Sosyal Bilimler Enstitüsü

Radyo, Televizyon ve Sinema (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Semire Ruken ÖZTÜRK

Tanıtım

Radyo Televizyon Sinema Yüksek Lisans Programı, iletişim ve radyo televizyon sinema alanında uzmanlık düzeyinde teorik bilgi birikimi kazandırmaktadır.

Programın Amacı

Uzmanlık gerektiren teorik bilgileri kullanabilen, alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olan, özgün bir araştırma tasarımı geliştirebilen, alanıyla ilgili temel sorunları görebilen, tanımlayabilen ve bu sorunlara çözüm üretebilen, alanına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilen bilim uzmanları yetiştirmektir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

İletişim ve radyo televizyon sinema alanında uzmanlık düzeyinde teorik bilgi birikimine sahip olur. İletişim ve radyo televizyon sinema alanı ile ilgili nicel ve nitel araştırma yöntemlerini ileri düzeyde kullanabilir. İletişim ve radyo televizyon sinema alanı ile ilgili konulardaki strateji, politika ve uygulamaları toplumsal, bilimsel, kültürel, estetik ve etik değerleri gözeterek yorumlayabilir, geliştirebilir.
PY1: Radyo televizyon sinema lisans program yeterliklerine dayalı olarak iletişim ve radyo televizyon sinema alanında uzmanlık düzeyinde teorik ve pratik bilgi birikimine sahip olma ve birikimini geliştirebilir.
PY2: Yerel, ulusal ve ulus-ötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal işleyişi açıklayacak disiplinlerarası bilgiyi geliştirir.
PY3: İletişim ve radyo televizyon sinema alanının sosyoloji, antropoloji, felsefe, ekonomi, siyaset bilimi, tarih ve dilbilim alanları ile etkileşimini kavrar.
PY4: İletişim ve radyo televizyon sinema alanı ile ilgili literatürü tanır
PY5: İletişim ve radyo televizyon sinema alanıyla ilgili yöntem bilgisine sahip olur
PY6: İletişim ve radyo televizyon sinema alanının tarih ve bağlam bilgisini teorik ve pratik düzeyde kullanabilir.
PY7: İletişim ve radyo televizyon sinema alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir.
PY8: İletişim ve radyo televizyon sinema alanıyla ilgili temel sorunları görebilir ve tanımlar
PY9: İletişim ve radyo televizyon sinema alanı ile ilgili nicel ve nitel araştırma yöntemlerini ileri düzeyde kullanabilir.
PY10: İletişim ve radyo televizyon sinema alanındaki bir sorunu tespit edebilir, çözüm üretebilir, çözüme işlerlik kazandırabilir, sonuçları değerlendirebilir ve gerektiğinde uygulayabilir
PY11: İletişim ve radyo televizyon sinema alanındaki çalışmalarını bağımsız ve ekip üyesi olarak yürütebilir.
PY12: İletişim ve radyo televizyon sinema alanıyla ilgili bilgileri ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve öğrenmeyi yönlendirebilir
PY13: İletişim ve radyo televizyon sinema alanına ilişkin gelişimini yönlendirebilir.
PY14: İletişim ve radyo televizyon sinema alanıyla ilgili güncel gelişmeleri değerlendirir, kendi çalışmalarını nicel ve nitel veriler ile destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.
PY15: Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve yönlendirebilir
PY16: Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
PY17: İletişim ve radyo televizyon sinema alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
PY18: İletişim ve radyo televizyon sinema alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel, estetik ve etik değerleri gözeterek bu değerleri yaygınlaştırabilir.
PY19: İletişim ve radyo televizyon sinema alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulamaları yorumlayabilir, geliştirebilir ve elde edilen sonuçları hedefler doğrultusunda değerlendirebilir.
PY20: İletişim ve radyo televizyon sinema alanında özümsediği bilgi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
.
.
.
.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Radyo Televizyon Sinema Yüksek Lisans Programı'nı başarıyla tamamlayan mezunlar, iletişim ve radyo televizyon sinema alanına ilişkin akademik çalışmalar yürüten çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilecekleri gibi, uzmanlık alanlarına uygun sektörün her alanında (gazetelerde, televizyonlarda, halkla ilişkiler birimlerinde, reklam ajansında gibi) ilgili pozisyonlarda çalışabilirler.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.