Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr)
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Alper ÖZER

Tanıtım

Dış Ticaret, son dönemlerde ülkelerin ekonomik gelişimleri üzerinde, her zamankinden daha yüksek derecede etki göstermektedir. Özellikle küreselleşmenin getirdiği rekabet baskısıyla günümüz ekonomik ve pazar koşulları, işletmelerin uluslararası pazarları, yerel pazarlar kadar önemli kılmaktadır. Avrupa Birliği’ne giriş ve uyumun sağlanmasının gereği de işletmelerin uluslararası alanlarda da başarılı olmalarını gerekli hale getirmiştir. Artık işletmeler sadece yerel pazarlara ilişkin politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik koşulları değil, uluslararası pazarlardaki koşulları da dikkate almak zorundadırlar. Gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerin gelişmiş teknolojileriyle ülkemizde etkin faaliyet göstermeleri ve Türk işletmelerine göre daha avantajlı konumda bulunmaları işletmelerimizin daha etkili strateji, politika ve taktikler uygulamalarını gerektirmektedir.İşletmelerin başarılı olmaları için sadece dış ticaretin ve hukuki düzenlemelerin neler olduğunu bilmeleri yetmemekte, pazar ve rekabet koşullarının ele almaları ve bu koşullara göre uygulayabilecekleri stratejileri uluslararası düzeyde değerlendirmeleri gerekmektedir. Dış ticaretin işletmecilik ve pazarlama ile desteklenmesi gereği de buradan kaynaklanmaktadır.

Programın Amacı

Türk işletmelerinin küresel gelişmelere etkin bir şekilde cevap verebilmesi için dış ticaret konusunda yeterli bilgiye sahip olması ve strateji üreterek rekabet avantajı yaratması gerekmektedir. Tezsiz Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama Yüksek Lisans Programı bu konularda öğrencilere mesleki konularda bilgi vermeyi ve uygulamada bu bilginin nasıl kullanılacağını göstermeyi amaçlamaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programa katılan öğrenci, uluslararası pazarlama ve ticaretin başlıca teorilerini ve terminolojisini tanır, dış ticaretin tüm süreçlerini iş hayatında uygular, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin dış ticaret yapısını analiz eder, uluslararası işletmelerin ve uluslararası pazarlamanın temel mantığını tanır, dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları tanır ve dış ticaret ile ilgili ulusal ve uluslararası çerçevede güncel ve ekonomik gelişmeleri takip edip yorumlar.
Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir.
Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilme ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapma becerisine sahip olur.
Yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir araştırmayı, tasarlayabilme ve gerçekleştirebilme becerisine sahip olur.
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunabilir.
Ulusal ve/veya uluslararası kongrelerde ve hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel bildiri ve/veya makale yayınlayabilir.
Çalışmalarını bağımsız ve ekibin bir üyesi olarak yürütebilir.
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilme yetkinliğine sahip olur
Dış ticaret ve uluslararası pazarlama faaliyetlerini eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunlara yönelik alternatif stratejiler geliştirir ve çevresel koşullara bağlı olarak işletmelerde uygular.
Avrupa Birliği ve Türkiye’nin dış ticaret ilişkilerini analiz edebilecek, uluslararası pazarlama bilgisini iş hayatına uygulayabilecek nitelik ve yeterliliklere sahip olabilir.
Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerilerini kullanabilir ve bir yabancı dili ileri düzeyde kullanarak yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilir ve tartışabilir.
Avrupa Birliği ve Türkiye’nin dış ticaret yapısını analiz edebilir.
İthalat ve ihracat yapan firmaların karşılaşabileceği ulusal ve uluslararası riskleri değerlendirebilme ve analiz edebilme becerisine sahip olabilir.
Dış ticaret ile ilgili ulusal ve uluslararası çerçevede güncel ve ekonomik gelişmeleri takip edebilir.
Dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları öğrenir.
Uluslararası pazarlamanın temel mantığını kazanabilir.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlar, dış ticaret ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren çok çeşitli kurumlarda (bankalar, şirketlerin ithalat, ihracat ve pazarlama bölümleri, sigorta şirketleri vb.) yönetici ya da uzman olarak çalışabilmektedirler. Mezunlar ilgili kamu kuruluşlarının (Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu vb.) kadrolarında istihdam edilebilmektedirler. Ayrıca mezunlarımız, girişimci olarak uluslararası faaliyet gösteren işletmeler kurabilir.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.