Sosyal Bilimler Enstitüsü

Siyaset Bilimi (DR) Programı

Tanıtım

Siyaset Bilimi ile ilgili bilimsel araştırmalar - incelemeler yapmayı, Türkiye ve Dünya siyaseti konusunda uzmanlaşmış araştırmacılar yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen program, Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne bağlı bir bilim dalıdır. Programa bağlı dersler, Sosyal ve Siyasal Bilimler Anabilim dalına bağlı olan; Anayasa, Siyasal Davranış, Siyasal Teori, Sosyoloji, Türk Siyasal Tarihi bilim dalları öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Yüksek lisans programı, tezsiz ve tezli olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Tezli yüksek Lisans, toplam 21 kredi ders ve 1 seminer dersinin bitirilmesi gerekir. Tezsiz Yüksek Lisans ise, toplam 30 kredi ve 1 dönem projesi bitirilmesi gerekir.

Programın Amacı

Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı'nın öncelikli hedefi, programa kabul edilen öğrencilerin lisans düzeyinde aldıkları eğitimi derinleştirmek, araştırma ve akademik iletişim becerilerini geliştirmektir. Öte yandan, öğrencilerin Türkiye ve Dünya siyasetinde olup bitenleri daha iyi anlamalarına ve farklı alanlarda uzmanlaşmalarına imkan verecek bilimsel bir temel edinmeleridir. Bunun için, siyasal düşünceler tarihi, siyasal teoriler, devlet kuramları, Türk siyasal hayatı, anayasa hukuku, sosyoloji ve siyasal antropoloji alanlarında zengin bir eğitim programı sunulmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Öğrenciler, Siyaset Bilimi alanındaki kuram ve uygulamalar hakkındaki bilgileri derinleştirir; yeni kavram, kuram ve uygulama bilgisine ulaşırlar. Farklı disiplinlerin Siyaset Bilimi yaklaşımlarını ele alarak disiplinler arası bir bakış açısı ile analiz ederler. Bunların yanı sıra, uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilirler.
PY1. Siyaset Bilimi'nin temel ayakları olan, İnsan Davranışları, Anayasa, Sosyoloji, Siyasal Teori, Türk Siyasal Hayatı alanlarında kuramsal, tarihsel ve güncel bilgiye sahiptir.
PY2.Siyaset Bilimi'nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavramayı sağlamaktır.
PY3. Siyaset Bilimi'nin temel ayakları olan, İnsan Davranışları, Anayasa, Sosyoloji, Siyasal Teori, Türk Siyasal Hayatı alanlarında sahip olduğu kuramsal,tarihsel,güncel ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde kullanabilmek,
PY4. Siyaset Bilimi alanına dair bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek ve eleştirel bakabilmek
PY5. Siyaset Bilimi'ne dair bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yolları geliştirmek, sorunu çözmek, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilmek.
PY6. Akademik düzeyde sunum, görüşme, müzakere gibi süreçlerde ve panel, proje, konferans gibi etkinliklerde hem bireysel hem de ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu tip çalışmalara etkin katkı sunabilmek.
PY7. Siyaset Bilimi alanına ilişkin kuramsal ve pratik gelişmeleri takip ederek, edinilmiş olduğu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilebilmek.
PY8. Ulusal ve Uluslar arası yayınları takip ederek, ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir
PY9. Siyaset Bilimi alanında makro düzeydeki güncel gelişmelerin yanı sıra mikro düzeydeki alt alanlar (alan/bölge/sorun) düzeyinde uzmanlaşmaya yönelebilmektedir
PY10. Siyaset Bilimi alanındaki konularda ulusal ve Uluslar arası kişi ve kuruluşları (kamu kurumları, özerk kurumlar, uluslar, Uluslar arası bölgesel örgütler, v.b) gerektiğinde çözüm önerileri de üreterek yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bilgilendirebilmek ve aktarabilmek.
PY11. Sosyal bilimler genelinde ve Siyaset Bilimi disiplini özelinde gördüğü müfredat temelinde aldığı derslerin her aşamasında bilimsel ve etik değerlere özen göstermek.
PY12. Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Üniversiteler, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve uluslararası örgütler, özel sektördeki çeşitli şirketler, araştırma ve düşünce kuruluşları.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına