Sosyal Bilimler Enstitüsü

İspanyol Dili ve Edebiyatı (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ünal KAYA

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  İspanyol Dili ve Edebiyatı Doktora Programı'nda 1988 yılından beri eğitim verilmektedir. Dört yıllık bir programdır. Tamamı doktora eğitimini tamamlanmış 8 öğretim üyesi tarafından verilen derslerde İspanyol Dili, Edebiyatı, Kültürü ve İspanyol Tarihi ile ayrıca Latin Amerika Edebiyatı ve Tarihi alanlarında çalışmalar yapılmaktadır.

Programın Amacı

İspanyol edebiyatı, tiyatrosu, şiiri ve diğer edebi türleri ve bu yapıtların ortaya konulmalarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda bilgi sahibi, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, bilgi ve teknolojilerini etkili olarak kullanan, modern öğretim yöntemlerini kullanabilen, üretken, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen ve kamu yararlarını gözeten İspanyol Dili ve Edebiyatı alanında akademisyen ve dil uzmanı olarak görev yapabilecek ayrıca özel sektörde, uluslararası kuruluşlarda çalışabilecek nitelikli bireyler yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

​Programdan mezun olan öğrenci İspanyol dilini farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerde, günlük dil, resmi dil, bilim dili, edebi dil vb. kullanımını kavrar, sözlü ve yazılı olarak ustalıkla kullanılır. Araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme ve bunu İspanyolca yazılı ve sözlü sunabilme becerisine sahip olur. Öğrencinin kendi düşüncesini geliştirirken dayanakları sağlam temellere dayandırma becerisini kazanması. Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanılarak, bilgi ve beceriler sürekli geliştirilir. Toplumsal düşünce farklılığına uygun olarak gramatikal bir sorunun farklı ifade şekilleri olabileceği varsayılarak olaylar değerlendirilir. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelere uygun davranılır. 
PY1. İspanyolca gramer hakkında kapsamlı bilgiye sahip olunur.
PY2. İspanyolca ses bilgisi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olunur
PY3.İspanyolca kelime hazinesi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olunur.
PY4. Türk-İspanyol dil ilişkilerinin tarihi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olunur.
PY5. İspanyol tarihi ve kültürü hakkında kapsamlı bilgiye sahip olunur.
PY6. İspanyol edebiyatının oluşumu ve tarihi gelişimi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olunur
PY7. Bilimsel çalışma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olunur
PY8. Latin Amerika edebiyatı ve tarihi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olunur.
PY9. İspanyol dilini farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerde, günlük dil, resmi dil, bilim dili, edebi dil vb. kullanımını kavrar, sözlü ve yazılı olarak ustalıkla kullanılır.
PY10. İspanyolca metinleri okur ve dilsel özellikleri, biçim, biçem, içerik ve anlam çerçevesinde inceler.
PY11. Farklı toplumların tarihsel gelişimlerini edinilen yeni bilgiler ve farklı bakış açıları ışığında karşılaştırmalı olarak incelenir
PY12. İspanyolca metinleri Türkçeye çevirilir.
PY13. Türkçe metinleri İspanyolcaya çevirilir.
PY14. İspanyolca yazılı anlatım becerisi kazanılır
PY15. İspanyolca sözlü anlatım becerisi kazanılır.
PY16. İspanyolcayı bilimsel araştırmalarda çalışma dili olarak kullanır
PY17. Araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme ve bunu İspanyolca yazılı ve sözlü sunabilme becerisine sahip olur
PY18. Öğrencinin kendi düşüncesini geliştirirken dayanakları sağlam temellere dayandırma becerisini kazanması
PY19. Gramatikal bakış açısı kazanılmasında irdeleyici düşüncenin geliştirilmesi.
PY20. Belli bir gramatik sorunun açımlanabilmesi için sorular sorabilme becerisinin kazanılması
PY21. Konulara veye sorunlara farklı açıdan bakabilme becerisinin edinilmesi.
PY22. Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanılarak, bilgi ve beceriler sürekli geliştirilir
PY23. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapar
PY24. İspanyol dili ve edebiyatı ile ilgili konularda incelemeler ve eleştiriler yazılı ve sözlü olarak paylaşılır
PY25. İspanya ve Latin Amerika tarihi ile ilgili konularda incelemeler ve eleştiriler yazılı ve sözlü olarak paylaşılır.
PY26. Çevirilerle Türkçe eserlerin yurtdışında tanınması ve İspanyolca yayımlanmış eserlerin Türkçeye çevrilerek bilime ve sanata katkıda bulunulur.
PY27. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelere uygun davranılır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, elçilik ve konsolosluklarda istihdam edilir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına