Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hungaroloji (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ünal KAYA

Tanıtım

Kurulması Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin kuruluşuyla aynıdır ve o zamanki adıyla Hungaroloji Enstitüsü Türk bilim hayatına yenilikler kazandırmak, başta Türk dili ve edebiyatı olmak üzere tarih ve diğer alanlarda yardımcı disiplin olarak faaliyet göstermiştir. Günümüzde ise Hungaroloji bağımsız bir bilim disiplini olarak öncelikle çağdaş Macar dili, kültürü, dil tarihi, Macar edebiyatı, Türk-Macar ilişkileri konularında uzman öğretim üyeleri aracılığıyla öğrencilere akademik bilgiler vermektedir. Ayrıca Macaristan’daki Türkoloji metodlarını Türkiye’de yerleştiren ve burada meydana getirilen Türkolojiyle ilgili eserleri Türkçeye kazandıran, Türk ve Macar diline ve tarihine ilişkin eserler ortaya koyan, ortak tarihimizi ve kültürümüzü araştıran, tüm bu konularla ilgili bilgi sahibi, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, bilgi ve teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, Hungaroloji alanında akademisyen ve dil uzmanı olarak görev yapacak nitelikli bireyler yetiştiren bir anabilim dalıdır.

Programın Amacı

Kurulması Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin kuruluşuyla aynıdır ve o zamanki adıyla Hungaroloji Enstitüsü Türk bilim hayatına yenilikler kazandırmak, başta Türk dili ve edebiyatı olmak üzere tarih ve diğer alanlarda yardımcı disiplin olarak faaliyet göstermiştir. Günümüzde ise Hungaroloji bağımsız bir bilim disiplini olarak öncelikle çağdaş Macar dili, kültürü, dil tarihi, Macar edebiyatı, Türk-Macar ilişkileri konularında uzman öğretim üyeleri aracılığıyla öğrencilere akademik bilgiler vermektedir. Ayrıca Macaristan’daki Türkoloji metodlarını Türkiye’de yerleştiren ve burada meydana getirilen Türkolojiyle ilgili eserleri Türkçeye kazandıran, Türk ve Macar diline ve tarihine ilişkin eserler ortaya koyan, ortak tarihimizi ve kültürümüzü araştıran, tüm bu konularla ilgili bilgi sahibi, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, bilgi ve teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, Hungaroloji alanında akademisyen ve dil uzmanı olarak görev yapacak nitelikli bireyler yetiştiren bir anabilim dalıdır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Macarca grameri, ses bilgisi, kelime hazinesi, Türk-Macar dil ilişkilerinin tarihi , Macar edebiyatı, bilimsel çalışma yöntemleri, Macaristan’daki Türkoloji çalışmaları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur
PY1: Macarca gramer hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY2: Macarca ses bilgisi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur
PY3: Macarca kelime hazinesi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY4: Türk-Macar dil ilişkilerinin tarihi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY5: Tarih boyunca Türk-Macar İlişkileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur
PY6: Macar edebiyatının oluşumu ve tarihi gelişimi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY7: Bilimsel çalışma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY8: Macaristan’daki Türkoloji çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur.
PY9: Macar dilini farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerde, günlük dil, resmi dil, bilim dili, edebi dil v.b. kullanımını kavrar, sözlü ve yazılı olarak ustalıkla kullanır.
PY10: Macarca metinleri okur ve dilsel özellikleri, biçim, biçem, içerik ve anlam çerçevesinde inceler.
PY11: Farklı toplumların tarihsel gelişimlerini edinilen yeni bilgiler ve farklı bakış açıları ışığında karşılaştırmalı olarak inceler.
PY12: Macarca metinleri Türkçeye çevirir.
PY13: Türkçe metinleri Macarcaya çevirir.
PY14: Macarca yazılı anlatım becerisi kazanır.
PY15: Macarca sözlü anlatım becerisi kazanır.
PY16: Macarcayı bilimsel araştırmalarda çalışma dili olarak kullanır.
PY17: Araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme ve bunu Macarca yazılı ve sözlü sunabilme becerisine sahip olur.
PY 18: Kendi düşüncesini geliştirirken dayanakları sağlam temellere dayandırır.
PY 19: Gramatikal bakış açısı kazanılmasında irdeleyici düşünce geliştirme becerisi edinir.
PY 20: Belli bir gramatikal sorunun açımlanabilmesi için sorular sorabilme becerisinin kazanır.
PY 21 Konulara veya sorunlara farklı açıdan bakabilir.
PY22: Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
PY23: Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
PY24: Macar dili ve edebiyatı ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
PY25: Macar tarihi ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
PY26: Çevirileriyle Türkçe eserlerin yurtdışında tanınmasını ve Macarca yayımlanmış eserlerin Türkçeye çevrilerek bilime ve sanata katkıda bulunur.
PY27: Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.
PY28: Toplumsal düşünce farklılığına uygun olarak gramatikal bir sorunun farklı ifade şekilleri olabileceğini varsayarak olayları değerlendirebilir.
PY29: Temel edebiyat bilgileri hakkında bilgiye sahip olur.
PY30Edebi metinlerin özelliklerini ayırt etme becerisine sahip olur.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Kamu kurum ve kuruluşları, Üniversiteler, Elçilik ve Özel sektörde görev alabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Kurulması Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ninkuruluşuyla aynıdır ve o zamanki adıyla Hungaroloji Enstitüsü Türk bilimhayatına yenilikler kazandırmak, başta Türk dili ve edebiyatı olmak üzere tarihve diğer alanlarda yardımcı disiplin olarak faaliyet göstermiştir. Günümüzdeise Hungaroloji bağımsız bir bilim disiplini olarak öncelikle çağdaş Macardili, kültürü, dil tarihi, Macar edebiyatı, Türk-Macar ilişkileri konularındauzman öğretim üyeleri aracılığıyla öğrencilere akademik bilgiler vermektedir.Ayrıca Macaristan’daki Türkoloji metodlarını Türkiye’de yerleştiren ve buradameydana getirilen Türkolojiyle ilgili eserleri Türkçeye kazandıran, Türk veMacar diline ve tarihine ilişkin eserler ortaya koyan, ortak tarihimizi vekültürümüzü araştıran, tüm bu konularla ilgili bilgi sahibi, bilimsel düşünmebiçimini benimseyen, bilgi ve teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcıve eleştirel düşünebilen, Hungaroloji alanında akademisyen ve dil uzmanı olarakgörev yapacak nitelikli bireyler yetiştiren bir anabilim dalıdır.Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.