Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bulgar Dili ve Edebiyatı (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. ZEYNEP ZAFER

Tanıtım

Bulgaristan’da beş yüz yıl süren tarihimizin izlerini, Türk varlığını ve bunların Bulgar diline, kültürüne olan etkilerini araştırarak ve çalışmalar ortaya koyarak öğrencilerin dikkatine sunmak programın hedefleri arasındadır. 1991-1992 eğitim-öğretim yılından itibaren lisans eğitimi veren Bulgar Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda 1994’ten bu yana yüksek lisans ve doktora eğitimi de sunulmaktadır. Bu nedenle Anabilim Dalının iki temel amacı vardır. Birincisi, sahasında temel eğitim almış, kamuda ve özel sektörlerde çalışabilecek veya lisansüstü eğitimine hazırlayacak uzmanlar yetiştirmek; ikincisi, Türk tarihini daha iyi araştırabilecek düzeyde dil bilgisine sahip, Edebiyat karşılaştırmaları ve araştırmaları yapabilecek seviyede mezunlar vermektir.

Programın Amacı

Bulgar Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalındaki eğitim-öğretim programı, öğrencileri hem eğitimci hem de araştırmacı olarak yetiştirecek içerikte, derinlikte ve çeşitliliktedir. Amaç öğrencileri çok yönlü olarak eğitebilmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bulgar Dili ve Edebiyatı; Bulgar dilini iyi bir şekilde öğretmek, Bulgar edebiyatı ve kültürünü tanıtmak, Bulgaristan tarihi hakkında bilgi vermek amacıyla kurulmuş bir programdır. Bulgarca, lisans düzeyinde ses ve sözcük bilgisi, sözcük ve cümle yapısı ile üslup çerçevesinde öğretilir, öğrencilere Bulgarca-Türkçe/Türkçe-Bulgarca çeviri alanında pratik ve kuramsal bilgi verilir, Bulgar edebiyatı, edebiyat teorisi, Bulgaristan tarihi genel hatlarıyla tanıtılır. Mezunlarımıza yazılı ve sözlü Bulgarca ifade etme ve iletişim kurabilme becerisini kazandırma, geniş uygulamalı çalışmalar sayesinde gerçekleşmektedir.
Bulgarca ile ilgili kavramları tanıyabilme.
Bulgarca bilglerin kaynağını, güveninirliğini ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahip olma.
Bulgarca bilgisinin üretimiyle ilgil yöntemleri kavrayabilme.
Bulgarca öğretiminin yöntem ve tekniklerine ve ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olma.
Bulgar kültürünü başka kültürlerle karşılaştırabilme becerisine sahip olma.
Bulgarca ile ilgili özgün kaynakları kullanabilme.
Bulgarca ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikleri inceleyebilme, verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme , sorunları analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Bulgarca'nın geriksinimlerine uygun materyal geliştirebilme.
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alma ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirme.
Bulgarca alanında yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme.
Alan ile ilgili ortak çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Bulgarca alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Bilgiye ulaşma yollarını bilme ve etkin bir şekilde kullanma.
Farklı kültürlerde yaşayabilme ve sosyal yaşama uyum sağlayabilme.
İngilizce, Bulgarca dillerine orta veya ileri düzeyde hakim olma.
Alanıyla ilgili işlerde yeterli düzeyde bilgisayar kullanabilme.
Düşünce ve bilgisini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme, bunları toplumun yararına kullanabilme.
Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılma.
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlı olma.
Bulgarca alanında sorumluluk alabilen, yetkin bir kişi olma.
Bulgarcayı kullanarak ilgili durumlarda iletişim kurabilme.
Bulgarca'yı geliştirerek bu dilde yazılmış olan çeşitli eserleri Türk diline çevirebilme.
Dış görünüş, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olma.
Eğitim kurumları başta olmak üzere çeşitli kurumlarla etkileşim içinde olma, branşla ilgili kurum ve kuruluşlarda görev alabilme.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlarımız Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı gibi çeşitli kamu kuruluşlarında, çeşitli özel Şirketlerde iş bulabilmektedirler. Ayrıca akademik faaliyetler yürütmek amacıyla üniversitelerde öğretim elemanı olarak da görev yapabilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.