Sosyal Bilimler Enstitüsü

Arap Dili ve Edebiyatı (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Kemal TUZCU

Tanıtım

Bilim Dalında, doktora programında Arap Dili ve Edebiyatı üzerine çalışmalar yapılmakta ve bu çalışmalar disiplinler arası etkileşim içinde yürütülmektedir. Bilim Dalında doktora alanında verilen dersler ve üretilen tezler Arap dili, edebiyatı ve kültürü üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede iki yanlı çeviri dersleri, dil tarihi, edebiyat tarihi örneklerle incelenmekte ve Türk Edebiyatı ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Programın Amacı

Programın amacı, Arap edebiyatında şiir, roman ve diğer yazı türleri ve bu yapıtların içinde şekillendiği kültürel, tarihsel, toplumsal, ekonomik, siyasi ve edebi gelişmeler konusunda bilgi sahibi, bilimsel, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen Arap Dili ve Edebiyatı alanında uzmanlar yetiştirmektir. Doktora programı aynı zamanda Arap ülkeleri ve Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunur. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Arap Edebiyatının tarihi, evreleri ve bunların ayırt edici biçimsel ve stilistik evrelerini tanır. Arap Dili ve Edebiyatı ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları yapar. Arap Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır. Arapçayı bilimsel araştırmalarında çalışma dili olarak kullanır. Arapça öğretiminde çağdaş öğretim tekniklerini ve yöntemlerini kullanır. 
Arap dilinin dilsel yapısı, biçimsel ve biçemsel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur
Arap dili üzerine yapılan bilişsel dilbilim çalışmalarına ilişkin bilgiler edinir.
Arap tarihi ile ilgili geniş bilgi edinerek tarihsel ve toplumsal olayları değerlendirir ve yorumlar.
Arap dili alanında kaynak eserleri tanır ve yorum yapar.
Arap yazısının gelişim süreci hakkında geniş bilgiye sahip olur.
Arap yazısının çeşitliliği hakkında bilgi sahibi olur.
Modern Arap edebiyatının önde gelen yazarları hakkında bilgi sahibi olur.
Edebiyat araştırmalarında genel kabul gören edebi kuramlar ve bu kuramların çağdaş Arap edebiyatına uygulanması hakkında bilgi sahibi olur.
Türk – Arap ilişkilerinin gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olur.
Arap dilini öğretme yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
Bilimsel araştırma, inceleme, yöntem ve tekniklerini geliştirir.
Araştırma, uygulama, değerlendirme, eleştirel düşünme ve bunları Arapça olarak ifade edebilme becerisini kazanır.
Arap dili ve edebiyatı ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak, karşılaştırmalı bilimsel çalışmalar yapar.
Arapça metinleri okur ve dilsel özellikleri, biçim, biçem, içerik ve anlam çerçevesinde inceler.
Arap dili ve edebiyatı alanında yapılmış olan çalışmaları ve araştırmaları değerlendirir, araştırmalardaki sorunları tanımlar ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
Sahip olduğu bilgi birikimi ile Arapça ve Türkçe arasındaki benzerlikler ve farklılıklardan yola çıkarak, dil ve kültür konularında kapsamlı çalışmalar yapar.
Çağdaş Arap edebiyatı ile dünya ve Türk edebiyatları arasındaki farklılıkları ortaya koyar.
Arap dilini öğretirken bilgi teknolojilerini kullanma becerisi elde eder.
Birey olarak mesleği ve çalışma alanı ile ilgili görev ve sorumluluklarında, bilimsel ve etik ilkelere uygun davranır.
Tez yazma konusunda yeterli seviyeye ulaşabilir.
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde, alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayabilir.
Arapça öğretimine yönelik ders malzemesi üretme yetkinliğine sahip olur.
Arap kültürünü tanıma, anlamlandırma, çözümleme ve uygulama konusunda bilgiler edinir.
Bilimsel araştırmanın gerekliliğini kavrayıp, bilimsel araştırma metotlarını inceleme konusunda yeterli seviyeye ulaşır.
Yazının bir toplum için olan önemi üzerinde fikir sahibi olur.
Arap dilini, Arap algısını kavrayarak kullanır.
Disiplin içi ve disiplinler arası çalışma yapabilir.
Her düzlemde yazılı ve sözlü olarak çeviriler yapabilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde yer alarak, etkin çalışmalar yapabilir.
Öğretim aşamasında öğrenci ile iletişim kurabilme yetkinliği elde eder.
Toplum önünde konuşabilme yetkinliğine sahip olur.
Araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme yapabilme ve bunu Arapça ve/veya Türkçe olarak sözlü sunabilme becerisine sahip olur.
Alanında yapılan çalışmaları değerlendirir, yorumlar, araştırmadaki sorunları tanımlar ve soruna çözüm önerileri geliştirir.
Türkçe ve Arapça arasındaki farklılıklardan yararlanarak öğretebilme yetkinliğini elde eder.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Üniversitelerin ilgili bölümleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Arşivler, Kütüphaneler, Tercüme Büroları, Medya

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                  Notlar                    Katsayılar90-100                  A                             4,0085-89                     B1                           3,5080-84                     B2                           3,2575-79                     B3                          3,0070-74                     C1                           2,7565-69                     C2                           2,5060-64                     C3                           2,0050-59                     F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a)     Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)     Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)    Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)    Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.