Sosyal Bilimler Enstitüsü

Alman Dili ve Edebiyatı (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ünal KAYA

Tanıtım

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin kuruluşundan günümüze kadar eğitim-öğretim etkinliklerini sürdüren Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Almanca Edebiyatlar (Alman, Avusturya, İsviçre Edebiyatı) ve Alman dili üzerine art ve eşsüremli araştırma, inceleme ve öğretimi temeline dayalıdır. Hazırlık sınıfında öğrencilere temel Almanca bilgisi kazandırıldıktan sonra sekiz yarıyıl içerisinde Alman dilbilimi ve edebiyat bilimi çalışmaları yapılmaktadır. Bu çerçevede iki yanlı çeviri dersleri, dil tarihi,  edebiyat tarihi, edebiyat semineri, Ortaçağ Almancası, kültürlerarası edebiyat örneklerle incelenmekte ve Türk Edebiyatı ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Programın Amacı

Yüksek lisans düzeyinde Alman dil tarihi, Alman edebiyat tarihi, Alman kültürü, dilbilim ve çeviri alanlarında öğrenci yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Alman Edebiyatının tarihi, evreleri ve bunların ayırt edici edebi, biçimsel ve biçimsel özelliklerini tanır. Dil ve dilbilim alanında karşılaştırmalı çalışmalar yapar.Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak, karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları yapar. Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır. Almancayı bilimsel araştırmalarında çalışma dili olarak kullanır. Almancayı öğretmede çağdaş öğretim tekniklerini ve yöntemlerini kullanır. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
1- Alman Edebiyatının tarihi, evreleri ve bunların ayırt edici edebi, biçimsel ve biçemsel özelliklerini tanır
2- Alman Edebiyatıyla ilintili tarihsel, bilimsel, kültürel, sosyolojik ve ekonomik olayları değerlendirir ve tartışır
3- Alman Edebi eserlerini klasik ve çağdaş edebi eleştiri kuramları doğrultusunda değerlendirir
4- Edebi/Yazınsal türlere ilişkin temel ve genel (özelliklerini, örneklerini ve farklı dönemlerdeki geçirdikleri değişimleri) bilgi sahibi olur ve eserleri bu bağlamda değerlendirmeyi öğrenir.
5- Alman Dili’ni farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerde -günlük dil, resmi dil, bilim dili, edebi dil v.b- kullanımını kavrar, sözlü ve yazılı olarak ustalıkla kullanılır.
6- Alman Dili ve Edebiyatı alanında kronolojik olarak başlangıcından 21. yy. dek Alman şiiri, tiyatrosu, romanı ve diğer düzyazı türleri ve bu yapıtların ortaya konulmalarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur.
7- Almanca metinleri okur ve dilsel özellikleri, biçim, biçem, içerik ve anlam çerçevesinde inceler.
8- Farklı toplumların tarihsel gelişimlerini edinilen yeni bilgiler ve farklı bakış açıları ışığında karşılaştırmalı olarak inceler.
9- Almanca metinleri Türkçeye ve Türkçe metinleri Almancaya çevirir
10- Almancayı yazılı ve sözlü iletişimde kullanır.
11- Almancayı bilimsel araştırmalarında çalışma dili olarak kullanır.
12- Araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme ve bunu Almanca yazılı ve sözlü sunabilme becerisine sahip olur
13- Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak, karşılaştırmalı Edebiyat çalışmaları yapar.
14- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
15- Çevirileriyle Türk eserlerin yurtdışında tanınmasını ve Almanca yayınlanmış eserlerin Türk diline çevrilerek bilime ve sanata katkıda bulunur
16- Alman Dili ve Edebiyatı alanında yapılan araştırmaları değerlendirir, yorumlar, araştırmadaki sorunları tanımlar ve soruna çözüm önerileri geliştirir.
17- Dil ve dilbilim alanında karşılaştırmalı çalışmalar yapar
18-Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
19- Alman dilini farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerde- günlük dil, resmi dil, bilim dili, edebi dil vb. kullanımını kavrar, sözlü ve yazılı olarak ustalıkla kullanır.
20- Araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme ve bunu Almanca yazılı ve sözlü sunabilme becerisini kazanır.
21- Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır
22- Alman Dili ve Edebiyatı alanı için gerekli bilgisayar tekniklerini ve programlarını kullanır.
23- Bilgi teknolojilerini Alman Dili ve Edebiyatı’nın öğretim planlamasında ve öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır
24- Almancayı öğretmede çağdaş öğretim tekniklerini ve yöntemlerini kullanır.
25- Almancayı bilimsel araştırmalarda çalışma dili olarak kullanır
26- Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır
27- Dil ve dilbilim alanında bilimsel çalışmalar yapar
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Öğrencilerimiz öğretmenlik formasyon derslerini de alarak öğretmenlik yapmaya hak kazanmaktadırlar.Öğretmenliğin yanı sıra çevirmenlik yapabilmekte, turizm  sektörünün çeşitli alanlarında, kültür branşlarında, Almanya bağlantılı şirketlerde, Dişişleri ile çeşitli bakanlıklarda, bankalarda ve  Almanca bilgisi gerektiren çeşitli işlerde görev alabilmektedir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.