Sosyal Bilimler Enstitüsü

Beşerî ve İktisâdî Coğrafya (DR) Programı

Tanıtım

Bu program beşeri coğrafya doktora öğrencileri içindir ve10 yarıyıldan oluşmaktadır. Program beşeri coğrafya alanında zorunlu ve seçmelidersleri ile doktora tezini içermektedir

Programın Amacı

Bu programın amacı, doktoraöğrencilerinin beşeri coğrafya alanında eğitimini öngörür. Program, dünyanın toplumsal, kültürel ve ekonomik özelliklerini belirleyen beşeri çevre ile toplumsal süreçler ile ilgili ileri düzeyde akademik çalışmalar yapmayı amaçlar. Beşeri coğrafyaprogramından mezun olanlar toplumsal, ekonomik ve kalkınma teorileri gibi alanlardaileri düzey bilgi ve uygulamalara yönelik yeterliliğe sahip olurlar. Mezunlar, küreselleşme süreçlerinin ve onların yerel ve küresel ölçeklerdeki coğrafi etkilerini öğrenir ve mekansal planlama yapabilirler.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Mekansal planlama ve beşeri çevre etkileşimleri olduğu kadar toplumsal, ekonomik ve kalkınma coğrafyası dahil olmak üzere mekan ve yere özgü temel kavramsallaştırma ile beşeri coğrafyaya teorik yaklaşımların kavranması. Küreselleşme süreçleri ile onların yerel ve küresel ölçeklerdeki etkileri; küresel ağlar, kentlerin dönüşümü, bölgeler ve peyzajları, göç, kentleşme, kent ve kır bağlantıları ve arazi kullanımı konularında uzmanlaşma.Toplumsal değişmede esneklik, savunmasızlık ve uyum süreçleri dahil çevresel değişimler ile beşeri aktiviteler arasındaki etkileşimler konusunda uzmanlaşma.Toplumsal, politik ve ekonomik süreçler ile beşeri aktivitelerin artışı, dağılımı ve etkenleri konularında uzmanlaşma.Eşitsiz coğrafi kalkınmanın kentsel alanlara ve bölgesel kalkınmaya etkileri, kırsal ve kentsel geçim kaynakları konularında uzmanlaşma.Yönetişim ve politika ağları dahil mekansal planlama konusunda uzmanlaşma.Beşeri coğrafya alanında araştırma projesi tasarımı konusunda deneyim kazanma.Teorik yaklaşımları sunma, teorik ve nicel değerlendirmeler yapabilmek ve bilimsel analizlerde veri kullanımı ve  uygun yöntemler ve teori kullanımları konusunda deneyimli olmak.Problem odaklı araştırmalarda uygun nicel ve nitel yöntemleri seçebilme yeteneği kazanma.Alan araştırması ve proje tasarımları ve yürütme konusunda deneyim kazanmak.Çeşitli kaynaklardan karmaşık veri oluşturma ve analiz becerisi.Araştırma ve proje sonuçlarını sözel yolla sunabilme ve yazma becerisi kazanmak.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.
Mekansal planlama ve beşeri çevre etkileşimleri olduğu kadar toplumsal, ekonomik ve kalkınma coğrafyası dahil olmak üzere mekan ve yere özgü temel kavramsallaştırma ile beşeri coğrafyaya teorik yaklaşımların kavranması.
Küreselleşme süreçleri ile onların yerel ve küresel ölçeklerdeki etkileri; küresel ağlar, kentlerin dönüşümü, bölgeler ve peyzajları, göç, kentleşme, kent ve kır bağlantıları ve arazi kullanımı konularında uzmanlaşma.
Toplumsal değişmede esneklik, savunmasızlık ve uyum süreçleri dahil çevresel değişimler ile beşeri aktiviteler arasındaki etkileşimler konusunda uzmanlaşma.
Toplumsal, politik ve ekonomik süreçler ile beşeri aktivitelerin artışı, dağılımı ve etkenleri konularında uzmanlaşma.
Eşitsiz coğrafi kalkınmanın kentsel alanlara ve bölgesel kalkınmaya etkileri, kırsal ve kentsel geçim kaynakları konularında uzmanlaşma.
Yönetişim ve politika ağları dahil mekansal planlama konusunda uzmanlaşma.
Beşeri coğrafya alanında araştırma projesi tasarımı konusunda deneyim kazanma.
Teorik yaklaşımları sunma, teorik ve nicel değerlendirmeler yapabilmek ve bilimsel analizlerde veri kullanımı ve uygun yöntemler ve teori kullanımları konusunda deneyimli olmak.
Problem odaklı araştırmalarda uygun nicel ve nitel yöntemleri seçebilme yeteneği kazanma.
Alan araştırması ve proje tasarımları ve yürütme konusunda deneyim kazanmak.
Çeşitli kaynaklardan karmaşık veri oluşturma ve analiz becerisi.
Araştırma ve proje sonuçlarını sözel yolla sunabilme ve yazma becerisi kazanmak.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Kamusal ve özel kurum ve kuruluşlarda olmak üzere:Beşeri coğrafyada teorik ve yöntemsel düzeyde ileri düzeyde araştırma yapabilme kapasitesiyle çalışma imkanı.Farklı ölçeklerde mekansal yönleriyle beşeri coğrafya süreçleriyle ilgili interdisipliner çalışma imkanı.Bireysel ve takım halinde karmaşık sorunlar alanlarında çalışabilme ve proje yürütücülüğüKültürel konularda çözümleme ve çalışabilme.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                  Notlar                    Katsayılar90-100                  A                             4,0085-89                     B1                           3,5080-84                     B2                           3,2575-79                     B3                          3,0070-74                     C1                           2,7565-69                     C2                           2,5060-64                     C3                           2,0050-59                     F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a)     Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)     Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)    Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)    Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.