Sosyal Bilimler Enstitüsü

Paleoantropoloji (DR) Programı

Tanıtım

Paleoantropoloji Bilim Dalı Doktora Programı, Dünya ve Anadolu Paleoantropoloji'sini inceleyerek öğrencilere ayrıntılı tartışma ve özelleşme konuları sunar. Bunun yanında paleoantropolojiyi yakından ilgilendiren moleküler antropoloji, iskelet biyolojisi, paleontoloji, paleodemografi, paleoekoloji, adlî antropoloji ve buna benzer birçok farklı bilim dalıyla ortak yapılan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ile öğrencilere sadece paleoantropoloji değil, bilimsel bir çalışma yöntemi öğretilmektedir. Doktora programı öğrencilerinin, düzenlenen bilimsel etkinliklerde etkin rol alması, alan ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmesi ve bilimsel yayın ve/veya çalışma üretmesi beklenmektedir.

Programın Amacı

Paleoantropoloji Bilim Dalı Doktora Programı, program öğrencilerinin doktora sonrası edinecekleri uzmanlık alanlarına karar verebilmelerini ve öğrencilerin seçtikleri bu konularda uzmanlaşmalarını amaçlamaktadır. Akademik kariyer düşünen öğrencilerin bu hedeflerini ulaşabilmeleri için gerekli altyapı ve bilgi birikimine sahip olabilmelerini sağlamak programın en önemli amaçlarından birini teşkil eder. Öğrencileri bilimsel çalışma düzeni, makale yayımı, sözlü sunum ve poster sunumu gibi bilimin ulusal ve uluslararası mecralarda paylaşılabilmesini sağlayan etkinliklere hazırlamak ve paleoantropolojinin Türkiye dâhilinde gelişimine bu yönde katkı sağlamak programın diğer amaçlarından birisidir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder ve güncel tutar, diğer alanlarla etkileşim içerisinde olarak yeni fikirler kazanır, bu fikirleri bilimsel ve eleştirel bir şekilde irdeleyebilir, farklı bilim dallarıyla ilişkili çalışmalar yapar, ulusal ve uluslararası çalışmalarda etkin rol oynar, ekip çalışmalarına liderlik edebilir, eğitimini yönlendirme yetkinliğini kazanır, bilgilerini ve fikirlerini toplumla paylaşabilir.
Alanı ile ilgili bilimsel ve kültürel etkinliklere önemli boyutlarda katkı sağlayabilir.
Ulusal ve/veya uluslararası topluluklar veya etkinliklerde özgün fikirlerini paylaşarak iletişim kurabilir ve alan dışı topluluklara da aktarabilir.
Ulusal, uluslararası ve/veya disiplinlerarası çalışmalarda farklı ülke ve alanlardan insanlarla önyargısız şekilde iletişime geçebilir.
Çevresindeki insalara kendi bilgi birikimlerini anlaşılabilir şekilde aktarabilir.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerleri gözetir.
Alanında edindiği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalarda uygulayarak bilime katkı sağlar.
Kendi disiplini dâhilinde ve disiplinlerarası yaptığı çalışmalarıyla farklı dallarda bilimsel gelişime yardımcı olur.
Paleoantropoloji ve bağlantılı disiplinlerle ilgili gelişmeleri, yüksek lisans bilgilerine dayalı olarak kuramsal ve uygulamalı olarak günceller ve değerlendirir.
Alanı ile ilgili disiplinlerarası ilişkileri değerlendirir ve farklı alanlardan edindiği bilgileri yeni fikirler üretmek için kullanır. Bu fikirleri etkin bir biçimde bilimsel zemine aktarır.
Alan konularını eleştirel ve yaratıcı bir biçimde tartışarak sonuçlara varabilme becerisine sahip olur.
Bilimsel birikimini günlük hayatına ve toplumsal yaşantısına nesnel bir biçimde uydurma becerisini edinir.
Farklı bilim dallarını inceleyerek kendi alanıyla ortak bir düşünce yapısı oluşturup yeni yöntemler ile sorun çözebilme yetisine sahip olur.
Alanıyla ilgili farklı fikirleri ve farklı bilim insanlarının görüşlerini doğrudan kabul etmeden inceler ve değerlendirmesini yapabilir.
Bireysel ve ekip ile çalışmalarında sorumluluk alabilir, çalışmalarda etkin şekilde yer alabilir ve ekibe liderlik edebilir.
Özgün fikirler üretebilir ve çalışma esnasında karşılaşılan problemelere kendi başına çözüm önerileri getirebilir.
Ulusal ve uluslararası önemli bilimsel dergilerde özgün çalışmalar içeren makaleler yayınlayarak alanında sahip olduğu bilgileri paylaşabilir.
Bilgiye en kolay ve verimli bir biçimde erişebilir ve edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip etkin bir şekilde kullanabilir.
Öğrenme süreci ile ilgili temel gereksinimlerini belirleyerek bir çalışma düzeni oluşturma yetkinliğine sahip olur.
Eğitimini bilimsel ahlâk çerçevesine oturtma yetkinliğine sahip olur.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun kişiler genellikle müze araştırmacısı, kolluk kuvetlerinde iskelet kimliklendirme uzmanı veya üniversitelerde öğretim görevlisi olarak iş bulabilmektedir. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlar ile arkeolojik/antropolojik kazı yapan bazı özel şirketlerde de istihdam olanakları mevcuttur.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına