Sosyal Bilimler Enstitüsü

Din Sosyolojisi (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Bütünleşik Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. İsmail KÖZ

Tanıtım

1949-1950 eğitim öğretim yılında öğretime başlayan ilahiyatfakültesinde sosyoloji dersi de verilmeye başlamıştır. İkinci sınıfta da dinsosyolojisi dersi verilmeye başlanmıştır. İlahiyat fakültesi ilk mezunlarını vermiştir.Lisansüstü eğitim vermeye de devam etmiştir. 

Programın Amacı

Bu programın amacı öğrencilerin din sosyolojisi temelkavramlarını derinlemesine izah edebilmesini, konu ile ilgili literatürüdeğerlendirebilmesini, din algısının toplumsal yansımalarını, toplumsal ve dinigrupları analiz edebilmesini sağlamaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Özgün bir çalışmayı, programı ve projeyi bağımsız olarakgerçekleştirerek ilgili alandaki bilimsel çalışmalara katkıda bulunur. Din,toplum, kültür arasındaki, ilişkileri tartışır. Din sosyolojisi alanı ileilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlar yapar. Din algısının toplumsalve kültürel yansımalarını yorumlar. 
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Din Sosyolojisi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir, bununla ilgili çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün tanım ve kavramlar oluşturur.
Din Sosyolojisi alanındaki yeni ve karmaşık sorunları disiplinlerarası yaklaşımla çözümler ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
Din Sosyolojisi alanında sahip olunan ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri tanır ve derinleştirebilmek için ilgili alandaki yerli ve yabancı bilgi kaynaklarını kullanır.
Din Sosyolojisi alanı ile ilgili geleneksel ve modern kuramları bilir ve bunları açıklayarak karşılaştırmalı olarak analiz eder.
Din Sosyolojisi alanı ile ilgili öğretim programlarını, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme sistemini inceleyerek uygun yerlerde kullanır.
Din Sosyolojisinin bilimselleşme sürecini ve bu süreçte tartışılan ulusal ve uluslararası literatürden karşılaştırmalı olarak analiz eder.
Din Sosyolojisi alanındaki yerli ve yabancı literatürü etkin bir şekilde kullanır.
Din Sosyolojisinin tarihi gelişiminde önemli kurum, dönem ve düşünürlerin özelliklerini tanıyarak alana katkısını analiz eder.
Din Sosyolojisi alanındaki gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.
Din Sosyolojisi alanına yenilik getiren bir düşünce, yöntem veya uygulama geliştirir; Din Sosyolojisi alanında bilinen bir düşünce, yöntem ve uygulamayı farklı bir alana uygular.
Özgün bir din Sosyolojisi araştırmasını tasarlar, uyarlar ve uygular.
Din Sosyolojisi alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin analizini, sentezini ve eleştirel değerlendirmesini yapar.
Din Sosyolojisi alanlarıyla ilgili çalışmalarda kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerini en üst düzeyde kullanır.
Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
Din Sosyolojisi alanı ile ilgili raporlaştırma ve sunumlarda ileri düzeyde bilimsel dil kullanma becerisine sahip olur.
Din Sosyolojisi alanı ile ilgili klasik ve modern kaynakları/metinleri okur ve çözümler.
Din Sosyolojisi araştırma ve uygulamalarının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Din Sosyolojisi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir.
Özgün bir çalışmayı, programı ve projeyi bağımsız olarak gerçekleştirerek din Sosyolojisi alanındaki bilimsel çalışmalara katkıda bulunur.
Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla din Sosyolojisi bilimine katkıda bulunabilir.
Din Sosyolojisi alanında özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
Ulusal veya uluslararası projelerde yer alır ve/veya yeni projeler geliştirir.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve ahlaki değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlarımız üniversitelerde din sosyoloji alanında öğretimgörevlisi/üyesi olarak yerleştirilebilirler. Kamuda ya da özel teşebbüstesosyal araştırmacı, sosyal danışmanlar olarak çalışabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                  Notlar                    Katsayılar90-100                  A                             4,0085-89                     B1                           3,5080-84                     B2                           3,2575-79                     B3                          3,0070-74                     C1                           2,7565-69                     C2                           2,5060-64                     C3                           2,0050-59                     F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a)     Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)     Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)    Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)    Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)      İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.