Sosyal Bilimler Enstitüsü

İşletme (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Alper ÖZER

Tanıtım

İşletme Doktora Programı, akademik kariyerine devam etmek isteyen işletme anabilim dalında yüksek lisans mezunlarına açıktır. Genel işletmecilik eğitimimin yürütüldüğü bu programda; uzmanlaşmak isteyen öğrenciler, seçimlik dersler ve tez çalışmaları aşamasında uzmanlaşmak istedikleri konulara yönelebilmektedir. Programın ders aşamasında; finansman, muhasebe, organizasyon, pazarlama, sayısal yöntemler, üretim, yönetim gibi temel işletmecilik konuları yer almaktadır. Ayrıca, yürütülen seminerler ve özel alan dersleri ile akademi ve iş dünyasında yaşanan gelişmeler takip edilmekte ve tartışılmaktadır.

Programın Amacı

Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, finansman, muhasebe, organizasyon, pazarlama, sayısal yöntemler, üretim, yönetim gibi temel işletmecilik konularını bilimsel ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli bilimsel yöntemleri uygulayabilme becerisi ve yeteneği kazandırmaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Küresel ve yerel işletme bilgilerini sentezleyebilir, şirketin iç ve dış çevresini analiz ederek gelişmeleri değerlendirebilir ve işletmelerde yaşanan temel problemleri tespit ederek çözebilir.
Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.
Finansman, muhasebe, organizasyon, pazarlama, sayısal yöntemler, üretim ve yönetim alanlarına ilişkin temel bilgilere sahiptir.
Alanıyla ilgili gelişmeleri izleme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
İşletmelerde sayısal karar alma tekniklerini uygular.
İşletmecilik alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri çok yönlü değerlendirir ve analiz eder.
İşletmelerin finansal tablolarını analiz eder, yorumlar ve bağımsız denetimini yapar.
Üstlendiği görevin gereğini zamanında yerine getirir.
İşletme yönetimi esnasında karşılaşılan temel sorunları algılar ve çözüm üretir.
Proje hazırlar, değerlendirir ve yönetir.
Temel hedef olarak işletme sürekliliğinin sağlanması için işletme fonksiyonları kapsamında kararlar alır.
Araştırmacıdır; bilgiye ulaşma yollarını bulur ve öğrenmesini yönlendirebilir.
Kişisel gelişimini mezuniyet sonrasında da sürdürür.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
Empati yapar, çalışma arkadaşlarının davranış ve psikolojilerini anlamanın önemini bilir, çalışanların haklarına saygı gösterir.
Görev ve ilgi alanındaki olumlu veya olumsuz saptamalarını ilgililer ile paylaşır.
Türkçeyi ve Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde bir yabancı dili iş hayatında etkin bir şekilde kullanır.
Niceliksel ve niteliksel analiz tekniklerini kullanarak ürettiği bilgiyi karar alıcılara sunar.
Sanayi ve hizmet üretim işletmelerinde maliyet hesaplamalarını yapar.
İşletmeler için finansman yöntemlerini analiz eder ve seçenekli çözüm yolları üretir.
İşletmenin örgüt yapısını analiz eder.
İşletmeyle ilgili temel hukuki sorunlara çözüm üretir ve çözüm önerilerini bilimsel verilere dayandırır.
İşletmelerde yenilikçi stratejiler geliştirilmesine katkıda bulunur.
Planlamadan denetime kadar tüm süreçlerde bilimsel ve toplumsal değerlere uygun davranır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlar, işletme alanında faaliyetgösteren çok çeşitli kurumlarda (bankalar, şirketlerin ithalat, ihracatve pazarlama bölümleri, sigorta şirketleri vb.) yönetici ya da uzmanolarak çalışabilmektedirler. Mezunlar ilgili kamu kuruluşlarının(Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kuruluvb.) kadrolarında istihdam edilebilmektedirler. Ayrıca mezunlarımız,girişimci olarak uluslararası faaliyet gösteren işletmeler kurabilir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına