Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Antropoloji (DR) Programı

Tanıtım

Sosyal antropoloji insan topluluklarının coğrafi, tarihsel ve iktisadi gerçekleriyle iç içe geçmiş olan sosyal ve kültürel çeşitliliğini anlamaya çalışan bir disiplindir. Sosyal antropolojik alan çalışması, incelenen alan ve toplulukta uzun süre kalarak topluluğun üyeleriyle birebir ilişkiler kurmayı gerektiren nitel merkezli etnografik yöntemi sayesinde sosyal antropolojiyi diğer sosyal disiplinlerden farklılaştırır. Etnografik yöntem, insan topluluklarının yaşam dünyalarını ve gündelik yaşam pratiklerini katılımlı gözlem ve derinlemesine mülakat gibi tekniklerle, çalışılan alanın içerisinden yürütür.

Programın Amacı

Sosyal antropoloji Doktora programı öğrencilere akademik ve pratik kazanımlar sağlamayı amaçlamaktadır. Akademik kazanımlar arasında, alanın kuramsal tartışmalarının tarihsel bir bağlama oturtulması, temel alt disiplinlere ilişkin teorilerin ve kavramların edinilmesi ve etnografik bir alan çalışması tasarlanması ve uygulanması, konu ile ilgili güncel yayınların takip edilmesi ve yeni yayınlar yapılabilmesi sayılabilir. Pratik anlamda ise toplumsal cinsiyet, iktidar, etnisite, inanç ve sınıf temelli toplumsal ayrımcılık ve eşitsizlik örüntüleri ile ilgili farkındalık geliştirme, insan çeşitliliğini önyargısız değerlendirebilme ve toplumsal sorunlara dair duyarlılık geliştirerek bu sorunlarla ilgili çözümler üretebilme yetkinliliğinin kazandırılmasını hedeflemektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder ve güncel tutar, diğer alanlarla etkileşim içerisinde olarak yeni fikirler kazanır, bu fikirleri bilimsel ve eleştirel bir şekilde irdeleyebilir, farklı bilim dallarıyla ilişkili çalışmalar yapar, ulusal ve uluslararası çalışmalarda etkin rol oynar, ekip çalışmalarına liderlik edebilir, eğitimini yönlendirme yetkinliğini kazanır, bilgilerini ve fikirlerini toplumla paylaşabilir.
PY 1 - Sosyal Antropolojide etnografik alan araştırmasının ileri düzeyde tasarlanması ve uygulanması bilgisi ve pratiği kazanır.
PY 2 - İletişim, medya, temsil, ve anlatı gibi kavramları sosyal antropolojik bir yaklaşımla ele almayı öğrenir.
PY 3 - Medikal alanda beden, bedenin teknolojilerle kurduğu ilişkiler ve cinsiyet çalışmaları gibi farklı alanlarda ele alınan beden kavramının tarihsel olarak geçirdiği birbirinden farklı deneyimleri analiz eder.
PY 4 - Toplumsal organizasyon ve akrabalık örüntülerinin bir alan araştırması içerisinde açığa çıkartılması için gerekli bilgiye sahip olur.
PY 5 - Temsil kavramı çerçevesinde görsel etnografi çalışmalarına hakim olur.
PY 6 - Türkiye’nin sosyal ve kültürel yapısı bağlamında sosyal antropolojik çözümleme yollarını ve bu alanda etnografik alan çalışması tasarlamayı ve uygulamayı öğrenir.
PY 7 - Farklı kültürlerdeki siyasal ve dinsel ritüel ve gündelik yaşam pratiklerini, tarihsel ve güncel olaylar çerçevesinde çözümleyebilmek ve bu alanda etnografik alan çalışması tasarlamayı ve uygulamayı öğrenir.
PY 8 - Medya ve iletişim teknolojilerindeki değişme ile süzlü ve yazılı kültür arasındaki bağlantıların değerlendirilmesine dönük yeni kavramlar kazanır.
PY 9 - Modern toplumda farklı coğrafi ölçeklerde tüketim pratiklerine odaklanır ve tüketim, tasarruf, tüketim tercihi gibi kavramlar üzerinden sosyal antropoloji ile tüketim arasında ilişki kurar.
PY 10 – Yerel ve küresel ölçekte sosyal-kültürel-iktisadi- siyasal –teknolojik değişme süreçlerini, ilgili kuramları ve değişme süreçlerine ilişkin gözlem, çözümleme yapabilmek ve bu alanda etnografik alan çalışması tasarlamayı ve uygulamayı öğrenir.
PY 11 – Etnografik çalışmalarda çoğu zaman görünmez kılınan bedenlerin analiz çerçevesine nasıl dahil edileceği üzerine yapılan kuramsal tartışmaları değerlendirme becerisi kazanır.
PY12 - Farklı beden, yaş, etnisite, din, dil deneyimlerini yansıtan bir etnografik çalışmanın nasıl yapılacağı hakkında bilgi edinir.
PY 13 – İnsan çeşitliliğinin aile-akrabalık örüntülerine dair kuramsal tartışmaları öğrenmek ve aile-akrabalık ilişkileri temelinde sosyal antropolojik çözümlemeler yapabilmek ve bu alanda etnografik alan çalışması tasarlamayı ve uygulamayı öğrenir.
PY 14 - Gündelik yaşam pratiklerini aile-akrabalık-sağlık-suç-dil-din-siyaset ilişkileri bağlamında bütünlüğü içerisinde değerlendirir.
PY 15 –Sosyal antropolojik literatüre derinlemesine hakim olur ve güncel meseleleri değerlendirmede kullanmayı öğrenir.
PY 16 – Sosyal antropolojik yazıma özgü sorunsal kurma ve geliştirmeyi öğrenir ve tez yazımında kullanır.
PY 17 - Sosyal antropolojik yazıma özgü sorunsal kurma ve geliştirmeyi öğrenir ve akademik makale yazımında kullanır.
PY 18 - Sosyal Antropolojiye ve etnografik alan çalışmasına özgü mesleki uygulamaları yapabilme becerisi kazanır.
PY 19 - Sosyal Antropolojiye özgü etnografik çalışmaları okuma yorumlama ve kullanma becerisi kazanır.
PY 20 - Sosyal Antropolojik bilgi birikimi ile disiplinlerarası çalışma yapmayı öğrenir.
PY 21 - Türkiye’nin sözlü-yazılı-maddi kültürel değerlerini kayıt altına alma ve aktarma becerisi kazanır.
PY 22 - Sosyal Antropolojik araştırma verilerini toplamayı, sınıflamayı ve kullanmayı amaçlayan nitel ve nicel araştırma programlarını (SPSS, Atlas.ti, Anthropac vs.) kullanabilme becerisi kazanır.
PY 23 - Proje geliştirme yetkinliği kazanır.
PY 24 - Alan çalışması tasarlama ve yürütmede ilgili kurumlarla yurt içi ve yurt dışı bağlantı kurabilme yetkinliği kazanır.
PY 25 - Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci ile bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
PY 26 - Bilim ve etik ilkelerine uygun davranma yetkinliği kazanır.
PY 27 - Güncel çalışmaları ve yayınları takip ederek analitik düşünme yetkinliği kazanır.
PY 28 - Ekonomi, sağlık, eğitim, aile ile ilgili konularda faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında proje hazırlama ve ekip çalışması yapabilme yetkinliği kazanır.
PY 29 – Etnografik alan çalışması ve vaka çalışmalarını tasarlayabilme ve yürütebilme yetkinliği kazanır.
PY 30 - Sosyal Antropolojik, kültürlerarası karşılaştırma pratiği doğrultusunda dünya üzerindeki farklı kültürlere önyargısız yaklaşma yetkinliği kazanır.
PY 31 - Sosyal antropolojik malzemeyi kullanarak rapor hazırlama ve sunuş yapabilme yetkinliği kazanır.
PY 32 - Toplumsal sorunlara dair duyarlılık, farkındalık geliştirmek ve bu sorunlarla ilgili çözüm üretebilme yetkinliği kazanır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Sosyal antropoloji Doktora programından mezun olan öğrenciler, kamu sektöründe "Kültür ve Turizm Bakanlığı", "Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı", "MİT",  "Türkiye Halk Sağlığı Kurumu", "Nüfus Bilimleri Enstitüleri", "Devlet Planlama Teşkilatı" gibi bakanlık ve birimlerinde; özel sektörde ise "halkla ilişkiler", "insan kaynakları", "proje geliştirme ve yönetme", "reklamcılık" gibi birimlerde çalışabilirler. Ayrıca aldıkları teorik eğitim ve uygulamalar, hali hazırda kariyer sahibi olan öğrencilere iş yaşamında katkı sağlamaktadır

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına