Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hititoloji (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Leyla MURAT KARAKURT

Tanıtım

M.Ö.II. binyılda (ve I.binyılda da kent devletleri olarak) Anadolu’da ilk defa güçlü bir siyasi birlik kuran, çeşitli toplulukları kaynaştıran ve kültürlerini yaklaşık bin yıl kadar sürdüren Hitit uygarlığının; orijinal (çiviyazısı ve hiyeroglif) yazılı belgelerini (tabletler, mühürler, anıtlar, steller vb.) transkripsiyon, çeviri ve değerlendirmeleriyle birlikte; “filolojik-linguistik, tarih, edebiyat, sanat, mimarlık, hukuk, din, kültür, sosyal, ekonomik, yönetim, diplomatik” verilerini bilimsel normlarda inceler ve araştırır.

Programın Amacı

Hititoloji; M.Ö. II. binyılda (ve I.’binyılda da kent devletleri olarak) Anadolu’da ilk defa güçlü bir siyasi birlik kuran, çeşitli toplulukları kaynaştıran ve kültürlerini yaklaşık bin yıl kadar sürdüren Hitit uygarlığının orijinal (çiviyazısı ve hiyeroglif) yazılı belgelerini (tabletlermühürler, anıtlar, steller v.b.) inceleyip; transkripsiyon, çeviri ve değerlendirmeleri ile Anadolu’nun bu tarihi dönemine ışık tutmayı amaçlamaktadır.Öğrencilere, belgelerin filolojik-linguistik açıdan incelenmesini ve Hititler’i; tarih, edebiyat, sanat, mimarlık, hukuk, din, kültür, sosyal, ekonomik, yönetim, diplomatik verileriyle araştırmasını öğretmektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programı bitiren öğrenciler; Hitit uygarlığının orijinal (çiviyazısı ve hiyeroglif) yazılı belgelerini (tabletlermühürler, anıtlar, steller v.b.) filolojik-linguistik açıdan inceleyebilme, değerlendirebilme ve Hititler ile ilgili; tarih, edebiyat, sanat, mimarlık, hukuk, din, kültür, sosyal, ekonomik, yönetim, diplomatik verileriyle araştırmalar yapabilme becerisi kazanmaktadırlar.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
PY1. Hitit yazıları, (Eski Anadolu) dilleri, tarihi, uygarlığı, arkeolojisi hakkında bilgi sahibi olur.PY1. Hitit yazıları, (Eski Anadolu) dilleri, tarihi, uygarlığı, arkeolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
PY2. Hitit çiviyazısı hakkında bilgi sahibi olur.
PY3. Hitit dilinin yapısını tanımlar ve Hititçe metin türünü belirler.
PY4. Hitit dilinin, dilbilgisel biçimlerin türeyişlerini açıklar. Hititçe tümceleri, yapıbilgisi ve sözdizimi açısından doğru çözümler.
PY5. Hitit Devletinin siyasal ve dini yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
PY6.Hitit Kültür Tarihi’nin çeşitli dönemleri ve çeşitli Hitit Devlet görevlileri hakkında bilgi sahibi olur.
PY7. Hitit mitolojisini açıklar ve Batı dünyası ile bağlantı kurar.
PY8. Eski Önasya Uygarlıkları arasındaki bilimsel, kültürel, politik ve sanatsal etkileri açıklar.
PY9. Hitit hukuku hakkında bilgi sahibi olur ve çevre kültürlerle ve günümüz hukuk anlayışını karşılaştırır.
PY10. Eski Hitit Devrine ait metinleri dilbilimsel açıdan inceler.
PY11. Hitit Devletinin diğer vasal krallıklarla yaptığı antlaşma metinlerini inceler. Hitit devlet yönetimine ait çeşitli görevliler için verilmiş olan yönergeleri inceler. Hitit krallarının çeşitli görevliler ile ya da diğer ülke ve vasal krallarla yapmış olduğu yazışmalar hakkında bilgi sahibi olur.
PY12. Hitit arşivlerinde ele geçen fal metinlerini yorumlar.
PY13. Çiviyazısının gelişimi, çözümü ile Hitit yazısında kullanılan hece ve ideogram değerleri açıklar.
PY14. Hitit tarihi metinleri ile Hitit tarihini ana hatlarıyla ele alır.
PY15. Hiyeroglif yazısı hakkında giriş niteliğinde bilgi sahibi olur.
PY16. Hitit kültüne ait envanter kayıtlarının bulunduğu metinler hakkında bilgi sahibi olur.
PY17. Hititçe metni tarihsel bakış çerçevesi içinde değerlendirir.
PY18. Hitit metinlerinin Türkçe çevirilerini yorumlar.
PY19. Hitit dünyası ile günümüz dünyası arasında bağlantı kurar.
PY20. Aldığı eğitim disiplini ile öğrenme becerilerini kullanarak, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
PY21. Filoloji, tarih ve Hitit arkeolojisi alanlarında araştırma yapar.
PY22. Batı kültürünün kökenini oluşturan eskiçağ uygarlıkları arasındaki ön bağlantıları değerlendir.
PY23.Hititçe metni Türkçe’ye çevirir.
PY24. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Hititoloji mezunları Müze arşivlerinde çiviyazısı uzmanı (Müze araştırmacısı) veya eski uygarlıklar uzmanı olarak görev alabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.