Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mantık (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. İsmail KÖZ

Tanıtım

Mantık Doktora programı, düşünce üzerinde araştırma yapan bir bilim dalıdır.  Bu çerçevede, kavram, önerme, çıkarım ve türleri gibi konularda öğrencilere ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırır. 

Programın Amacı

Mantık Doktora programının amacı ilgili bilim dallarında bilgi üretmeyi, bu bilgileri ulusal ve uluslar arası düzeyde paylaşmayı başaracak yetenekli ve eleştirel düşünme becerisine sahip uzman araştırmacılar yetiştirmektir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan bir öğrenci; alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde derinleştirir, sahip olunan ileri düzeydeki kuramsal bilgileri geliştirebilmek için yerli ve yabancı bilgi kaynaklarını tanır, alanın kavram ve sorunlarını ileri düzeyde bilir, alanıyla ilgili yeni bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirir, alanındaki birincil metinleri okur, ileri düzeyde bilimsel dil kullanma becerisine sahip olur, ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapar.
PY1: Mantık alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde derinleştirir, bununla ilgili çalışmalar yürütür.
PY2: Mantık alanına yenilik getirecek özgün tanım ve kavramlar oluşturur.
PY3: Mantık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası yeni ve karmaşık fikirleri, tartışmaları ve gelişmeleri çözümler ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
PY4: Mantık alanında sahip olunan ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri geliştirebilmek ve derinleştirebilmek için ilgili alandaki yerli ve yabancı bilgi kaynaklarını tanır.
PY5: Mantık kavram ve sorunlarını ileri düzeyde bilir ve bunlara ilişkin eleştirel bir anlayış geliştirir.
PY6: Mantık alanıyla ilgili öğretim programları, öğretim stratejisini yöntem ve teknikleriyle ölçme ve değerlendirme bilgisine ileri düzeyde sahip olur.
PY7: Mantık alanında ileri düzeyde literatür bilgisine sahip olur.
PY8: Filozofların Mantık Konularına ilişkin görüşlerini bilir ve bu görüşleri karşılaştırmalı olarak analiz eder.
PY9: Mantık kuramlarının ortaya çıkışını, din felsefesi düşüncesinin gelişim seyrini ve bu düşüncelerin toplumsal hayattaki tezahürlerini bilir.
PY10: Mantık alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
PY11: Mantık alanına yenilik getiren bir düşünce, yöntem veya uygulama geliştirir.
PY12: Mantık alanındaki özgün bir konuyu araştırır, kavrar ve değerlendirir.
PY13: Mantık alanında birincil metinleri okur ve çözümler.
PY14: Uzmanlık gerektiren sorunları nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak çözüm önerileri getirir.
PY15: Mantık alanı ile ilgili ileri düzeyde bilimsel dil kullanma becerisine sahip olur.
PY16: Bilimsel araştırma ve bilimsel bilgi üretme yöntemlerini etkin biçimde kullanır.
PY17: Din olgusunu felsefi bakış açısıyla nesnel ve eleştirel olarak karşılaştırmalı biçimde analiz eder.
PY18: Alanı ile ilgili klasik ve modern kaynakları/metinleri okur ve çözümler.
PY19: Düşüncelerini mantık yasalarına uygun bir tarzda ifade eder.
PY20: Özgün bir çalışmayı, programı ve projeyi bağımsız olarak gerçekleştirerek ilgili alandaki bilimsel çalışmalara katkıda bulunur.
PY21: Mantık alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir, öğrenmeyi yönlendirir.
PY22: Mantık alanı ile ilgili ulusal/ uluslararası düzeyde yayınlar yapar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Eğitim, din hizmetleri, kamu sektörleri

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına