Sosyal Bilimler Enstitüsü

İktisat (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Mustafa Kadir DOĞAN

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Yüksek Lisans Programı, öğrencilerine iktisat bilimi hakkında Yüksek Lisans seviyesinde donanım sağlama hedefindedir. Bu kapsamda iktisat politikası, uluslararası iktisat, iktisadi büyüme ve kalkınma gibi alanlarda araştırma ve öğretim yapılmaktadır. Eğitim dili Türkçedir. 

Programın Amacı

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Yüksek Lisans Programı, ilgili öğrencilerin iktisadi analizde gerekli niceliksel ve niteliksel yöntem ve araçları kullanabilen, eleştirel, yaratıcı, analitik düşünce yeteneğine sahip bireyler olmalarını ve iktisadın Türkiye’de ve tüm dünyada toplumsal ve siyasal gelişmedeki önemini kavramalarını sağlamayı amaçlar. Ayrıca, iktisat programı mezunlarının bu dereceyi kullanabilecekleri kamu ya da özel sektör kariyerlerinin gerektirebileceği yeterlilikleri kazanmasına yardımcı olmayı da amaçlar. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

İktisadi modellerin teorik çerçevesini ve işleyiş mekanizmalarını açıklar. İktisat düşüncesinin gelişiminin modern düşüncenin evrimi içindeki yeri ve önemini açıklar. Türkiye ve dünyadaki iktisadi gelişmeleri ve değişimleri açıklar. Sayısal, sözel ve grafik formunda sunulan ekonomi bilgilerini açıklar. Ekonomik olay ve argümanları uygun ekonomi teorilerini ve kavramlarını kullanarak açıklar. 
İktisadi modellerin teorik çerçevesini ve işleyiş mekanizmalarını açıklar.
Türkiye ve dünyadaki iktisadi gelişmeleri ve değişimleri açıklar.
Sayısal, sözel ve grafik formunda sunulan ekonomi bilgilerini açıklar.
Ekonomik olay ve argümanları uygun ekonomi teorileri ve kavramlarını kullanarak açıklar.
İktisadi analizde geçerli niceliksel ve niteliksel yöntemleri ve teknikleri kullanarak iktisadi verileri analiz eder ve çok yönlü değerlendirir.
Niceliksel yöntemler kullanarak iktisadi hipotezleri ve yaklaşımları test eder.
Niceliksel, niteliksel yöntem ve araçları veri toplama, derleme ve değerlendirmede kullanır.
İktisat bilimindeki yeni gelişmelerin ışığı altında yerel, bölgesel ve küresel sorunları bilimsel yöntemlere uygun olarak analiz eder.
Toplumsal sorumluluk bilinciyle iktisadi alanda yaptığı araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ve ilgili kurum ve kişilerle paylaşır.
Ulusal ve uluslar arası iktisadi gelişmeleri çok yönlü olarak değerlendirir.
Ülkenin iktisadi problemlerini aşma yönünde alternatif çözüm yolları, projeler ve etkinlikler geliştirir.
Uzmanlaştığı alandaki iktisadi literatürü takip eder.
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel,kültürel değerler ile mesleki etik ilkelerine uygun davranır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Yüksek Lisans Programı mezunları Türkiye’de kamu sektöründe ekonomi ve siyaset bürokrasisinde her kademede uzman, yönetici ve denetmen olarak çalışabilmektedir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı özel sektörde de her kademede iş olanakları mümkündür. 

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.