Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tarih Öncesi Arkeolojisi (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Erhan ÖZTEPE

Tanıtım

Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, Arkeoloji'nin en eski aşamasını araştıran, inceleyen, tez koyan bir bilim dalıdır.              

Programın Amacı

Prehistorik Arkeoloji alanında uzman, akademik düzeyde ders verebilecek ve öğretim üyesi niteliklerine hazır bilim insanı yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Doktora eğitimini tamamlayan öğrenciler; Prehistorik Arkeoloji alanında alanında spesifik konularda uzmanlık dercesinde bilgi sahibi olur ve prehistorik kazı ve yüzey araştırması yapma ve yönetme, özgün bilimsel çalışmalar yapabilme ve yüksek öğretim kurumlarında ders verebilme yetilerine sahip olarak mezun olur.                                                                                                                                                                                        
PY1: Anadolu prehistoryası hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
PY2: Prehistorik Anadolu yerleşimleri hakkında detaylı bilgiye sahip olur.
PY3: Kıtalar prehistoryası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.
PY4: Prehistorik buluntuların nitelikleri hakkında detaylı bilgiye sahip olur.
PY5: Prehistorik insanların dünya üzerinde yayılım rotaları hakkında hipotetik bilgiye sahip olur.
PY6: Yontmataş malzeme hakkında detaylı bilgiye sahip olur.
PY7: Kemik aletler hakkında detaylı bilgiye sahip olur.
PY8: Prehistorik Sanat ve süs objeleri hakkında detaylı bilgiye sahip olur.
PY9: Prehistorik yerleşim modelleri hakkında detaylı bilgiye sahip olur.
PY10: Anadolu’da neolitizasyon süreci hakkında hipotetik bilgiye sahip olur.
PY11: Prehistorik Yakındoğu yerleşimleri hakkında detaylı bilgiye sahip olur.
PY12: Prehistorik Uzakdoğu yerleşimleri hakkında detaylı bilgiye sahip olur.
PY13: Prehistorik ekonomi modelleri hakkında detaylı ve hipotetik bilgiye sahip olur.
PY14: Prehistorik dönemlere ait hipotezler hakkında bilgi sahibi olur.
PY15: Uzman düzeyde mesleki terminoloji hakkında bilgi sahibi olur.
PY16: Şahsen, prehistorik bir yerleşimden ele geçen kültür varlıklarını tanımlama becerisine sahip olur.
PY17: Prehistorik arkeoloji alanında bildiri ve/veya konferans verebilir.
PY18: Prehistorik kültür varlıklarının teknik çizimlerini yapabilir.
PY19: Arkeolojik kazı alanlarındaki kesit ve yatay plan çizimlerini yapabilir.
PY20: Konusunda uzman ve yetkin derecede makale üretebilir.
PY21: Alanıyla ilgili karşı kritik ve eleştiri yapabilir..
PY22: Prehistorik yerleşimlerden ele geçen bulguları karşılaştırabilme yetisine sahip olur.
PY23: Görsel ya da yazılı basında demeç verebilme yetisine sahip olur.
PY24: Kamusal alanda kültür varlıklarına yönelik bilirkişilik yapabilme yetisine sahip olur.
PY25: Prehistorik dönemler açısından Türkiye yerleşimleri uzmanı olma yetisine sahip olur.
PY26: Prehistorik dönemler açısından Yakındoğu uzmanı olma yetisine sahip olur.
PY27: Prehistorik kazı ve yüzey araştırması yapabilme ve yönetebilme yetisine sahip olur.
PY28: Yüksek Öğretim kurumlarında alanında akademik düzeyde ders verebilme yetisine sahip olur.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile müzeler, belediyeler, üniversiteler, MTA, İl Özel İdareleri.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına