Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ermeni Dili ve Kültürü (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Birsen KARACA

Tanıtım

Doktora programı 2009–2010 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. Anabilim Dalının ilk doktora öğrencileri, programa 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kabul edilmiştir.

Programın Amacı

Akademik eğitimde, düşünce üretiminde, araştırmalarda ve profesyonel etkinliklerde uluslararası standartları yakalamak ve bu standardı sürdürmek; Türk-Ermeni ilişkilerini farklı disiplinlerin yaklaşımlarını, deneyimlerini ve bilgi birikimlerini kullanarak araştırabilecek niteliklerde akademisyenler, araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bu program, yüksek öğretimde Ermeni Dili ve Kültürü bilim alanında 240 AKTS kredilik üçüncü aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ermeni dili ve kültür alanında Bilim Doktoru derecesine sahip olunur.
PY1 Bilimsel araştırma yöntemleri ve bilimsel etik ilkeleri ile ilgili bilgi sahibidir.
PY2 Yabancı dil öğretimi ile ilgili tarihsel ve metodolojik bilgi sahibi olur.
PY3 Çeviribilim ile ilgili tarihsel bilgi sahibi olur; çeviribilim kuramlarını ve yöntemlerini öğrenir.
PY4 Çeviribilim-karşılaştırmalı edebiyat/genel edebiyat/ dilbilimi ilişkisini bilir.
PY5 Yazın türlerini bilir.
PY6 Yazın türleri ile ilgili tarihsel süreci bilir.
PY7 Cumhuriyet döneminde Türk-Ermeni ilişkileri sürecini bilir.
PY8 İletişim sosyolojisi ile ilgili detaylı bilgi sahibi olur.
PY9 Edebiyatın güncel sorunlarını bilir.
PY10 Ermenicenin öğretim metotlarını bilir.
PY11 Çeviri tarihini bilir.
PY12 Çeviri yöntemlerini bilir.
PY13 Edebi akımları bilir.
PY14 Sanat ve sanatın güncel sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
PY15 Çalışma alanları ile ilgili güncel sorunları bilir.
PY16 Bilgiye erişme becerisini kazanır.
PY17 Bilimsel etik ilkeleri ile ilgili gerekli becerileri kazanır.
PY18 Yabancı dil öğretimi ile ilgili tarihsel ve metodolojik çalışmalar üzerine araştırma ve incelemeler yapar.
PY19 Çeviribilimle ilgili tarihsel araştırmalar yapar; çeviribilim kuramlarını ve yöntemlerini araştırır ve inceler.
PY20 Çeviribilim, karşılaştırmalı edebiyat bilimi/genel edebiyat bilimi/dilbilim ilişkisini araştırır ve inceler.
PY21 Yazın türlerini araştırır ve somut örnekler üzerinde inceler.
PY22 Yazın türleri ile ilgili tarihsel süreci araştırır ve inceler.
PY23 Cumhuriyet döneminde Türk-Ermeni ilişkilerini araştırır ve inceler.
PY24 İletişim sosyolojisi ile ilgili araştırma ve incelemeler yapar.
PY25 Edebiyatın güncel sorunları ile ilgili araştırmalar ve incelemeler yapar.
PY26 Ermenicenin öğretim metotları ile ilgili araştırmalar ve incelemeler yapar.
PY27 Çeviri yöntemleri ile ilgili araştırmalar ve incelemeler yapar
PY28 Çeviri tarihi ile ilgili araştırmalar ve incelemeler yapar.
PY29 Edebi akımlarla ilgili araştırmalar ve incelemeler yapar.
PY30 Sanat ve sanatın sorunları ile ilgili araştırmalar ve incelemeler yapar.
PY31 Elde ettiği bilgileri değerlendirip yorumlar.
PY32 Bilimsel etik ilkelerine göre davranır.
PY33 Yabancı dil öğretimi ile ilgili tarihsel ve metodolojik çalışmalar üzerine yapmış olduğu araştırma ve incelemenin sonucunda elde ettiği verileri değerlendirir ve yorumlar.
PY34 Çeviribilimle ilgili yapmış olduğu araştırmalar sonucunda elde ettiği tarih, kuram ve yöntemle ilgili materyalleri değerlendirir ve yorumlar.
PY35 Çeviribilim, karşılaştırmalı edebiyat bilimi/genel edebiyat bilimi/dilbilim ilişkisi üzerine yapmış olduğu araştırmalarda elde ettiği bilgileri değerlendirir ve yorumlar.
PY36 Yazın türleri üzerine yapmış olduğu araştırmalar ve incelemeler sonucunda elde ettiği verileri değerlendirir ve yorumlar.
PY37 Yazın türlerinin tarihsel süreci ile ilgili yapmış olduğu araştırma incelemelerin sonucunda elde ettiği bilgileri değerlendirir ve yorumlar.
PY38 Cumhuriyet döneminde Türk-Ermeni ilişkileri üzerine yapmış olduğu araştırmaların sonucunda elde ettiği verileri değerlendirir ve yorumlar.
PY39 İletişim sosyolojisi alanında yapmış olduğu araştırmalar ve incelemeler sonucunda elde ettiği verileri değerlendirir ve yorumlar.
PY40 Edebiyatın güncel sorunları ile ilgili yapmış olduğu araştırmalar ve incelemeler sonucunda elde ettiği verileri değerlendirir ve yorumlar.
PY41 Ermenicenin öğretim metotları ile ilgili yapmış olduğu araştırmalar ve incelemeler sonucunda elde ettiği verileri değerlendirir ve yorumlar.
PY42 Çeviri yöntemleri ile ilgili yapmış olduğu araştırmalar ve incelemeler sonucunda elde ettiği verileri değerlendirir ve yorumlar.
PY43 Çeviri tarihi ile ilgili yapmış olduğu araştırmalar ve incelemeler sonucunda elde ettiği verileri değerlendirir ve yorumlar.
PY44 Edebi akımlarla ilgili yapmış olduğu araştırmalar ve incelemeler sonucunda elde ettiği verileri değerlendirir ve yorumlar.
PY45 Sanat ve sanatın sorunları ile ilgili yapmış olduğu araştırmalar ve incelemeler sonucunda elde ettiği verileri değerlendirir ve yorumlar.
PY46 Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmaları yapar. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
PY47 Alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PY48 Alanı ile ilgili gündemdeki gelişmeleri izler ve yorumlar.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

          Akademisyen olarak üniversitelerin alanı ile ilgili birimlerinde,          Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Halkla ilişkilerle ilgili kurumlarda,          Medyada, sanayi ve ticaretle ilişkili özel sektörde çalışma olanaklarına sahiptirler. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                  Notlar                    Katsayılar90-100                  A                             4,0085-89                     B1                           3,5080-84                     B2                           3,2575-79                     B3                          3,0070-74                     C1                           2,7565-69                     C2                           2,5060-64                     C3                           2,0050-59                     F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a)     Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)     Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)    Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)    Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)      İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.