Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kelâm (DR) Programı

Tanıtım

Kelam doktora programı, yüksek lisans eğitiminde kazanılmış birikim üzerine, İslam düşünce tarihinde ortaya çıkmış düşünce ekollerinin görüşlerini ayrıntılı ve karşılaştırmalı olarak inceleme becerisini kazandırmayı hedefleyen bir eğitim programı takip eder. İnanç problematiklerini, bireye ve topluma ait varlıksal ve ahlaki meseleleri sistematik ve metodik bir şekilde değerlendirme yetisini kazandırmayı hedefler. Program, söz konusu birikimler eşliğinde spesifik bir konuda ihtisas yapılmasını ve alandaki problematikler karşısında adayın özgün çözümler ortaya koyacak formasyon kazanmasını sağlamaktadır.

Programın Amacı

Program, insanın her dönemde karşılaştığı bireysel, toplumsal, itikadi ve ahlaki problemleri, İslam dininin temel kaynağı Kur'an, akıl ve evrensel ahlak ilkeleri çerçevesinde çözüme kavuşturma arzusunda ve çabasındadır. Ayrıca programın amacı, bilimsel yaklaşımı esas alan bir disipline sahip, modern öğretim yöntemlerini kullanan ve kullandıran, üretken bireyler yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

İslam düşüncesinin tarih boyunca geçirdiği serüvende ortaya çıkan ekollerin düşünce yapıları, çözüm üretme metotları ve önemli isimleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur. Bu sürecin İslam itikadı üzerinde yarattığı etkinin olumlu ve olumsuz yönlerinin farkına varır. Varlık, Bilgi, İtikadi meseleler ve Güncel meseleler konusunda doğru bir zihni temel oluşturur ve karşılaştığı problemler karşısında sahip olduğu birikimi kullanır.
Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Kelam disiplinindeki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
Kelam alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür.
Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Kelam alanındaki literatürü etkin bir şekilde kullanır
Kelam alanında uygulanan kuramsal ve uygulamalı araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
Kelam alanının temel kavramlarını etkili bir şekilde kullanır.
Kelam alanının sorunlarını tanır ve tutarlı çözüm öneriler geliştirir.
Kelam alanı ile ilgili geleneksel ve modern kuramları teori ve uygulama boyutunda tartışır.
Kelam tarihini düşünsel ve kurumsal yönleriyle değerlendirir.
Kelam alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
Kelam alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
Kelam alanında bilimsel araştırma yapmak için gerekli araç-gereç, program ve bilişim-iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
Kelam alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri toplumun ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanır
Kelam alanı ile ilgili bilimsel dil kullanma becerisine sahip olur.
. Kelam alanıyla ilgili yaptığı çalışmaların sonuçlarını usulüne uygun bir şekilde raporlaştırır ve sunar.
Özgün bir çalışmayı, programı ve projeyi bağımsız olarak gerçekleştirerek kelam alanındaki bilimsel çalışmalara katkıda bulunur.
Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla kelam disiplinine katkıda bulunabilir.
Kelam alanında özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
Ulusal veya uluslararası projelerde yer alır ve/veya yeni projeler geliştirir.
.Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında, bilimsel ve ahlaki değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
Kelam alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözebilme, karşılaştırabilme, planlayabilme gibi üst düzey karar alma süreçlerini kullanarak alanıyla ilgili yeni düşünce, model, yöntemler ve uygulamalar geliştirir.
Kelam alanında ileri düzeydeki bilgileri, kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla sorumluluğu altındaki kişilere anlatır.
Kelam alanındaki ilişkileri yönlendiren norm ve kuralları, eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik girişimlerde bulunur.
Kelam alanında bulunan uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışırken özgün görüşler öne sürer ve alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.
Kelam alanında bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar.
Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.
Kelam alanındaki bilimsel, kültürel ve hukuksal gelişmeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
Kelam alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.
Kelam alanındaki kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçleri yönetir.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Eğitim, Kamu Kuruluşları.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına