Sosyal Bilimler Enstitüsü

Klasik Arkeoloji (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Erhan ÖZTEPE

Tanıtım

Klasik Arkeoloji Doktora programı ile Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olmuş öğrencilerin bu aşamadaki eğitimleri ile Klasik Arkeoloji konusunda ileri uzmanlık sağlamaları hedeflenmektedir. Anadolu üzerinde yoğunlaşan program ile öğrenciye mimarlık, heykeltraş, seramik ve diğer buluntular ile ilgili alanlarda detay bilgi sahibi edilmekte ve bu konularda araştırma ve yayınlar yapması teşvik edilmektedir.

Programın Amacı

Antik Dönem kültür ve uygarlıklarını inceleyerek bu konuda hem teorik ve hem kuramsal hem de öğretim üyelerimizce çeşitli bölgelerde yürütülen kazı ve araştırma çalışmaları ile pratik uygulamalı bilgi ve deneyim kazandırmak arkeolojide kullanılan güncel yöntem ve teknolojileri takip eden, bilimsel araştırma yapabilen, analitik ve eleştirel düşünme becerilerine sahip arkeolog, araştırmacı ve akademisyen yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Doktora eğitimini tamamlayan öğrenciler, Klasik Arkeoloji alanındaki tez konusuyla ilintili spesifik konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur. Ayrıca yayınlanacak özgün bir bilimsel tez çalışması gerçekleştirerek ve yüksek öğretim kurumlarında da ders verebilecek seviyesine ulaşılması hedeflenmektedir
PY 1. Klasik Arkeoloji terminolojisini ve temel kavramlarını öğrenir ve bu kavramların tanımı ve kullanımına ilişkin bilgi sahibi olur.
PY 2. Türkiye'de ve dünyada Klasik Arkeoloji araştırma tarihçesi hakkında bilgi sahibi olur.
PY 3. Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanır.
PY 4. Dönemlere göre mimari, heykeltraşlık, seramik gibi alanlardaki stil ve teknik özellikleri ve gelişimleri hakkında bilgi sahibi olur.
PY 5. Stil kritik yöntemiyle malzemenin tarihlendirilmesi ve değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olur.
PY 6. Arkeolojik veriler ışığında çeşitli kültürler arasında karşılaştırmalı olarak ilişki kurar.
PY 7. Yapıların geçirmiş olduğu yapı evrelerinin belirlenmesinde uygulanacak yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.
PY 8. Arkeolojik belgeler ışığında dönemlerin toplumsal, sosyal, kültürel, teknolojik ve dini yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
PY 9. Dönemlere göre bölgesel kültürler, bunların konumu, çağdaşı kültürlerle etkileşim ve ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur.
PY 10. Arkeolojik, filolojik ve numismatik veriler ışığında kültürlerin ticari ve ekonomik yapılarını hakkında bilgi sahibi olur.
PY 11. Dini inançların tasvir sanatına yansıması ve yorumlanması hakkında bilgi sahibi olur.
PY 12. Mesleki uygulamalara yönelik beceri sahibi olur.
PY 13. Arkeolojik verileri tanımlayabilir, yorumlayabilir.
PY 14. Kazı ve yüzey araştırması gibi uygulamaları gerçekleştirebilmek için gerekli teknik bilgi, beceri ve deneyime sahip olur.
PY 15. Arkeolojik alan ve verilerin belgelenmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılan yöntem ve teknikleri bilir ve uygulayabilir.
PY 16. Arkeolojik verileri karşılaştırmaları olarak inceleyebilir ve stil-kritik yoluyla tarihlemesini yapabilir.
PY 17. Güncel bilgi teknolojilerini kullanır.
PY 18. Bilimsel çalışma ve araştırma yapabilmek için gereken temel niteliklere sahip olur.
PY 19. Müzelerde ve sergilerde sistematik teşhir ve sergi düzenleyebilir.
PY 20. Arkeolojik eserlerin envanterini ve değerlendirmesini yapabilir.
PY 21. Klasik Arkeoloji alanında kullanılan bilgisayar programları hakkında bilgi ve beceri sahibi olur.
PY 22. Kültürel mirası koruma bilincine sahip olur ve bu konuda toplumsal bilinç oluşturma sorumluluğu taşır.
PY 23. Arkeolojik uygulamalarda ve disiplinler arası çalışmalarda ekip içerisinde ve birey olarak çalışma ve inceleme yapabilir
PY. 24 Bilim ve etik ilkelerine uygun davranır.
PY 25. Mesleki ve toplumsal alanda, görev ve sorumluluklarının bilincine sahip olur.
PY. 26 Güncel çalışmaları ve yayınları takip ederek analitik düşünme yetkinliğine sahip olur.
PY 27. Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci ile bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
PY 28. Arkeolojik malzemeyi bilimsel verilerden yola çıkarak değerlendirebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel müzelerde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Kurulları'nda, diğer bakanlıkların eski eserler ile ilgili birimlerinde ve özel ya da devlet universiteleri gibi diğer kamu kurumlarının kadroları.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına