Sosyal Bilimler Enstitüsü

Japon Dili ve Edebiyatı (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Kemal TUZCU

Tanıtım

Japon Dili ve Edebiyatı Lisans programından mezun olup Japon dili, kültürü, felsefesi, edebiyatı ve tarihi konularında daha ileri düzeyde bir bilgi ve araştırma becerisi amaçlı bir eğitim programı takip eder. Alan ile ilgili var olan bütün çalışmalara ve kaynaklara erişip bunlardan sentez yapabilme becerisini kazandırmayı esas alır. 

Programın Amacı

 Programın amacı, Japon dili, kültürü, felsefesi, edebiyatı ve tarihi konularında bilgili ve donanımlı araştırma yapabilecek, eleştirel düşünme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmek, bununla birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak bireyleri topluma kazandırabilmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenci; Japonya ve Japonca çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur ve bu alana dâhil olan herhangi bir konuda derinlemesine uzmanlık bilgisine, analiz, sentez ve değerlendirme becerilerine sahip olur.
Japon dilinin dilsel yapısı, biçimsel ve biçemsel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
Japon dili üzerine yapılan bilişsel dilbilim çalışmalarına ilişkin bilgiler edinir.
Japon tarihi ile ilgili geniş bilgi edinerek tarihsel ve toplumsal olayları değerlendirir ve yorumlar.
Japonoloji alanında kaynak eserleri tanır ve yorum yapar.
Japon yazısının gelişim süreci hakkında geniş bilgiye sahip olur.
Japon yazısının çeşitliliği hakkında bilgi sahibi olur.
Modern Japon edebiyatının önde gelen yazarları hakkında bilgi sahibi olur.
Edebiyat araştırmalarında genel kabul gören edebi kuramlar ve bu kuramların çağdaş Japon edebiyatına uygulanması hakkında bilgi sahibi olur.
Türk – Japon ilişkilerinin gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olur.
Japon dilini öğretme yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
Bilimsel araştırma, inceleme, yöntem ve tekniklerini geliştirir.
Araştırma, uygulama, değerlendirme, eleştirel düşünme ve bunları Japonca olarak ifade edebilme becerisini kazanır.
Japon dili ve edebiyatı ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak, karşılaştırmalı bilimsel çalışmalar yapar.
Japonca metinleri okur ve dilsel özellikleri, biçim, biçem, içerik ve anlam çerçevesinde inceler.
Japon dili ve edebiyatı alanında yapılmış olan çalışmaları ve araştırmaları değerlendirir, araştırmalardaki sorunları tanımlar ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
Sahip olduğu bilgi birikimi ile Japonca ve Türkçe arasındaki benzerlikler ve farklılıklardan yola çıkarak, dil ve kültür konularında kapsamlı çalışmalar yapar.
Çağdaş Japon edebiyatı ile dünya ve Türk edebiyatları arasındaki farklılıkları ortaya koyar.
Japon dilini öğretirken bilgi teknolojilerini kullanma becerisi elde eder.
Japon dili ve edebiyatı ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak, karşılaştırmalı bilimsel çalışmalar yapar.
Birey olarak mesleği ve çalışma alanı ile ilgili görev ve sorumluluklarında, bilimsel ve etik ilkelere uygun davranır.
Tez yazma konusunda yeterli seviyeye ulaşabilir.
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde, alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayabilir.
Japonca öğretimine yönelik ders malzemesi üretme yetkinliğine sahip olur.
Japon kültürünü tanıma, anlamlandırma, çözümleme ve uygulama konusunda bilgiler edinir.
Bilimsel araştırmanın gerekliliğini kavrayıp, bilimsel araştırma metotlarını inceleme konusunda yeterli seviyeye ulaşır.
Yazının bir toplum için olan önemi üzerinde fikir sahibi olur.
Japon dilini, Japon algısını kavrayarak kullanır.
Disiplin içi ve disiplinler arası çalışma yapabilir.
Her düzlemde yazılı ve sözlü olarak çeviriler yapabilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde yer alarak, etkin çalışmalar yapabilir.
Öğretim aşamasında öğrenci ile iletişim kurabilme yetkinliği elde eder.
Toplum önünde konuşabilme yetkinliğine sahip olur.
Araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme yapabilme ve bunu Japonca ve/veya Türkçe olarak sözlü sunabilme becerisine sahip olur.
Alanında yapılan çalışmaları değerlendirir, yorumlar, araştırmadaki sorunları tanımlar ve soruna çözüm önerileri geliştirir.
Türkçe ve Japonca arasındaki farklılıklardan yararlanarak öğretebilme yetkinliğini elde eder.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olan öğrenciler, üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilir, Dışişleri Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere birçok devlet kuruluşu, Japonya Büyükelçiliği, Japonya Başkonsolosluğu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, çeşitli Japon şirketleri, Türk – Japon ortaklığı ile kurulmuş şirketler, çeşitli havayolları, üniversiteler ve Japonca öğreten dil kurslarında görev alabilirler. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Japon Dili ve Edebiyatı Lisans programından mezun olup Japon dili, kültürü, felsefesi, edebiyatı ve tarihi konularında daha ileri düzeyde bir bilgi ve araştırma becerisi amaçlı bir eğitim programı takip eder. Alan ile ilgili var olan bütün çalışmalara ve kaynaklara erişip bunlardan sentez yapabilme becerisini kazandırmayı esas alır. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.