Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kent ve Çevre Bilimleri (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Bütünleşik Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Barış ÖVGÜN

Tanıtım

Programımız, kent, çevre ve yerel yönetimler alanındaki çalışmaları bir bütün olarak ele alan yüksek lisans ve doktora derslerinden oluşmaktadır. Yerel yönetimler ve kentsel çalışmalar yanında çevre sorunlarının ve politikalarının ele alındığı programımızda toplam 28 ders ve 4 seminer dersi yer almaktadır. Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi disiplininin bir dalı olan programımız, akademik çalışmaların yapılabildiği özgün bir ders programına yer vermektedir. Tezli yüksek lisans programı için; 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, tezsiz yüksek lisans programı ise 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Doktora programı ise 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Programın Amacı

Programın amacı öğrencilerini kent ve çevre bilimleri; yerel yönetimler; siyasal ekoloji; sürdürülebilir gelişme politikaları; uluslararası çevre politikaları ve hukuku; yeşil siyasal hareketler; karşılaştırmalı yerel yönetim sistemleri; Türkiye'nin yerel yönetim sistemi ve evrimi; yerel maliye sistemi; kent kuramları; kent tarihi; kent ve çevre bilimlerinin hukuksal yönünü anlaşılır hale getirecek biçimde hukuk bilimlerini kapsayan alana ilişkin akademik bilgiyle donatmaktır. Ayrıca bu alanın çeşitli boyutları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaları ve uluslararası literatür hakkında bilgi sahibi olmaları ve literatürü takip edebilmeleri amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Arsa ve konut politikaları, çevre hukuku, yeşil siyasal düşünceler, yerel özerklik, kent kuramları konularında yorum yapma becerisi kazandırma. İlgili terimleritartışmalarda kullanabilme becerisine sahip olma.
PY1. Sosyal bilimlerin geneline ilişkin kuramsal ve yöntemsel bilgiyi temel alır.
PY2. Yerel Yönetim, Kent ve Çevre Politikaları alanında kuramsal, tarihsel ve güncel bilgiyi temel alır.
PY3. Yerel Yönetim, Kent ve Çevre Politikaları, Hukuk Bilimleri alanında metodolojik bilgiyi temel alır.
PY4. Yerel Yönetim, Kent ve Çevre Politikaları alanında sahip olduğu kuramsal, tarihsel ve güncel bilgileri kullanır.
PY5. Yerel Yönetim, Kent ve Çevre Politikaları alanına dair her türlü temel ve yardımcı kaynakları kullanır.
PY6. Yerel Yönetim, Kent ve Çevre Politikaları alanında sahip olduğu güncel ve tarihi verileri değerlendirerek yorumlar.
PY7. Tarihsel ve güncel sorunları toplumsal, siyasal ve psikolojik boyutlarıyla tanımlar.
PY8. Tarihsel ve güncel sorunları toplumsal, siyasal ve psikolojik boyutlarıyla eleştirel bir mesafeden ve karşılaştırmalı bir perspektiften analiz eder.
PY9. Tarihsel ve güncel sorunları ele alan çalışmaları yazılı ve sözlü olarak aktarır.
PY10. Bilgisayar ve diğer iletişim teknolojilerini alanın gerektirdiği ölçüde kullanır.
PY11. Akademik düzeyde araştırma, sunum, görüşme, müzakere gibi süreçlerde hem bireysel olarak bağımsız çalışmalar yürütebilir hem de ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu tür çalışmalara etkin katkı sunar.
PY12. Sorumluluğu altındakilerin gelişimini sağlamak için alanıyla ilgili konferans, panel ve projeler tasarlayıp yönetir.
PY13. Yerel Yönetim, Kent ve Çevre Politikaları alanına ilişkin kuramsal ve pratik gelişmeleri takip ederek, edinmiş olduğu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
PY14. Yerel Yönetim, Kent ve Çevre Politikalarının sürekli gelişen dinamik yapısının bilincinde olarak, yaşamboyu öğrenmeye açıktır.
PY15. Yerel Yönetim, Kent ve Çevre Politikaları alanında makro düzeydeki güncel gelişmelerin yanı sıra mikro düzeydeki alt alanlar (alan/bölge/sorun) düzeyinde uzmanlaşmaya yönelir.
PY16. Yerel Yönetim, Kent ve Çevre Politikaları alanındaki gelişmeleri hukuk disiplini ekseninde izleyerek, hukuk kuralları çerçevesinde yorumlayıp yeni gelişmeleri eleştirel yaklaşımla değerlendirir.
PY17. Alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşları (kamu kurumları, özerk kurumlar, ulusal, uluslararası ve bölgesel örgütler, vb.) gerektiğinde çözüm önerileri de üreterek yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.
PY18. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini kuramsal olduğu kadar nicel ve nitel verilerle de destekleyerek tüm kesimlere aktarıp paylaşır.
PY19. Genel olarak sosyal bilimler ve özel olarak Yerel Yönetim, Kent ve Çevre Politikaları müfredatı temelinde yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve etik değerlere özen gösterir.
PY20. Çalışma alanına giren konuları temel hukuk nosyonu çerçevesinde değerlendirerek, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirip sorunlara çözüm önerileri getirir.
PY21. Kamu hizmeti ve toplumsal sorumluluk çerçevesinde toplumsal süreçler içerisinde etkin bir birey özellikleri sergiler.
PY22. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, ekolojik, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun olarak alışılagelmiş sınıfsal, etnik ve toplumsal cinsiyet ilişkilerini doğrudan mesele eder.
PY23. Kamu ve özel sektörde ulusal ve uluslararası alanda istihdam edilecek her düzeyde idari görevi yerine getirebilecek ilgi ve beceriyi sergiler.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Üniversitelerin ilgili anabilim dalları, Başbakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Belediyeler, yerel yönetimlere bağlı çeşitlibirimler, diğer kamu kurumları.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına