Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Psikiyatri Hemşireliği (YL) Programı

Tanıtım

Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı, ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanında evrensel bir bilim insanının niteliklerini karşılayan, ulusal ve uluslararası literatür bilgisine sahip ve literatür bilgilerini ülkenin gereksinimleri doğrultusunda eğitim ve araştırmaya uygulayabilen üretken, yaratıcı ve sorgulayıcı yüksek lisans mezunları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, öğrenciler bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek için üniversite laboratuvar ve teknik olanaklardan yararlanabilir. Programın dili Türkçedir.

Programın Amacı

Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı, ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanında evrensel bir bilim insanının niteliklerini karşılayan, ulusal ve uluslararası literatür bilgisine sahip ve literatür bilgilerini ülkenin gereksinimleri doğrultusunda eğitim ve araştırmaya uygulayabilen üretken, yaratıcı ve sorgulayıcı yüksek lisans mezunları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Hemşirelik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler ve hemşirelik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri toplum yararına kullanır.Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.Hemşirelik alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kurar ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçları kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar. Hemşirelik alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
P Y1 . Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirebilir ve derinleştirebilir.
PY 2. Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojileri ve alana özgü alet ve cihaz hakkında bilgi sahibidir.
PY3. Hemşirelik alanına yönelik yapılan çalışmalarda kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
PY4.Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir, geliştirebilir ve derinleştirebilir.
PY 5.Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazar ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
PY 6 .Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PY 7. Hemşirelik alanı ile ilgili araştırma yaparken doğru istatistiksel yöntemleri seçme, hesaplama ve yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PY 8. Hemşirelik alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
PY9. Hemşirelik alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, çözüm önerileri geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
PY10. Hemşirelik çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
PY 11. Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapabilir.
PY12. Hemşirelik alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
PY13. Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygulayabilir.
PY 14. Kanıta dayalı uygulamaları takip edebilir ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmaları yapabilir.
PY15. Hemşirelikteki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir, tartışabilir, paylaşabilir.
PY16. Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
PY17. Hemşirelik alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlayabilir, geliştirebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir.
PY18.Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
PY19. Hemşirelik alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olan öğrencilerimiz sağlık kurum ve kuruluşlarında uzman psikiyatri hemşiresi olarak, lisans düzeyindeki okullara öğretim elemanı olarak istihdam edilirler. Özel ve devlet hastaneleri psikiyatri servislerinde ve toplum ruh sağlığı merkezlerinde çalışabilmektedirler. 

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.