Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kore Dili ve Edebiyatı (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Kemal TUZCU

Tanıtım

Kore Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı lisansüstü programı öğrencilerin Kore Dili, kültürü, felsefesi, edebiyatı, tarihi konularında öğrencilerin akademik alanda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Programın Amacı

Programın amacı, Kore Dili, kültürü, felsefesi, edebiyatı, tarihi konularında bilgili ve donanımlı araştırma yapabilecek ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip olan bireyler yetiştirmek ve bununla birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak bireyleri topluma kazandırabilmektir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenciler yapmış olduğu bilimsel araştırma, inceleme, yöntem ve teknikler ile değerlendirme, eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek, bunları Korece ifade edebilme yetisine sahip olur. Korece ve Türkçe arasındaki benzerlikler ve farklılıklardan yola çıkarak iki dilin dilsel özellikleri bakımından kapsamlı çalışmalar ortaya koyar. Kazandığı dil becerileri ile edebiyat, tarih, kültür gibi alanların karşılaştırmalı çalışmalar ortaya koyar ve her düzlemde yazılı ve sözlü olarak çeviri yapabilme yeteneğine sahip olur.
PY1: Kore Dili’nin dilsel yapısı ve biçimsel, biçemsel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
PY2: Kore Dili ve dilbilimi temel kavram ve alanlarındaki terimlere ilişkin bilgi edinir.
PY3: Kore tarihi ile ilgili geniş bilgi edinerek tarihsel ve toplumsal olayları değerlendirir ve yorumlar.
PY4: Koreanoloji alanında kaynak eserleri tanır ve yorum yapar.
PY5: Kore Dili ve Kore kültürü hakkında geniş bilgiye sahip olur.
PY6: 20. yy’da Kore’de yaşanan gelişmeler ile bunların dünya tarihindeki izleri konusunda bilgi sahibi olur.
PY7: Bilimsel araştırma, inceleme, yöntem ve tekniklerini geliştirir.
PY8: Araştırma, uygulama, değerlendirme, eleştirel düşünme ve bunları Korece olarak ifade edebilme becerisini kazanır.
PY9: Kore Dili ve Edebiyatı ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak, karşılaştırmalı bilimsel çalışmalar yapar.
PY10: Korece metinleri okur ve dilsel özellikleri, biçim biçem, içerik ve anlam çerçevesinde inceler.
PY11: Kore Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış olan çalışmaları ve araştırmaları değerlendirir, araştırmalardaki sorunları tanımlar ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
PY12: Sahip olduğu bilgi birikimi ile Korece ve Türkçe arasındaki benzerlikler ve farklılıklardan yola çıkarak dil ve kültür konularında kapsamlı çalışmalar yapar.
PY13: Birey olarak mesleği ve çalışma alanı ile ilgili görev ve sorumluluklarında, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.
PY14: Disiplin içi ve disiplinler arası çalışma yapar.
PY15: Her düzlemde yazılı ve sözlü olarak çeviriler yapabilir.
PY16: Kore kültürünü tanıma, anlamlandırma, çözümleme ve uygulama konusunda bilgiler edinir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olan öğrenciler akademik alanda çalışma fırsatı elde etmekte ve aynı zamanda Anabilim Dalı bağlantıları aracılığı ile lisansüstü eğitimlerini sürdürebilme şansını elde etmektedirler. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı lisansüstü programı öğrencilerin Kore Dili, kültürü, felsefesi, edebiyatı, tarihi konularında öğrencilerin akademik alanda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.