Sosyal Bilimler Enstitüsü

Din Sosyolojisi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. İsmail KÖZ

Tanıtım

1949-1950 eğitim-öğretim yılında öğretime başlayan ilahiyat fakültesinde sosyoloji dersi de verilmeye başlamıştır. ikinci sınıfta da din sosyolojisi dersi verilmeye başlanmıştır. ilahiyat fakültesi ilk mezunlarını vermiştir. lisans üstü eğitim vermeye de devam etmiştir.

Programın Amacı

Bu programın amacı öğrencilerin din sosyolojisi temelkavramlarını derinlemesine izah edebilmesini, konu ile ilgili literatürüdeğerlendirebilmesini, din algısının toplumsal yansımalarını, toplumsal ve dinigrupları analiz edebilmesini sağlamaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

özgün bir çalışmayı, programı ve projeyi bağımsız olarak gerçekleştirerek ilgili alandaki bilimsel çalışmalara katkıda bulunur. din, toplum, kültür arasındaki ilişkileri tartışır. din sosyolojisi alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yapar. Din algısının toplumsal ve kültürel yansımalarını yorumlar.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Din Sosyolojisi alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
Din Sosyolojisi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Din Sosyolojisi alanındaki kaynakları etkin bir şekilde kullanır.
Din Sosyolojisi alanında uygulanan kuramsal ve uygulamalı araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
Din Sosyolojisi alanının temel kavramlarını etkili bir şekilde kullanır.
Din Sosyolojisi alanının sorunlarını tanır ve tutarlı çözüm öneriler geliştirir.
Din Sosyolojisi alanı ile ilgili geleneksel ve modern kuramları teori ve uygulama boyutunda tartışır.
Din Sosyolojisi tarihini düşünsel ve kurumsal yönleriyle değerlendirir.
Dini ve ahlaki gelişim kuramlarını Din Sosyolojisi açısından analiz ederek kullanır.
Din Sosyolojisi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
Din Sosyolojisi alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.
Din Sosyolojisi alanında bilimsel araştırma yapmak için gerekli araç-gereç, program ve bilişim-iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
Din Sosyolojisi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri toplumun ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanır.
Din Sosyolojisi alanı ile ilgili bilimsel dil kullanma becerisine sahip olur.
Din Sosyolojisi alanıyla ilgili yaptığı çalışmaların sonuçlarını usulüne uygun bir şekilde raporlaştırır ve sunar.
Din Sosyolojisi olgusunu din Sosyolojisi yaklaşım ve modelleri çerçevesinde analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
Din Sosyolojisi alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
Din Sosyolojisi alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir.
Din Sosyolojisi alanında yürütülen çalışmalarda bireysel olarak bağımsız çalışır ve/veya ekip çalışmalarında sorumluluk alarak çözüm üretir.
Din Sosyolojisi alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar; kişisel, kurumsal ve ekip çalışmalarını uzmanlık düzeyinde organize eder.
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular
Din Sosyolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
Din Sosyolojisi alanındaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
Din Sosyolojisi alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara uygun iletişim araçlarıyla aktarır.
Din Sosyolojisi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini kullanarak toplumda birlikte yaşama duyarlılığı geliştirir.
Din Sosyolojisi bilimi araştırmalarında Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Din Sosyolojisi alanıyla ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve duyurulması aşamalarında bilimsel, kültürel, toplumsal ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri aktarır.
Din Sosyolojisi alanında strateji belirler, politika geliştirir, uygulama aşamalarını planlar ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
Din Sosyolojisi alanında edindiği uzmanlık bilgisini ve problem çözme ve uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp bölümyeterlilikleri sağlandığında din sosyolojisi alanında yüksek lisans derecesine sahipolunur.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlarımız üniversitelerde din sosyoloji alanında öğretimgörevlisi olarak yerleştirilebilirler.

Akademik Gelecek

master programını başarı ile bitiren öğrencilerimiz doktora programına kayıt yaptırabilirler.

Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için programda 21 kredi  (120 AKTS karşılığı)yi tamamlamak,yükseklisans tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması vedönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmişolması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için ödev, sunum veya yarıyıl sonusınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ödev, sunum yarıyıl sınavının katkısı%100 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonusınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrencinin genel ağırlıklınot ortalamasının en az 2.5 olması gerekir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.