Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sistematik Felsefe ve Mantık (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Hamdi BRAVO

Tanıtım

Felsefe Anabilim Dalı, Sistematik Felsefe ve Mantık Bilim Dalı felsefi problemlerin sistematik incelenmesinin eğitimini  göz önünde bulundurarak yüksek lisans programını biçimlendirmiştir. Program felsefi sorunların sistematik incelenmesinin tarihsel bağlamları içinde ele alınması gereğinin bilincinde  olarak, zengin bir ders içeriğide sunmaktadır.  Üst düzey mantık eğitimi ise öğrencilerin felsefi  metinlerdeki savların tutarlılığını denetlemelerinde onlara kazandırlmayı düşünülen diğer bir beceriyi temsil etmektedir. 

Programın Amacı

Felsefi problemlerin ve düşüncelerin akımlar ve düşünürler temelinde seçilen temel metinler aracılığı ile tanımlanması ve yorumlanması programın temel amacını oluşturmaktadır. Program ayrıca günümüz toplumsal/kültürel sorunlarının etkin çözümelerinin ele alınmasını da hedeflemektedir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Felsefe akımları, problemleri ve düşünürler hakkında bilgi sahibi olur. Gündelik deneyimleri ve sorunları felsefi problematiğe dönüştürme ve akademik metin yazma becerisi kazanır. Felsefe alanındaki inceleme ve çalışmalarını yazılı ve sözlü olarak paylaşır. Sav oluşturma ve savların tutarlılığını denetleme yetkinliği ile felsefi kavramları gelişim ve değişim sürecinde ele alınmasını sağlayacak düşünsel donanımı kazanır.
PY1. Felsefi akımlara ve düşünürlere ilişkin uzmanlık derecesinde bilgiye sahip olur.
PY 2. Felsefi problemlerin tanımlanması ve sınıflandırılmasında bilgi sahibi olur.
PY3. Biçimsel ve biçimsel olmayan mantık bilgisi alt yapısına dayanarak Mantık ve Dil felsefesinde uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
PY4. Gündelik deneyimleri ve sorunları felsefi problematiğe dönüştürme becerisi kazanır.
PY5. Belirli felsefi metinlerin arka planında yatan varsayımları belirleyebilme becerisi edinir.
PY6. Akademik metin yazma ve bunu geliştirme yeteneği kazanır.
PY7. Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak bilgi ve düşünsel becerilerini sürekli geliştirir.
PY8. Felsefe alanındaki inceleme ve çalışmalarını yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
PY9. Felsefİ uslamlama için kaçınılmaz olan sav oluşturma ve savların tutarlılığını denetleme yetkinliği kazanır.
PY10. Felsefi kavramları gelişim ve değişim sürecinde ele alınmasını sağlayacak düşünsel donanımı kazanır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Üniversitelerde öğretim elemanı, enstitülerde araştırmacı olarak çalışabilmektedirler

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Felsefe Anabili Dalı, Sistematik Felsefe ve Mantık Bilim Dalı felsefi problemlerin sistematik incelenmesinin eğitimini  göz önünde bulundurarak yüksek lisans programını biçimlendirmiştir. Program felsefi sorunların sistematik incelenmesinin tarihsel bağlamları içinde ele alınması gereğinin bilincinde  olarak, zengin bir ders içeriğide sunmaktadır.  Üst düzey mantık eğitimi ise öğrencilerin felsefi  metinlerdeki savların tutarlılığını denetlemelerinde onlara kazandırlmayı düşünülen diğer bir beceriyi temsil etmektedir. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.