Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hititoloji (DR) Programı

Tanıtım

Hititoloji M.Ö.II. binyılda (ve I.binyılda da kent devletleri olarak) Anadolu’da ilk defa güçlü bir siyasi birlik kuran, çeşitli toplulukları kaynaştıran ve kültürlerini yaklaşık bin yıl kadar sürdüren Hitit uygarlığının; orijinal (çiviyazısı ve hiyeroglif) yazılı belgelerini (tabletler, mühürler, anıtlar, steller vb.) transkripsiyon, çeviri ve değerlendirmeleriyle birlikte; “filolojik-linguistik, tarih, edebiyat, sanat, mimarlık, hukuk, din, kültür, sosyal, ekonomik, yönetim, diplomatik” verilerini bilimsel normlarda inceler ve araştırır.

Programın Amacı

Hititoloji; M.Ö. II. binyılda (ve I.’binyılda da kent devletleri olarak) Anadolu’da ilk defa güçlü bir siyasi birlik kuran, çeşitli toplulukları kaynaştıran ve kültürlerini yaklaşık bin yıl kadar sürdüren Hitit uygarlığının orijinal (çiviyazısı ve hiyeroglif) yazılı belgelerini (tabletlermühürler, anıtlar, steller v.b.) inceleyip; transkripsiyon, çeviri ve değerlendirmeleri ile Anadolu’nun bu tarihi dönemine ışık tutmayı amaçlamaktadır.Öğrencilere, belgelerin filolojik-linguistik açıdan incelenmesini ve Hititler’i; tarih, edebiyat, sanat, mimarlık, hukuk, din, kültür, sosyal, ekonomik, yönetim, diplomatik verileriyle araştırmasını öğretmektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programı bitiren öğrenciler; Hitit uygarlığının orijinal (çiviyazısı ve hiyeroglif) yazılı belgelerini (tabletlermühürler, anıtlar, steller v.b.) filolojik-linguistik açıdan inceleyebilme, değerlendirebilme ve Hititler ile ilgili; tarih, edebiyat, sanat, mimarlık, hukuk, din, kültür, sosyal, ekonomik, yönetim, diplomatik verileriyle araştırmalar yapabilme becerisi kazanmaktadırlar.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.
PY1. Hitit yazıları, (Eski Anadolu) dilleri, tarihi, uygarlığı, arkeolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
PY2. Hitit çiviyazısı hakkında bilgi sahibi olur.
PY3. Hitit dilinin yapısını tanımlar ve Hititçe metin türünü belirler.
PY4. Hitit dilinin, dilbilgisel biçimlerin türeyişlerini açıklar. Hititçe tümceleri, yapıbilgisi ve sözdizimi açısından doğru çözümler.
PY5. Hitit Devletinin siyasal ve dini yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
PY6.Hitit Kültür Tarihi’nin çeşitli dönemleri ve çeşitli Hitit Devlet görevlileri hakkında bilgi sahibi olur
PY7. Hitit mitolojisini açıklar ve Batı dünyası ile bağlantı kurar.
PY8. Eski Önasya Uygarlıkları arasındaki bilimsel, kültürel, politik ve sanatsal etkileri açıklar.
PY9. Hitit hukuku hakkında bilgi sahibi olur ve çevre kültürlerle ve günümüz hukuk anlayışını karşılaştırır.
PY10. Eski Hitit Devrine ait metinleri dilbilimsel açıdan inceler.
PY11. Hitit Devletinin diğer vasal krallıklarla yaptığı antlaşma metinlerini inceler. Hitit devlet yönetimine ait çeşitli görevliler için verilmiş olan yönergeleri inceler. Hitit krallarının çeşitli görevliler ile ya da diğer ülke ve vasal krallarla yapmış olduğu yazışmalar hakkında bilgi sahibi olur.
PY12. Hitit arşivlerinde ele geçen fal metinlerini yorumlar.
PY13. Çiviyazısının gelişimi, çözümü ile Hitit yazısında kullanılan hece ve ideogram değerleri açıklar.
PY14. Hitit tarihi metinleri ile Hitit tarihini ana hatlarıyla ele alır.
PY15. Hiyeroglif yazısı hakkında giriş niteliğinde bilgi sahibi olur.
PY16. Hitit kültüne ait envanter kayıtlarının bulunduğu metinler hakkında bilgi sahibi olur.
PY17. Hititçe metni tarihsel bakış çerçevesi içinde değerlendirir.
PY18. Hitit metinlerinin Türkçe çevirilerini yorumlar.
PY19. Hitit dünyası ile günümüz dünyası arasında bağlantı kurar.
PY20. Aldığı eğitim disiplini ile öğrenme becerilerini kullanarak, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
PY21. Filoloji, tarih ve Hitit arkeolojisi alanlarında araştırma yapar.
PY22. Batı kültürünün kökenini oluşturan eskiçağ uygarlıkları arasındaki ön bağlantıları değerlendir.
PY23.Hititçe metni Türkçe’ye çevirir.
PY24. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Hititoloji mezunları Müze arşivlerinde çiviyazısı uzmanı (Müze araştırmacısı) veya eski uygarlıklar uzmanı olarak görev alabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.