Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kelâm (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN

Tanıtım

Kelam Yüksek Lisans Programı, İslam düşünce tarihi boyunca ortaya çıkan farklı düşünce ekollerinin görüşlerini karşılaştırılmalı olarak incelemektedir. Öğrencide de bu yetkinliği kazandırmayı hedefleyen bu program, varoluş, ahlak ve inanç problemlerine yönelik öğrencinin sistematik ve metodolojik bir bakış kazanmasını amaçlar.

Programın Amacı

Program, inanç ile ilişkisi açısından bireysel, toplumsal ve ahlaki problemleri İslâm’ın temel kaynağı Kur'an ekseninde akıl ve evrensel ahlak ilkeleri çerçevesinde çözüme kavuşturma çabasını esas alır. Bununla bilimsel perspektiften hareket eden, modern teolojik literatürün sağladığı kazanım, öğretim ve yöntemlerinden haberdar olan üretken bireyler yetiştirme amacını hedefler.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programa kayıt yaptıran öğrenciler, İslâm düşüncesinin teolojik gelişimi, içerdiği teolojik yapıları ve ekolleşme sürecinde öne çıkan kurucu isimleri analitik literatür okuması yaparak öğrenir. Tarihsel perspektiften hareketle bu surecin İslâm itikadı üzerinde yarattığı olumlu ve olumsuz etkilerinin ayırdına varır. Teolojinin temel sorunları arasında yer alan varlık, bilgi, vahiy ve inanç gibi klasik sorunları üzerinde elde edeceği birikimle çağdaş inanç problemlerini anlama, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahip olur.
1.Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Kelam disiplinindeki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
Kelam alanının ilişkili olduğu disiplinler arası çalışma yapısını kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Kelam alanındaki literatürü etkin bir şekilde kullanır.
Kelam alanında uygulanan kuramsal ve uygulamalı araştırma yöntem ve teknikleri kullanır.
Kelam alanının temel kavramlarını etkili bir şekilde kullanır.
Kelam alanının sorunlarını tanır ve tutarlı çözüm önerileri geliştirir.
Kelam alanı ile ilgili geleneksel ve modern kuramları teori ve uygulama boyutunda tartışır.
Kelam tarihini düşünsel ve kurumsal yönleriyle değerlendirir
Kelam alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
Kelam alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.
Kelam alanında bilimsel araştırma yapmak için gerekli araç-gereç, program ve bilişim-iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
Kelam alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri toplumun ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanır.
Kelam alanı ile ilgili bilimsel dil kullanma becerisine sahip olur.
Kelam alanıyla ilgili yaptığı çalışmaların sonuçlarını usulüne uygun bir şekilde raporlaştırır ve sunar.
Kelam alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
Kelam alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir.
Kelam alanında yürütülen çalışmalarda bireysel olarak bağımsız çalışır ve/veya ekip çalışmalarında sorumluluk alarak çözüm üretir.
Kelam alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar; kişisel, kurumsal ve ekip çalışmalarını uzmanlık düzeyinde organize eder.
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
Kelam alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Kelam alanındaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
Kelam alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara uygun iletişim araçlarıyla aktarır.
Kelam alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini kullanarak toplumda birlikte yaşama duyarlılığı geliştirir.
Kelam disiplini araştırmalarında bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Kelam alanıyla ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve duyurulması aşamalarında bilimsel, kültürel, toplumsal ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri aktarır.
Kelam alanında strateji belirler, politika geliştirir, uygulama aşamalarını planlar ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
Kelam alanında edindiği uzmanlık bilgisini ve problem çözme ve uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Eğitim-Öğretim ve Kamu Kuruluşları.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Kelam Yüksek Lisans Programı, İslâm düşünce tarihinde ortaya çıkmış olan mezhep ve düşünce ekollerini üzerine kurulu oldukları prensipler açısından inceleme becerisini kazandırmayı hedefleyen bir eğitim programını takip eder. İnanç sorunlarını sistematik ve metodik bir şekilde değerlendirme yetisi kazandırarak uzmanlaşmayı sağlar. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.