Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hungaroloji (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ünal KAYA

Tanıtım

Kurulması Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin kuruluşuyla aynıdır ve o zamanki adıyla Hungaroloji Enstitüsü Türk bilim hayatına yenilikler kazandırmak, başta Türk dili ve edebiyatı olmak üzere tarih ve diğer alanlarda yardımcı disiplin olarak faaliyet göstermiştir. Günümüzde ise Hungaroloji bağımsız bir bilim disiplini olarak öncelikle çağdaş Macar dili, kültürü, dil tarihi, Macar edebiyatı, Türk-Macar ilişkileri konularında uzman öğretim üyeleri aracılığıyla öğrencilere akademik bilgiler vermektedir. Ayrıca Macaristan’daki Türkoloji metodlarını Türkiye’de yerleştiren ve burada meydana getirilen Türkolojiyle ilgili eserleri Türkçeye kazandıran, Türk ve Macar diline ve tarihine ilişkin eserler ortaya koyan, ortak tarihimizi ve kültürümüzü araştıran, tüm bu konularla ilgili bilgi sahibi, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, bilgi ve teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, Hungaroloji alanında akademisyen ve dil uzmanı olarak görev yapacak nitelikli bireyler yetiştiren bir anabilim dalıdır.

Programın Amacı

Kurulması Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ninkuruluşuyla aynıdır ve o zamanki adıyla Hungaroloji Enstitüsü Türk bilimhayatına yenilikler kazandırmak, başta Türk dili ve edebiyatı olmak üzere tarihve diğer alanlarda yardımcı disiplin olarak faaliyet göstermiştir. Günümüzdeise Hungaroloji bağımsız bir bilim disiplini olarak öncelikle çağdaş Macardili, kültürü, dil tarihi, Macar edebiyatı, Türk-Macar ilişkileri konularındauzman öğretim üyeleri aracılığıyla öğrencilere akademik bilgiler vermektedir.Ayrıca Macaristan’daki Türkoloji metodlarını Türkiye’de yerleştiren ve buradameydana getirilen Türkolojiyle ilgili eserleri Türkçeye kazandıran, Türk veMacar diline ve tarihine ilişkin eserler ortaya koyan, ortak tarihimizi vekültürümüzü araştıran, tüm bu konularla ilgili bilgi sahibi, bilimsel düşünmebiçimini benimseyen, bilgi ve teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcıve eleştirel düşünebilen, Hungaroloji alanında akademisyen ve dil uzmanı olarakgörev yapacak nitelikli bireyler yetiştiren bir anabilim dalıdır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Macarca grameri, ses bilgisi, kelime hazinesi, Türk-Macar dil ilişkilerinin tarihi , Macar edebiyatı, bilimsel çalışma yöntemleri, Macaristan’daki Türkoloji çalışmaları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur
PY1: Macarca gramer hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur
PY2: Macarca ses bilgisi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur
PY3: Macarca kelime hazinesi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY4: Türk-Macar dil ilişkilerinin tarihi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY5: Tarih boyunca Türk-Macar İlişkileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY6: Macar edebiyatının oluşumu ve tarihi gelişimi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY7: Bilimsel çalışma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur
PY8: Macaristan’daki Türkoloji çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur.
PY9: Macar dilini farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerde, günlük dil, resmi dil, bilim dili, edebi dil v.b. kullanımını kavrar, sözlü ve yazılı olarak ustalıkla kullanır
PY10: Macarca metinleri okur ve dilsel özellikleri, biçim, biçem, içerik ve anlam çerçevesinde inceler.
PY11: Farklı toplumların tarihsel gelişimlerini edinilen yeni bilgiler ve farklı bakış açıları ışığında karşılaştırmalı olarak inceler.
PY12: Macarca metinleri Türkçeye çevirir.
PY13: Türkçe metinleri Macarcaya çevirir.
PY14: Macarca yazılı anlatım becerisi kazanır.
PY15: Macarca sözlü anlatım becerisi kazanır
PY17: Araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme ve bunu Macarca yazılı ve sözlü sunabilme becerisine sahip olur.
PY 18: Öğrencinin kendi düşüncesini geliştirirken dayanakları sağlam temellere dayandırma becerisini kazanması
PY 19: Gramatikal bakış açısı kazanılmasında irdeleyici düşüncenin geliştirilmesi
PY 20: Belli bir gramatikal sorunun açımlanabilmesi için sorular sorabilme becerisinin kazanılması
PY 21: Konulara veya sorunlara farklı açıdan bakabilme becerisinin edinilmesi
PY22: Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir
PY23: Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
PY24: Macar dili ve edebiyatı ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
PY25: Macar tarihi ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır
PY26: Çevirileriyle Türkçe eserlerin yurtdışında tanınmasını ve Macarca yayımlanmış eserlerin Türkçeye çevrilerek bilime ve sanata katkıda bulunur.
PY27: Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.
PY28: Toplumsal düşünce farklılığına uygun olarak gramatikal bir sorunun farklı ifade şekilleri olabileceğini varsayarak olayları değerlendirebilir.
PY29: Temel edebiyat bilgileri hakkında bilgiye sahip olur.
PY30: Edebi metinlerin özelliklerini ayırt etme becerisine sahip olur.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Kamu kurum ve kuruluşları, Üniversiteler, Elçilik ve Özel sektörde görev alabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.