Sosyal Bilimler Enstitüsü

Alman Dili ve Edebiyatı (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ünal KAYA

Tanıtım

"Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin kuruluşundan günümüze kadar eğitim-öğretim etkinliklerini sürdürenAlman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Almanca Edebiyatlar (Alman, Avusturya, İsviçre Edebiyatı) ve Alman dili üzerine art ve eşsüremli araştırma, inceleme ve öğretimi temeline dayalıdır. Hazırlık sınıfında öğrencilere temel Almanca bilgisi kazandırıldıktan sonra sekiz yarıyıl içerisinde Alman dilbilimi ve edebiyat bilimi çalışmaları yapılmaktadır. Bu çerçevede iki yanlı çeviri dersleri, dil tarihi, edebiyat tarihi, edebiyat semineri, Ortaçağ Almancası, kültürlerarası edebiyat örneklerle incelenmekte ve Türk Edebiyatı ile karşılaştırmalar yapılmaktadır."

Programın Amacı

Doktora düzeyinde Alman dil tarihi, Alman edebiyat tarihi, Alman kültürü, dilbilim ve çeviri alanlarında öğrenci yetiştirmeyi amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Alman Edebiyatının tarihi, evreleri ve bunların ayırt edici edebi, biçimsel ve biçemsel evrelerini tanır. Dil ve Dilbilim alanında karşılaştırmalı araştırmalar yapar. Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak karşılaştırmalı Edebiyat çalışmaları yapar. Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır. Almancayı bilimsel araştırmalarında çalışma dili olarak kullanır. Almancayı öğretmede çağdaş öğretim tekniklerini ve yöntemlerini kullanır. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalar yapar. 
1- Alman Edebiyatının tarihi, evreleri ve bunların ayırt edici edebi, biçimsel ve biçemsel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
2- Alman Edebiyatıyla ilintili tarihsel, bilimsel, kültürel, sosyolojik ve ekonomik olayları değerlendirir ve tartışır.
4- Alman Edebi eserlerini klasik ve çağdaş edebi eleştiri kuramları doğrultusunda değerlendirir.
5- Edebi/Yazınsal türlere ilişkin temel ve genel (özelliklerini, örneklerini ve farklı dönemlerdeki geçirdikleri değişimleri) bilgi sahibi olur ve eserleri bu bağlamda değerlendirir.
6- Alman Dili’ni farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerde -günlük dil, resmi dil, bilim dili, edebi dil v.b- kullanımını kavrar, sözlü ve yazılı olarak ustalıkla kullanılır.
7- Alman Dili ve Edebiyatı alanında kronolojik olarak başlangıcından 21. yy. dek Alman şiiri, tiyatrosu, romanı ve diğer düzyazı türleri ve bu yapıtların ortaya konulmalarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur.
8- Almanca metinleri okur ve dilsel özellikleri, biçim, biçem, içerik ve anlam çerçevesinde inceler.
9- Farklı toplumların tarihsel gelişimlerini edinilen yeni bilgiler ve farklı bakış açıları ışığında karşılaştırmalı olarak inceler.
10-Almanca metinleri Türkçeye ve Türkçe metinleri Almancaya çevirir.
11- Almancayı yazılı ve sözlü iletişimde kullanır.
12- Almancayı bilimsel araştırmalarında çalışma dili olarak kullanır.
13- Araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme ve bunu Almanca yazılı ve sözlü sunabilme becerisine sahip olur
14- Almancayı öğretmede çağdaş öğretim tekniklerini ve yöntemlerini kullanır
15- Alman Dili ve Edebiyatı alanı için gerekli bilgisayar tekniklerini ve programlarını kullanır.
16- Alman Dili ve Edebiyatı alanında yapılan araştırmaları değerlendirir, araştırmalardaki sorunları tanımlar ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
17- Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak, karşılaştırmalı Edebiyat çalışmaları yapar.
18- Bilgi teknolojilerini Alman Dili ve Edebiyatı’nın öğretim planlamasında ve öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır
19- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
20- Çevirileriyle Türk eserlerin yurtdışında tanınmasını ve Almanca yayınlanmış eserlerin Türk diline çevrilerek bilime ve sanata katkıda bulunur
21- Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır
22- Alman Dili ve Edebiyatı alanında yapılan araştırmaları değerlendirir, yorumlar, araştırmadaki sorunları tanımlar ve soruna çözüm önerileri geliştirir.
23- Almancayı bilimsel araştırmalarda çalışma dili olarak kullanır
24- Araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme ve bunu Almanca yazılı ve sözlü sunabilme becerisini kazanır.
25- Dil ve dilbilim alanında bilimsel çalışmalar yapar
26- Dil ve dilbilim alanında karşılaştırmalı çalışmalar yapar
27- Bilgi teknolojilerini Alman Dili ve Edebiyatı’nın öğretim planlamasında ve öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
28- Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir
29- Alman dilini farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerde- günlük dil, resmi dil, bilim dili, edebi dil vb. kullanımını kavrar, sözlü ve yazılı olarak ustalıkla kullanır.
30- Almancayı sözlü ve yazılı iletişimde kullanır
31- Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
32- Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır
33- Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır
34- Almancayı öğretmede çağdaş öğretim tekniklerini ve yöntemlerini kullanır.
35- Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalar yapar
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

"Öğrencilerimiz öğretmenlik formasyon derslerini de alarak öğretmenlik yapmaya hak kazanmaktadırlar. Öğretmenliğin yanı sıra çevirmenlik yapabilmekte, turizm sektörünün çeşitli alanlarında, kültür branşlarında, Almanya bağlantılı şirketlerde, Dişişleri ile çeşitli bakanlıklarda, bankalarda ve Almanca bilgisi gerektiren çeşitli işlerde görev alabilmektedir."

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                  Notlar                    Katsayılar90-100                  A                             4,0085-89                     B1                           3,5080-84                     B2                           3,2575-79                     B3                          3,0070-74                     C1                           2,7565-69                     C2                           2,5060-64                     C3                           2,0050-59                     F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a)     Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)     Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)    Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)    Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.