Sosyal Bilimler Enstitüsü

Fransız Dili ve Edebiyatı (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ünal KAYA

Tanıtım

Fransız Dili ve Edebiyatı Doktora programında öğrencilere Fransız Edebiyatının farklı dönemlerde geçirdiği süreç ve yazarlarının bu süreçte yaptıkları katkılar incelenmektedir. Ayrıca Fransız edebiyatının dünya edebiyatı ve kültürü içindeki yerini anlama ve değerlendirebilme başlıca hedeftir.

Programın Amacı

Öğrencilerin Fransız Dili ve Edebiyatı doktora programı Fransa Tarihi, Fransız Edebiyatı Tarihi ve yazar, şairleri ile ilgili edindikleri bilgilere dayanarak daha derinlemesine araştırmalar yapmalarını sağlar. Avrupa ve Dünya edebiyatı tarihine Montaigne, Rabelais, Molière, Racine, Descartes, Pascal, Rousseau, Voltaire, Diderot, Victor Hugo, Stendhal, Balzac, Zola, Baudelaire, Camus ,Sartre, Beckett, Ionesco, Todorov, Duras, Maalouf gibi yazarlarla önemli katkılarda bulunmuş olan Fransa'nın dil, kültür ve edebiyatını araştıran ve öğretimini yapan bu Anabilim dalı Fransa'nın bu zenginliğinin ülkemizde tanıtılmasına katkıda bulunarak çağdaş dünya ile rekabet edebilmemize destek olur.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Fransız dili ve edebiyatı ile ilgili birincil kaynakları okuyabilir ve inceleyebilir. Fransızca ile ilgili olayları kavrayabilir ve bu olaylar arasında bağlantı kurabilir. Fransız dili ve edebiyatı ile ilgili gelişmeleri yakından takip eder ve gerekli durumlarda kültürler arası karşılaştırma yapar. Fransızcayı farklı alanlarda kullanabilir.
PY1. Fransız Dili ve Edebiyatı alanında kronolojik olarak başlangıcından 21. yy. dek Fransız romanı, şiiri, tiyatrosu ve diğer düzyazı türleri ve ilgili alanda yapıtların ortaya konulmalarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY2. Edebi/Yazınsal türlere ilişkin temel ve genel (özelliklerini, örneklerini ve farklı dönemlerdeki geçirdikleri değişimleri) bilgi sahibi olur ve yapıtları bu bağlamda değerlendirmeyi öğrenir.
PY3. Fransız Edebiyatının tarihi evrelerini ve bunların ayırt edici edebi, biçimsel ve biçemsel özelliklerini tanır.
PY4. Fransız Edebiyatıyla ilintili tarihsel, bilimsel, kültürel, sosyolojik ve ekonomik olayları değerlendirir ve tartışır.
PY5. Yazınsal yapıtları klasik ve çağdaş edebi eleştiri kuramları doğrultusunda değerlendirir.
PY6. Fransız Dili’nin farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerde -günlük dil, resmi dil, bilim dili, edebi dil v.b- kullanımını kavrar, sözlü ve yazılı olarak ustalıkla kullanımımı öğrenir.
PY7. Fransızca metinleri okur ve dilsel özellikleri, biçim, biçem, içerik ve anlam çerçevesinde inceler.
PY8. Farklı toplumların tarihsel gelişimlerini edinilen yeni bilgiler ve farklı bakış açıları ışığında karşılaştırmalı olarak inceler.
PY9. Fransızca metinleri Türkçeye ve Türkçe metinleri Fransızcaya çevirir
PY10. Fransızcayı yazılı ve sözlü iletişimde kullanır.
PY11. Fransızcayı bilimsel araştırmalarında çalışma dili olarak kullanır
PY12. Araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme ve bunu Fransızca yazılı ve sözlü sunabilme becerisine sahip olur.
PY13. Fransızcayı öğretmede çağdaş öğretim tekniklerini ve yöntemlerini kullanır
PY14. Fransız Dili ve Edebiyatı alanı için gerekli bilgisayar tekniklerini ve programlarını kullanır.
PY15. Fransız Dili ve Edebiyatı alanında yapılan araştırmaları değerlendirir, araştırmalardaki sorunları tanımlar ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
PY16. Fransız Dili ve Edebiyatı ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak, karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları yapar.
PY17. Bilgi teknolojilerini Fransız Dili ve Edebiyatının öğretim planlamasında ve öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
PY18. İngilizce ya da Almancayı en az temel düzeyde (yazma ve konuşma) kullanır.
PY19.Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
PY20. Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışması yapar.
PY21. Fransız Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
PY22. Çevirileriyle Türk eserlerin yurtdışında tanınmasını ve Fransızca yayınlanmış eserlerin Türk diline çevrilmesini sağlayarak bilime ve sanata katkıda bulunur.
PY23. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Fransız Dili ve Edebiyatı'ndan mezun olan doktora öğrencileri devlet kurumlarında ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren özel sektörde çalışabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                  Notlar                    Katsayılar90-100                  A                             4,0085-89                     B1                           3,5080-84                     B2                           3,2575-79                     B3                          3,0070-74                     C1                           2,7565-69                     C2                           2,5060-64                     C3                           2,0050-59                     F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a)     Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)     Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)    Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)    Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)      İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.