Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Antropoloji (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı program
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL

Tanıtım

Sosyal antropoloji insan topluluklarının coğrafi, tarihsel ve iktisadi gerçekleriyle iç içe geçmiş olan sosyal ve kültürel çeşitliliğini anlamaya çalışan bir disiplindir. Sosyal antropolojik alan çalışması, incelenen alan ve toplulukta uzun süre kalarak topluluğun üyeleriyle birebir ilişkiler kurmayı gerektiren nitel merkezli etnografik yöntemi sayesinde sosyal antropolojiyi diğer sosyal disiplinlerden farklılaştırır. Etnografik yöntem, insan topluluklarının yaşam dünyalarını ve gündelik yaşam pratiklerini katılımlı gözlem ve derinlemesine mülakat gibi tekniklerle, çalışılan alanın içerisinden yürütür.

Programın Amacı

Sosyal antropoloji yuksek lisans programı öğrencilere akademik ve pratik kazanımlar sağlamayı amaçlamaktadır. Akademik kazanımlar arasında, alanın kuramsal tartışmalarının tarihsel bir bağlama oturtulması, temel alt disiplinlere ilişkin teorilerin ve kavramların edinilmesi ve etnografik bir alan çalışması tasarlanması ve uygulanması, konu ile ilgili güncel yayınların takip edilmesi ve yeni yayınlar yapılabilmesi sayılabilir. Pratik anlamda ise toplumsal cinsiyet, iktidar, etnisite, inanç ve sınıf temelli toplumsal ayrımcılık ve eşitsizlik örüntüleri ile ilgili farkındalık geliştirme, insan çeşitliliğini önyargısız değerlendirebilme ve toplumsal sorunlara dair duyarlılık geliştirerek bu sorunlarla ilgili çözümler üretebilme yetkinliliğinin kazandırılmasını hedeflemektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder ve güncel tutar, diğer alanlarla etkileşim içerisinde olarak yeni fikirler kazanır, bu fikirleri bilimsel ve eleştirel bir şekilde irdeleyebilir, farklı bilim dallarıyla ilişkili çalışmalar yapar, ulusal ve uluslararası çalışmalarda etkin rol oynar, ekip çalışmalarına liderlik edebilir, eğitimini yönlendirme yetkinliğini kazanır, bilgilerini ve fikirlerini toplumla paylaşabilir.
PY 1 - Sosyal Antropolojide etnografik alan araştırmasının ileri düzeyde tasarlanması ve uygulanması bilgisi ve pratiği kazanır.
PY 2 - İletişim, medya, temsil, ve anlatı gibi kavramları sosyal antropolojik bir yaklaşımla ele almayı öğrenir.
PY 3 - Medikal alanda beden, bedenin teknolojilerle kurduğu ilişkiler ve cinsiyet çalışmaları gibi farklı alanlarda ele alınan beden kavramının tarihsel olarak geçirdiği birbirinden farklı deneyimleri analiz eder.
PY 4 - Toplumsal organizasyon ve akrabalık örüntülerinin bir alan araştırması içerisinde açığa çıkartılması için gerekli bilgiye sahip olur.
PY 5 - Temsil kavramı çerçevesinde görsel etnografi çalışmalarına hakim olur.
PY 6 - Türkiye’nin sosyal ve kültürel yapısı bağlamında sosyal antropolojik çözümleme yollarını ve bu alanda etnografik alan çalışması tasarlamayı ve uygulamayı öğrenir.
PY 7 - Farklı kültürlerdeki siyasal ve dinsel ritüel ve gündelik yaşam pratiklerini, tarihsel ve güncel olaylar çerçevesinde çözümleyebilmek ve bu alanda etnografik alan çalışması tasarlamayı ve uygulamayı öğrenir.
PY 8 - Medya ve iletişim teknolojilerindeki değişme ile süzlü ve yazılı kültür arasındaki bağlantıların değerlendirilmesine dönük yeni kavramlar kazanır.
PY 9 - Modern toplumda farklı coğrafi ölçeklerde tüketim pratiklerine odaklanır ve tüketim, tasarruf, tüketim tercihi gibi kavramlar üzerinden sosyal antropoloji ile tüketim arasında ilişki kurar.
PY 10 – Yerel ve küresel ölçekte sosyal-kültürel-iktisadi- siyasal –teknolojik değişme süreçlerini, ilgili kuramları ve değişme süreçlerine ilişkin gözlem, çözümleme yapabilmek ve bu alanda etnografik alan çalışması tasarlamayı ve uygulamayı öğrenir.
PY 11 – Etnografik çalışmalarda çoğu zaman görünmez kılınan bedenlerin analiz çerçevesine nasıl dahil edileceği üzerine yapılan kuramsal tartışmaları değerlendirme becerisi kazanır.
PY12 - Farklı beden, yaş, etnisite, din, dil deneyimlerini yansıtan bir etnografik çalışmanın nasıl yapılacağı hakkında bilgi edinir.
PY 13 – İnsan çeşitliliğinin aile-akrabalık örüntülerine dair kuramsal tartışmaları öğrenmek ve aile-akrabalık ilişkileri temelinde sosyal antropolojik çözümlemeler yapabilmek ve bu alanda etnografik alan çalışması tasarlamayı ve uygulamayı öğrenir.
PY 14 - Gündelik yaşam pratiklerini aile-akrabalık-sağlık-suç-dil-din-siyaset ilişkileri bağlamında bütünlüğü içerisinde değerlendirir.
PY 15 –Sosyal antropolojik literatüre derinlemesine hakim olur ve güncel meseleleri değerlendirmede kullanmayı öğrenir.
PY 16 – Sosyal antropolojik yazıma özgü sorunsal kurma ve geliştirmeyi öğrenir ve tez yazımında kullanır.
PY 17 - Sosyal antropolojik yazıma özgü sorunsal kurma ve geliştirmeyi öğrenir ve akademik makale yazımında kullanır.
PY 18 - Sosyal Antropolojiye ve etnografik alan çalışmasına özgü mesleki uygulamaları yapabilme becerisi kazanır.
PY 19 - Sosyal Antropolojiye özgü etnografik çalışmaları okuma yorumlama ve kullanma becerisi kazanır.
PY 20 - Sosyal Antropolojik bilgi birikimi ile disiplinlerarası çalışma yapmayı öğrenir.
PY 21 - Türkiye’nin sözlü-yazılı-maddi kültürel değerlerini kayıt altına alma ve aktarma becerisi kazanır.
PY 22 - Sosyal Antropolojik araştırma verilerini toplamayı, sınıflamayı ve kullanmayı amaçlayan nitel ve nicel araştırma programlarını (SPSS, Atlas.ti, Anthropac vs.) kullanabilme becerisi kazanır.
PY 23 - Proje geliştirme yetkinliği kazanır.
PY 24 - Alan çalışması tasarlama ve yürütmede ilgili kurumlarla yurt içi ve yurt dışı bağlantı kurabilme yetkinliği kazanır.
PY 25 - Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci ile bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
PY 26 - Bilim ve etik ilkelerine uygun davranma yetkinliği kazanır.
PY 27 - Güncel çalışmaları ve yayınları takip ederek analitik düşünme yetkinliği kazanır.
PY 28 - Ekonomi, sağlık, eğitim, aile ile ilgili konularda faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında proje hazırlama ve ekip çalışması yapabilme yetkinliği kazanır.
PY 29 – Etnografik alan çalışması ve vaka çalışmalarını tasarlayabilme ve yürütebilme yetkinliği kazanır.
PY 30 - Sosyal Antropolojik, kültürlerarası karşılaştırma pratiği doğrultusunda dünya üzerindeki farklı kültürlere önyargısız yaklaşma yetkinliği kazanır.
PY 31 - Sosyal antropolojik malzemeyi kullanarak rapor hazırlama ve sunuş yapabilme yetkinliği kazanır.
PY 32 - Toplumsal sorunlara dair duyarlılık, farkındalık geliştirmek ve bu sorunlarla ilgili çözüm üretebilme yetkinliği kazanır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Sosyal antropoloji yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler, kamu sektöründe "Kültür ve Turizm Bakanlığı", "Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı", "MİT",  "Türkiye Halk Sağlığı Kurumu", "Nüfus Bilimleri Enstitüleri", "Devlet Planlama Teşkilatı" gibi bakanlık ve birimlerinde; özel sektörde ise "halkla ilişkiler", "insan kaynakları", "proje geliştirme ve yönetme", "reklamcılık" gibi birimlerde çalışabilirler. Ayrıca aldıkları teorik eğitim ve uygulamalar, hali hazırda kariyer sahibi olan öğrencilere iş yaşamında katkı sağlamaktadır

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sosyal antropoloji insan topluluklarının coğrafi, tarihsel ve iktisadi gerçekleriyle iç içe geçmiş olan sosyal ve kültürel çeşitliliğini anlamaya çalışan bir disiplindir. Sosyal antropolojik alan çalışması, incelenen alan ve toplulukta uzun süre kalarak topluluğun üyeleriyle birebir ilişkiler kurmayı gerektiren nitel merkezli etnografik yöntemi sayesinde sosyal antropolojiyi diğer sosyal disiplinlerden farklılaştırır. Etnografik yöntem, insan topluluklarının yaşam dünyalarını ve gündelik yaşam pratiklerini katılımlı gözlem ve derinlemesine mülakat gibi tekniklerle, çalışılan alanın içerisinden yürütür.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.