Sosyal Bilimler Enstitüsü

Fizikî Coğrafya (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Uğur DOĞAN

Tanıtım

Buprogram fiziki coğrafya doktora öğrencileri içindir ve 10 yarıyıldanoluşmaktadır. Program fiziki coğrafya alanında zorunlu ve seçmeli dersleri ile doktora tezini içermektedir

Programın Amacı

Bu programın amacı, doktora öğrencilerinin fiziki coğrafya alanında eğitimini öngörür. Program, yerkürenin yeryüzü şekillerini ve doğal çevresel koşullarını belirleyen fiziki süreçler ile ilgili ileri düzeyde akademik çalışmalar yapmayı amaçlar. Fiziki coğrafya programından mezun olanlar jeomorfolojik süreçler, iklim değişiklikleri ışığında toprak, akarsular, deniz ve akarsu yataklarında meydana gelen değişimler, arazi kullanımı değişimleri ile çevre kirliliği gibi alanlarda ileri düzey bilgi ve uygulamalara yönelik yeterliliğe sahip olurlar.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

İklim değişimiyle ilintili toprak, arazi örtüsü değişimi ve kirlilikle ilgili kimyasal ve fiziksel süreçleri değerlendirme yönünde uygun yöntemi belirler ve uygularÇevre kirlenmesine ve sera gazı oluşumuna neden olan biyokimyasal süreçlerin etkileri ve kontrol altına alınmasıyla ilgili etkenleri tanımlar ve etkenleri açıklarKarasal eko-sistemler ve küresel ikilim sistemleri arasındaki ilişkileri değerlendirir ve çeşitli mekansal ölçeklerde tarihsel ve güncel veriler üzerinden değerlendirmeler yaparFarklı ölçekler ve veri setlerine uygun modelleri değerlendirir ve onların kullanımıyla güncel, tarihsel ve gelecekle ilgili iklim değişimleri ve eğilimlerini tahminlerJeomorfoloji, sediment taşınması ve arazi örtüsü ile ilgili araştırma projesi tasarlar ve bu konularda çalışabilirBilimsel bakımdan alanına özgü bilimsel literatürü okuyup değerlendirebilir Bilimsel araştırma ve proje sonuçlarını rapor halinde yazar ve sunar
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.
İklim değişimiyle ilintili toprak, arazi örtüsü değişimi ve kirlilikle ilgili kimyasal ve fiziksel süreçleri değerlendirme yönünde uygun yöntemi belirler ve uygular
Çevre kirlenmesine ve sera gazı oluşumuna neden olan biyokimyasal süreçlerin etkileri ve kontrol altına alınmasıyla ilgili etkenleri tanımlar ve etkenleri açıklar
Karasal eko-sistemler ve küresel ikilim sistemleri arasındaki ilişkileri değerlendirir ve çeşitli mekansal ölçeklerde tarihsel ve güncel veriler üzerinden değerlendirmeler yapar
Farklı ölçekler ve veri setlerine uygun modelleri değerlendirir ve onların kullanımıyla güncel, tarihsel ve gelecekle ilgili iklim değişimleri ve eğilimlerini tahminler
Jeomorfoloji, sediment taşınması ve arazi örtüsü ile ilgili araştırma projesi tasarlar ve bu konularda çalışabilir
Bilimsel bakımdan alanına özgü bilimsel literatürü okuyup değerlendirebilir
Bilimsel araştırma ve proje sonuçlarını rapor halinde yazar ve sunar

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda Fiziki Coğrafyacı, Klimatolog, Jeomorfolog olarak çalışır

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                  Notlar                    Katsayılar90-100                  A                             4,0085-89                     B1                           3,5080-84                     B2                           3,2575-79                     B3                          3,0070-74                     C1                           2,7565-69                     C2                           2,5060-64                     C3                           2,0050-59                     F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a)     Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)     Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)    Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)    Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)      İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.