Sosyal Bilimler Enstitüsü

İşletme (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Alper ÖZER

Tanıtım

İşletme Yüksek Lisans programı bütün lisans programı öğrencilerine açıktır. Genel işletmecilik eğitiminin yürütüldüğü bu program, işletmenin birçok alanı hakkında bilgi veren derslere sahiptir. Bu sayede, programdan mezun olan öğrenciler eleştirel ve analitik bir bakış açısı kazanmaktadır.Programın ders aşamasında finansman, muhasebe, organizasyon, pazarlama, sayısal yöntemler ve üretim yönetimi gibi temel işletmecilik konuları yer almaktadır. Ayrıca yürütülen seminerler ve özel alan dersleri ile akademi ve iş dünyasında yaşanan gelişmeler takip edilmekte ve irdelenmektedir. 

Programın Amacı

İşletme Yüksek Lisans programının amacı öğrenciye mesleki konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu amaçla, programa devam eden öğrenciler finansman, muhasebe, organizasyon, pazarlama, sayısal yöntemler ve üretim yönetimi gibi temel işletmecilik konularında ileri düzeyde konuları kapsayan derslere katılmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

İşletme alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilmek, çözüm yöntemi geliştirebilmek, bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak çözmek ve sonuçları değerlendirebilir. Ayrıca bu alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.
Finansman, muhasebe, organizasyon, pazarlama, sayısal yöntemler, üretim ve yönetim alanlarına ilişkin temel bilgilere sahiptir.
Alanıyla ilgili gelişmeleri izleme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
İşletmelerde sayısal karar alma tekniklerini uygular.
İşletmecilik alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri çok yönlü değerlendirir ve analiz eder.
Üstlendiği görevin gereğini zamanında yerine getirir.
İşletme yönetimi esnasında karşılaşılan temel sorunları algılar ve çözüm üretir.
Proje hazırlar, değerlendirir ve yönetir.
Temel hedef olarak işletme sürekliliğinin sağlanması için işletme fonksiyonları kapsamında kararlar alır.
Araştırmacıdır; bilgiye ulaşma yollarını bulur ve öğrenmesini yönlendirebilir.
Kişisel gelişimini mezuniyet sonrasında da sürdürür.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
Empati yapar, çalışma arkadaşlarının davranış ve psikolojilerini anlamanın önemini bilir, çalışanların haklarına saygı gösterir.
Görev ve ilgi alanındaki olumlu veya olumsuz saptamalarını ilgililer ile paylaşır.
Türkçeyi ve Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde bir yabancı dili iş hayatında etkin bir şekilde kullanır.
Niceliksel ve niteliksel analiz tekniklerini kullanarak ürettiği bilgiyi karar alıcılara sunar.
Sanayi ve hizmet üretim işletmelerinde maliyet hesaplamalarını yapar.
İşletmeler için finansman yöntemlerini analiz eder ve seçenekli çözüm yolları üretir.
İşletmenin örgüt yapısını analiz eder.
İşletmeyle ilgili temel hukuki sorunlara çözüm üretir ve çözüm önerilerini bilimsel verilere dayandırır.
İşletmelerde yenilikçi stratejiler geliştirilmesine katkıda bulunur.
Planlamadan denetime kadar tüm süreçlerde bilimsel ve toplumsal değerlere uygun davranır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlar, işletme alanında faaliyet gösteren çok çeşitli kurumlarda (bankalar, şirketlerin ithalat, ihracat ve pazarlama bölümleri, sigorta şirketleri vb.) yönetici ya da uzman olarak çalışabilmektedirler. Mezunlar ilgili kamu kuruluşlarının (Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu vb.) kadrolarında istihdam edilebilmektedirler. Ayrıca mezunlarımız, girişimci olarak uluslararası faaliyet gösteren işletmeler kurabilir.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.