Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sanat Tarihi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ziya Kenan BİLİCİ

Tanıtım

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü , Heidelberg Üniversitesi'nden gelen, Prof. Dr. Katharina Otto-Dorn tarafından 1954 senesinde kurulmuştur. İlk yıllarda Sanat Tarihi ve Türk Sanatı Kürsüsü ; daha sonra Sanat Tarihi Kürsüsü iken, akademik yapılanmadaki genel değişikliklerden dolayı 1982-1998 yılları itibariyle Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü bünyesinde Sanat Tarihi Anabilim Dalı olarak faaliyeti ardından, 1998 yılından beri Sanat Tarihi Bölümü haline gelmiştir. 

Programın Amacı

Sanat Tarihi eğitim ve öğretiminde, resim, heykel, mimari ve el sanatları ile oluşan plastik sanat dallarının doğuşu ve geçmiş aşamalarını tanıyıp, günümüzdeki gelişimlerini izleyebilen; Bizans, İslam, Avrupa ve Türk sanatlarının başlıca dönemleri ile temel özelliklerini bilen ve diğer kültür çevreleriyle ilişkilerini, etki alış verişlerini kavrayıp irdeleyebilen; sanat tarihinde araştırma, inceleme, belgeleme, değerlendirme, yorumlama, sunma beceri ve yöntemlerini kazanmış Sanat Tarihçiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Sanat Tarihinin temel kavramları, terminolojisi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi konusunda bilgiye sahip olur.Mimarlık, mimari süsleme, minyatür, seramik, halı, kilim, çini, cam, alçı, fildişi, ahşap ve metal gibi el sanatları ile resim, heykel gibi plastik sanat dallarına ait eserleri tanımlar, değerlendirir, yorumlar ve tanıtır.Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.Sanat Tarihi ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
PY1. Sanat Tarihinin temel kavramları, terminolojisi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi konusunda bilgiye sahip olur.
PY2. Sanatın doğuşu, başlıca aşamaları, plastik sanat dalları ve renk, doku, çizgi, şekil, mekân, boyut, harmoni, malzeme bilgileri ile dönem, bölge, sanatçı bakımından üslup çeşitlerini öğrenir.
PY3. Sanat Tarihinde araştırma yöntemleri; şehir, bölge, tarihi doku ve çevre incelemeleri; envanterleme, çizim ve fotoğraflarla belgeleme; arşiv düzenleme; stil kritiği, tipoloji ve tarihlendirme konularında bilgiye sahip olur.
PY4. Sanat Tarihinde arazi çalışmaları, yüzey araştırmaları, arkeolojik kazılar, çeşitli sanat eserlerinin restorasyon ve konservasyonunu öğrenir.
PY5. Tarihi kaynaklar ve arşiv belgelerinden yararlanma konusunda bilgiye sahip olur.
PY6. Çeşitli ülkelerde sanat ve mimarlık dönemlerinin gelişimi hakkında kapsamlı bilgiler öğrenir.
PY7. Türk Sanatının ilk dönemlerinden günümüze kadar tarihi ve coğrafi bakımdan belli başlı aşamaları, etki alış verişlerini öğrenir.
PY8. İslam Sanatı ve Mimarisinin ana hatları, tarihi ve coğrafi yayılışı hakkında bilgi sahibi olur eserleri dönemlerine göre tanır ve değerlendirir.
PY9. Erken Hıristiyan - Bizans Sanatı ve Mimarisi konusunda bilgi sahibi olur.
PY10. Avrupa Sanatı ve Mimarisini öğrenir.
PY11. Tarih boyunca Türk Sanatı ve Mimarisinin kaynakları, başlıca dönemleri, karakteristik özellikleri ile gelişim çizgisi ve günümüzdeki durumu hakkında bilgi sahibi olur.
PY12. Çağdaş sanatın gelişimleri hakkında bilgi edinir.
PY13. Mimarlık, mimari süsleme, minyatür, seramik, halı, kilim, çini, cam, alçı, fildişi, ahşap ve metal gibi el sanatları ile resim, heykel gibi plastik sanat dallarına ait eserleri tanımlar, değerlendirir, yorumlar ve tanıtır.
PY14. Sanat Tarihi alanı içinde şehir, bölge, tarihi doku ve çevre incelemeleri; envanterleme, çizim ve fotoğraflarla belgeleme; arşiv düzenleme; stil kritiği, tipoloji ve tarihlendirme yapar.
PY15. Sanat Tarihinde ifade, kavrama, belgeleme, iletişim aracı olarak teknik resim bilgi ve becerisi kazanır.
PY16. Tarihi kaynaklar, kütüphane ve arşiv belgelerinden yararlanır.
PY17. Sanat Tarihine yönelik arazi çalışmaları, yüzey araştırmaları, arkeolojik kazılar yapar.
PY18. Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
PY19. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar
PY20. Sanat Tarihi ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
PY21. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler "Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih–Coğrafya Fakültesi Lisans Diploması” ile “ Sanat Tarihçi ” unvanını alırlar. Sanat Tarihçileri mimarlık, mimari süsleme, minyatür, seramik, halı, kilim, çini, cam, alçı, fildişi, ahşap ve metal el sanatları ile resim, heykel gibi plastik sanat dallarına ait bütün eserleri tanımlar, değerlendirir, yorumlar ve tanıtır. Sanat eserlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak üzere, kültürel mirasa sahip çıkarak çevresini de bilinçlendirir. Sanat Tarihçilerin iş alanı genellikle müzelerdir; ayrıca Turizm Bakanlığı ve taşra teşkilatı; Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlükleri; Kültür Bakanlığı ve il kültür müdürlükleri bünyesinde görev alabilirler; öğretmenlik meslek sertifikası bulunanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Orta Öğretim seviyesindeki okullarında öğretmenlik yapabilirler. Müzelerde görevlendirilenler, sanat eserlerinin tanımlanması, değerlendirilmesi, envanter kayıtlarının tutulması, en uygun şekilde korunması ve gerekirse depolanmasını veya uygun yerlerde teşhir edilerek tanıtılmasını sağlar. Bu tür büro hizmetlerinden başka, geçmiş dönemlerde toprak altında kalmış eserleri gün ışığına çıkarmak üzere, yüzey araştırmaları ve kazı faaliyetlerine de katılarak uzun veya kısa sürelerle arazi çalışmaları yapabilirler. 

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.