Sosyal Bilimler Enstitüsü

Klasik Arkeoloji (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Erhan ÖZTEPE

Tanıtım

Bu program öğrencilere Klasik Arkeoloji konusunda ileri uzmanlık sağlamalarını hedeflenmektedir. Anadolu üzerinde yoğunlaşan program ile öğrenciye mimarlık, heykeltraşi, seramik ve diğer buluntular ile ilgili alanlarda detay bilgi sahibi edilmekte ve bu konularda araştırma ve yayınlar yapması teşvik edilmektedir.

Programın Amacı

Antik Dönem kültür ve uygarlıklarını inceleyerek bu konuda hem teorik ve hem kuramsal hem de öğretim üyelerimizce çeşitli bölgelerde yürütülen kazı ve araştırma çalışmaları ile pratik uygulamalı bilgi ve deneyim kazandırmak arkeolojide kullanılan güncel yöntem ve teknolojileri takip eden, bilimsel araştırma yapabilen, analitik ve eleştirel düşünme becerilerine sahip arkeolog, araştırmacı ve akademisyen yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, Klasik Arkeoloji alanında spesifik konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur ve arkeolojik materyali tanıma, tanımlama ve stilistik değerlendirmelerini yapabilme, ayrıca özgün bilimsel çalışmalar yapabilme yetilerine sahip olarak mezun olur.
PY 1. Klasik Arkeoloji terminolojisini ve temel kavramlarını öğrenir ve bu kavramların tanımı ve kullanımına ilişkin bilgi sahibi olur.
PY 2. Türkiye'de ve dünyada Klasik Arkeoloji araştırma tarihçesini bilir.
PY 3. Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanmayı öğrenir.
PY 4. Dönemlere göre mimari, heykeltraşlık, seramik gibi alanlardaki stil ve teknik özelliklerini ve gelişimlerini bilir.
PY 5. Stil kritik yöntemiyle malzemenin tarihlendirilmesi ve değerlendirilmesi konusunda fikir sahibi olur.
PY 6. Arkeolojik veriler ışığında çeşitli kültürler arasında karşılaştırmalı olarak ilişki kurmayı öğrenir.
PY 7. Yapıların geçirmiş olduğu yapı evrelerinin belirlenmesinde uygulanacak yöntemleri bilir.
PY 8. Arkeolojik belgeler ışığında dönemlerin toplumsal, sosyal, kültürel, teknolojik ve dini yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
PY 9. Dönemlere göre bölgesel kültürler, bunların konumu, çağdaşı kültürlerle etkileşim ve ilişkilerini öğrenir.
PY 10. Arkeolojik, filolojik ve numismatik veriler ışığında kültürlerin ticari ve ekonomik yapılarını öğrenir.
PY 11. Dini inançların tasvir sanatına yansıması ve yorumlanmasını öğrenir.
PY 12. Mesleki uygulamalara yönelik beceri sahibi olur.
PY 13. Arkeolojik verileri tanımlayabilir, yorumlayabilir.
PY 14. Kazı ve yüzey araştırması gibi uygulamaları gerçekleştirebilmek için gerekli teknik bilgi, beceri ve deneyime sahip olur.
PY 15. Arkeolojik alan ve verilerin belgelenmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılan yöntem ve teknikleri bilir ve uygulayabilir.
PY 16. Arkeolojik verileri karşılaştırmaları olarak inceleyebilir ve stil-kritik yoluyla tarihlemesini yapabilir.
PY 17. Güncel bilgi teknolojilerini kullanır.
PY 18. Bilimsel çalışma ve araştırma yapabilmek için gereken temel niteliklere sahip olur.
PY 19. Müzelerde ve sergilerde sistematik teşhir ve sergi düzenleyebilir.
PY 20. Arkeolojik eserlerin envanterini ve değerlendirmesini yapabilir.
PY 21. Klasik Arkeoloji alanında kullanılan bilgisayar programları hakkında bilgi ve beceri sahibi olur.
PY 22. Kültürel mirası koruma bilincine sahip olur ve bu konuda toplumsal bilinç oluşturma sorumluluğu taşır.
PY 23. Arkeolojik uygulamalarda ve disiplinler arası çalışmalarda ekip içerisinde ve birey olarak çalışma ve inceleme yapabilir
PY. 24 Bilim ve etik ilkelerine uygun davranır.
PY 25. Mesleki ve toplumsal alanda, görev ve sorumluluklarının bilincine sahip olur.
PY. 26 Güncel çalışmaları ve yayınları takip ederek analitik düşünme yetkinliğine sahip olur.
PY 27. Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci ile bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
PY 28. Arkeolojik malzemeyi bilimsel verilerden yola çıkarak değerlendirebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

İş alanları olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel müzelerde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Kurulları'nda, diğer bakanlıkların eski eserler ile ilgili birimlerinde ve özel ya da devlet universiteleri gibi diğer kamu kurumlarının kadroları sayılabilir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Klasik Arkeoloji Yüksek Lisans programı ile lisans eğitimlerini genel bilgiler alarak tamamlayıp mezun olmuş öğrencilerin bu aşamadaki eğitimleri ile Klasik Arkeoloji konusunda uzmanlaşmasını hedeflenmektedir. Anadolu üzerinde yoğunlaşan program ile öğrenciye mimarlık, heykeltraşi, seramik ve diğer buluntular ile ilgili alanlarda detay bilgi sahibi edilmekte ve bu konularda araştırma yapması teşvik edilmektedir.Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.