hizmet yaklaşımını geliştirebilme, mağdur çocuklara psikososyal destek sağlama
Çocuk İstismarı ve ihmalinin yakın ve uzun dönem etkilerini tanımlayabilme, değerlendirebilme ve çocuk istismarı ve ihmalinin kuşaklar arası aktarım mekanizmalarını bilme
İstismar ve ihmalin fiziksel bulgularını, belirtilerini tanımlayabilme, laboratuvar bulgularını ve görüntüleme tetkiklerini değerlendirerek, ayırıcı tanıda bulunma
Farklı çocuk emeği formlarının tanımını yapabilme, çocuk emeği istismarının ekonomik belirleyicilerini ve çocukların satışı ve ticaretinin arka planını açıklayabilme ve farklı ülkelerde yürütülen çocuk emeği istismarının ve ihmalinin önlenmesine yönelik iyi uygulama örneklerini ortaya koyma
Aile içi şiddetin dinamiklerini, eş şiddetine yaklaşım ilkelerini bilme, aile içi şiddetin çocuk üzerine etkilerini belirleyebilme ve aile içi şiddetle mücade için program geliştirme
Adalet sisteminde çocuklarla ilgili mevzuatı kullanarak mağdur olgulara müdahalede bulunma ve adli süreci takip etme
Çocuk ihmali ve istismarı olgularına sosyal hizmet müdahale ve yaklaşımları konusunda öneride bulunma, sosyal hizmet rehabilitasyonuna yönlendirme
Çocuk istismarını ve ihmalini önlemeye yönelik çalışmaları tanımlama, programlar tasarlama ve geliştirme, ulusal ve uluslararası çocuk koruma uygulamalarını izleme
Çocuk istismarı ve ihmali alanında etik ilkeleri benimseme, bu alanda çalışanların etik sorumluluklarını bilme, etik ihlalleri ve sorunları farketme
Çocukları korumaya yönelik okul ve aile temelli müdahale programlarını geliştirme ve uygulama, istismarın ve ihmalin önlenmesi için okul sağlığı programları geliştirme
Çocuk maneviyatını ve vicdan gelişimini destekleyen ve unsurları bilme, etkili manevi baş etme biçimi önerme ve bilişsel dini gelişimin evrelerini ayırtetme
Çözüm odaklı iletişim kurarak ve ekip çalışması ile çalışarak olgulara çoklu disipliner bir anlayışla çözüm geliştirme

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Tezli Yüksek Lisans programından mezun olan kişiler bu alanda akademik çalışmalarına devam ederek üniversitelerde bu alanda bilimsel çalışmaların yapılmasını ve konu hakkında duyarlı ve bilgili öğrenciler yetiştirilmesini sağlar. Tezli Yüksek lisans programı mezunları bu alanda daha ileri araştırmaların, akademik çalışmaların yapılabilmesi için donanımlı profesyonellerin yetiştirileceği doktora ve ihtisas programlarına devam edebilirler.  Farklı disiplinde çalışacak bu kişiler çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi için mensubu oldukları kurumun ve meslek alanının olanaklarını sonuna kadar değerlendirebilecek, konunun paydaşları ile etkin ve eşgüdümlü bir şekilde çalışabileceklerdir.Bununla beraber halen Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğim Bakanlığı başta olmak üzere bir çok Bakanlıkta ve kurumda çocukların şiddetten korunması ve mağdur çocuklara müdahale konularında bazı çalışmalar yapılmakta ve yeni çalışmalar planlanmaktadır. Ancak bu alanda çalışan kişilerin pek çoğunun  kuramsal bilgi ve deneyim açısından güçlendirilmeye ihtiyacı vardır. Tezli Yüksek Lisans programı bu kapsamda önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.