Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hindoloji (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Kemal TUZCU

Tanıtım

Anabilim Dalımızın temeli Fakültemizin kuruluşu ile beraber atılmıştır. Hindistan bilgisi anlamına gelen Hindoloji Anabilim Dalında, Hint-Avrupa dil ailesi adı altında toplanan dillerin başı kabul edilen Sanskrit dilinin filolojisi ve edebiyatı üzerinde durulmaktadır. Kökeni M.Ö.1500 yıllarına kadar inen bu çok zengin dilin edebiyatı ve kültürü içinde bulunan dilbilgisi, felsefe, din, mitoloji, tarih, tiyatro tarihi, bilim tarihi gibi konuları da incelenmektedir. Bu konular içinde Hindoloji’nin ulusal tarih, kültür ve dilimiz ile olan ilişkilerinin araştırmada ışık tutacak bilgiler verilmeye çalışılmaktadır. Bunun yanında modern Hint dillerinden biri olan Hindi dili de okutulmaktadır. Dört yıllık lisans öğretimi seviyesinde temel öğretim olarak öğrencilere, Sanskrit filolojisinin tarihi, eldeki metinlerin kronolojik düzenlemesi ve kapsamları, metinlerin yazıldığı devanagari alfabesi, gramer, edebiyat ve kültür tarihi, çeşitli metin tercümeleri gibi konular gösterilmektedir. Lisansüstü öğretiminde lisans öğretiminde verilen temel bilgilerin ışığında yüksek Sanskrit grameri, edebiyat tarihi ve kültür tarihi ile ilgili metinlerin derinlemesine incelenmesi ve Türk diline çevirileri yapılmaktadır.

Programın Amacı

M.Ö. 1500 yılından başlayıp günümüze kadar gelen Hint şiiri, tiyatrosu, romanı ve düzyazı türleri ve bu yapıtların ortaya konulmalarını sağlayan tarihsel, toplumsal, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefesel, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda bilgi sahibi, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, bilgi ve teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen ve kamu yararlarını gözeten, Sanskrit ve Hindī dilleri ve edebiyatları alanında akademisyen, dil ve kültür uzmanları olarak görev yapacak nitelikli bireyler yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Sanskrit dili ve edebiyatı alanında M.Ö.1500’den başlayarak M.S.1000’lere kadar olan zamandaki bütün edebi yapıtları, onların ortaya çıkışlarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur. Hindī dili ve edebiyatı alanında M.S.1000’den başlayarak günümüze kadar olan zamandaki bütün edebi yapıtları, onların ortaya çıkışlarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur. Edebi/Yazınsal türlere ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olur ve eserleri bu bağlamda değerlendirmeyi öğrenir. Hint edebiyatının tarihini bilir, evrelerini ve bunların ayırt edici bütün özelliklerini tanır.Hint edebiyatıyla ilgili tarihsel, bilimsel, kültürel, sosyolojik ve ekonomik olayları değerlendirir ve tartışır, dünya edebiyatının benzer örnekleriyle karşılaştırma yapar. Hindī dilini farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerle, örneğin günlük dil, resmi dil, bilim dili, edebi dil gibi, kullanımını kavrar; sözlü ve yazılı olarak ustalıkla kullanır.
Hindoloji ile ilgili kavramları tanıyabilme.
Hindolojik bilglerin kaynağını, güveninirliğini ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahip olma.
Hindoloji bilgisinin üretimiyle ilgil yöntemleri kavrayabilme.
Hindoloji öğretiminin yöntem ve tekniklerine ve ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olma.
Hint kültürünü başka kültürlerle karşılaştırabilme becerisine sahip olma.
Hindoloji ile ilgili özgün kaynakları kullanabilme.
Hindoloji ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikleri inceleyebilme, verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme , sorunları analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Hindolojinin geriksinimlerine uygun materyal geliştirebilme
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alma ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirme.
Hindoloji alanında yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme.
Alan ile ilgili ortak çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Hindoloji alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Bilgiye ulaşma yollarını bilme ve etkin bir şekilde kullanma.
Farklı kültürlerde, özellikle Hindistan'da yaşayabilme ve sosyal yaşama uyum sağlayabilme.
İngilizce, Hindī, Sanskrit dillerine orta veya ileri düzeyde hakim olma.
Alanıyla ilgili işlerde yeterli düzeyde bilgisayar kullanabilme.
Düşünce ve bilgisini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme, bunları toplumun yararına kullanabilme.
Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılma.
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlı olma.
Hindoloji alanında sorumluluk alabilen, yetkin bir kişi olma.
Hindī dilini kullanarak ilgili durumlarda iletişim kurabilme.
Sanskrit dilini geliştirerek bu dilde yazılmış olan çeşitli eserleri Türk diline çevirebilme.
Dış görünüş, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olma.
Eğitim kurumları başta olmak üzere çeşitli kurumlarla etkileşim içinde olma, branşla ilgili kurum ve kuruluşlarda görev alabilme.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlarımız Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı gibi çeşitli kamu kuruluşlarında, TRT’de ve Özel Televizyonlarda ve çeşitli özel Şirketlerde iş bulabilmektedirler. Ayrıca akademik faaliyetler yürütmek amacıyla üniversitelerde öğretim elemanı olarak da görev yapabilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.