Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı 1. Öğretim
  • Program Direktörü Doç.Dr. Funda ÖZDEMİR

Tanıtım

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı, doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanında daha üst düzey bilgi ve beceri kazanan, kazandığı bilgi ve becerileri uygulama, eğitim ve araştırma alanlarına aktaran yüksek lisans mezunları yetiştirir.

Programın Amacı

Kadın sağlığı; kadının kendisini doğrudan ilgilendiren, çocuk ve aile sağlığı ile direk etkileşimi olan önemli bir alandır. Dolayısıyla bu alanda yapılacak geliştirmelerin kadın sağlığına olduğu gibi pek çok alana da olumlu yansımaları olacaktır. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı; öğrenciye, cinsel sağlık/üreme sağlığı konularına yönelik üst düzeyde bilgi ve beceri kazandırarak, kadın sağlığının korunmasına ve yükseltilmesine katkı sağlamayı, hemşireliğin bilimsel gelişimine katkıda bulunmayı, lisans düzeyindeki okullara öğretim elemanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirebilir ve derinleştirebilir. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir, geliştirebilir ve derinleştirebilir.  Perinatoloji hemşireliği/Kadın Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği ile ilgili sorunların çözümlerine  yönelik  bilimsel araştırma yöntemlerine dayalı olarak araştırmalar yürütebilme. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, çözüm önerileri geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir. Alanı ile ilgili çalışmalarda, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.  Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanı ile ilgili araştırma yaparken doğru istatistiksel yöntemleri seçme, hesaplama ve yorumlayabilme; bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapabilme becerisine sahiptir.  
Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahip olma, bunları geliştirme ve derinleştirme.
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, geliştirme ve derinleştirme.
Perinatoloji hemşireliği/Kadın Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği ile ilgili sorunların çözümlerine yönelik bilimsel araştırma yöntemlerine dayalı olarak araştırmalar yürütme.
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, çözüm önerileri geliştirme ve sorumluluk alarak çözüm üretme.
Alanı ile ilgili çalışmalarda, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma.
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanı ile ilgili araştırma yaparken doğru istatistiksel yöntemleri seçme, hesaplama ve yorumlayabilme; bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapabilme becerisine sahip olma.
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanına yönelik uygulamalarda ekip anlayışını kullanma.
Kanıta dayalı uygulamaları takip etme, kanıt oluşturacak araştırmaları yapma.
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarma, tartışma, paylaşma.
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlama, geliştirme ve elde edilen sonuçları değerlendirme.
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme ve bu değerleri öğretme.
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanma.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olanlar sağlık kurum ve kuruluşlarında uzman doğum ve kadın hastalıkları hemşiresi olarak, lisans düzeyindeki okullarda öğretim elemanı olarak istihdam edilirler. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olanlar, aynı dalda ya da kabul edildikleri programlarda doktora eğitimi alabilirler. 

Mezuniyet Şartları

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Mezun olunabilmesi için bu koşulların başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, tezini ilgili enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur. 

Kazanılan Derece Şartları

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Mezun olunabilmesi için bu koşulların başarıyla tamamlanması gerekmektedir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Başarı puanı 4,00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4,00 üzerinden en az 2,75 almaları gerekir. Yüksek lisans programlarında C1 ve yukarısında yer alan notlar başarılı, C2 ve aşağısında yer alan notlar başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda yer alan zorunlu ya da zorunlu ders havuzundan aldığı derslerden başarılı olması gerekmektedir. Zorunlu olmayan bir dersten başarısız olunması durumunda o ders yerine başka bir ders alınabilir. Öğrenciler, genel akademik başarı not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilirler.Değerlendirme sonucu elde edilen başarı puanları aşağıdaki tabloda belirtilen harf notuna çevrilir: Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                 Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                          1,5049 ve aşağısı        F2                          0,00

Nasıl Kayıt Olabilirim?

1) Programa kabul koşulları arasında hemşirelik alanında lisans diplomasına sahip olmak ve lisans mezuniyet not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezli yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4,00 katsayı üzerinden en az 2,50 veya 100 üzerinden eşdeğeri bir puan olması gerekir.2) Tezli yüksek lisans programında öğrenci ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 65 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından alınan belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılabilir. 3) Tezli yüksek lisans programına başvuracak öğrenci YDS veya YÖKDİL’den en az 55 puan veya Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavı veya ÖSYM tarafından kabul edilen ve KPDS, YÖKDİL ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavında alınmış olan puanlar, Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde, enstitü yönetim kurulunca ÖSYM tarafından yapılan YDS’ye eşdeğer sayılabilir.4) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans mezunu adaylardan başvuranlar için ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %30’u dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.