Sosyal Bilimler Enstitüsü

Finans (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr)
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Alper ÖZER

Tanıtım

Günümüzün ekonomisi açıklanmaya çalışılırken; küresel, finansal, profesyonel, kurumsal, rekabetçi gibi sözcüklerin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Yeni ekonomik düzenin karmaşık sayılabilecek finansal ve ekonomik süreçlerini anlamak ve yorumlamak; hem fırsatları değerlendirmek hem de tehditleri algılamak için zorunludur. Bu fırsat/tehdit olgusu, bir taraftan Avrupa Birliği’ne katılma hazırlığı içinde olan, diğer taraftan Asya’ya doğru bir ticaret potansiyeline sahip hızlı bir değişim/dönüşüm yaşayan Türkiye’deki yöneticiler için özellikle geçerlidir.Küresel ekonominin finansal boyutunda belirginleşen yeni uygulamalar, zamanları sınırlı olan yöneticilerin takip etmekte zorlandıkları bazen de zihinsel coğrafyalarında net olarak konumlandıramadıkları karmaşık bir sorun alanı olabilmektedir.

Programın Amacı

Finans Yüksek Lisans Programında, günümüz finansal stratejilerinin ve uygulamalarının temel mantığının, ekonomi ve işletme yönetimi açısından etkileşimlerinin anlaşılabilir bir şekilde ve interaktif bir eğitim ortamında ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amacın belirlenmesindeki gereksinim, akademik ilişkide bulunduğumuz iş dünyasının değişik kesimlerince defalarca dile getirilmiş ve bu programın düzenlenmesindeki temel motivasyonumuz olmuştur.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programa katılan öğrenci, uluslararası finans ve muhasebenin başlıca teorilerini ve terminolojisini tanır, finans ve muhasebenin tüm süreçlerini iş hayatında uygular, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin finans ve muhasebenin yapısını analiz eder, uluslararası finans ve muhasebenin temel mantığını tanır, finans ve muhasebenin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları tanır ve finans ve muhasebenin ile ilgili ulusal ve uluslararası çerçevede güncel ve ekonomik gelişmeleri takip edip yorumlar.
1- Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir.
Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilme ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapma becerisine sahip olur.
- Yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir araştırmayı, tasarlayabilme ve gerçekleştirebilme becerisine sahip olur.
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
Çalışmalarını bağımsız ve ekibin bir üyesi olarak yürütebilir.
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
Ulusal ve/veya uluslararası kongrelerde ve hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel bildiri ve/veya makale yayınlayabilir.
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilme yetkinliğine sahip olur.
Muhasebe ve finans faaliyetlerini eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunlara yönelik alternatif stratejiler geliştirir ve çevresel koşullara bağlı olarak işletmelerde uygular.
Türkiye ve uluslararası finans ve muhasebe analiz edebilecek, uluslararası finans bilgisini iş hayatına uygulayabilecek nitelik ve yeterliliklere sahip olabilir.
Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerilerini kullanabilir ve bir yabancı dili ileri düzeyde kullanarak yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilir ve tartışabilir.
Avrupa Birliği ve Türkiye’nin finans ve muhasebe yapısını analiz edebilir.
İthalat ve ihracat yapan firmaların karşılaşabileceği ulusal ve uluslararası riskleri değerlendirebilme ve analiz edebilme becerisine sahip olabilir.
Finans ve muhasebe ile ilgili ulusal ve uluslararası çerçevede güncel ve ekonomik gelişmeleri takip edebilir.
Finans ve muhasebenin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları öğrenir.
Uluslararası finans ve muhasebenin temel mantığını kazanabilir.
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Eğitim, kamu ve özel sektörlerinde görev alma, görevde yükselme

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.