Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyoloji (DR) Programı

Tanıtım

Doktora programı toplumda toplumsal yaşamın getirdiği sosyal ilişkileri, toplumsal kurumların kökenlerini ve gelişmelerini belirleyen ilke ve kuralları, tarihsel belgeleri inceleyerek, gözlem, görüşme ve anket gibi tekniklerle alanda araştırmalar yaparak bu konuları sosyolojik bilgi donanımı ile ortaya koyar. Küreselleşme, Gelişme-Azgelişme Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi, Sağlık Sosyolojisi, Çevre Sosyolojisi, Afet Sosyolojisi, Kültürel Çalışmalar, Teknoloji, Emek Hareketleri, Sosyal Bilimler Metodolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet, Sosyal Hafıza, Türkiye’de Sosyoloji konularında dersler verilmektedir.

Programın Amacı

Bu program hem ulusal hem de uluslararası düzeyde akademik çalışmaları ve araştırmaları inceleyerek, özellikle tarihsel perspektiflerin kullanıldığı sosyolojik bir yaklaşımı geliştirmeyi hedeflemektedir. Programı takip eden öğrencilerin teori ve pratiği bir araya getirmesi ve bir araştırma projesini tamamlaması beklenmektedir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Program mezunları toplumsal ilişkilerin çokyönlü ve dinamik karakterine ilişkin bilgi sahibi olurlar, sosyolojik teoriler ve metodolojilere ilişkin derinlemesine bilgi sahibi olurlar. Sosyoloji disiplininin farklı alanlarında analiz, sentez ve değerlendirme yapabilecek beceriye ve yetkinliğe erişirler. Ayrıca, mezunlar disiplinin farklı alanlarında bağımsız araştırma sürdürecek yetkinliğe erişirler. 
PY1: Lisans, yüksek lisans eğitimleri süresince kazandıkları sosyoloji disiplini çerçevesindeki kuramsal ve metodolojik bilgiler aracılığı ile alanın uzmanlık bilgisine sahip olur.
PY2: Farklı disiplinler ile kendi disiplini arasındaki ilişkinin niteliği hakkında daha ayrıntılı ve ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
PY3: Ele alınan konu ve sorun çerçevesindeki sosyolojik kuram ve metodoloji birikimini daha verimli bir şekilde kullanmaya yönelik bilgi sahibi olur.
PY4: Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte yaşanan güncel konular ve sorunlara yönelik olarak gündemde olan yerel, ulusal ve uluslar arası sosyolojik tartışmalarda yer alan özgün bakış açıları ve kavramları öğrenir.
PY5: Ele alınan ı konu ve sorun çerçevesinde hazırlanan ödevler ve tez aracılığı ile sosyolojik kuram ve metodoloji tartışmalarına katkıda bulunabilecek çalışmalar gerçekleştirerek bilime özgün katkıda bulunur.
PY6: Sosyolojinin ne olduğu, ne işe yaradığı ve neler yapabileceği hakkındaki güncel tartışmalar ışığında, çeşitli sosyolojiler (örneğin profesyonel, eleştirel, politika yönelimli ve halk/kamusal sosyolojiler) arasında bağlantılar kurmak ve bunları uygulama becerisine sahip olur.
PY7: En az bir yabancı dili aktif olarak kullanma (okuma, anlama, konuşma, tebliğ sunma ve yayın yapma) becerisine sahip olur..
PY8: Alandaki bilgi ve yöntemleri kullanabilecek özgüvene sahip olur.
PY9: Edindiği bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü iletişim yolu ile paylaşır.
PY10: Ulusal ve uluslar arası alanda bilim insanları ile yüz yüze ve sanal ortamlarda( internet aracılığıyla) yazılı ve sözlü bağlantılar kurmak üzere kongre ve sempozyumlara katılır.
PY11: Uzmanlık alanında bir danışman rehberliğinde doktora tezi hazırlar.
PY12. Hakemli bir dergide doktorasına dayanan en az bir yayın yapar.
PY13:Uzmanlık alanına ilişkin olarak ele alınan konu ve sorun özelinde yeni ve yaratıcı çözüm önerilerinde bulunur.
PY14:Ulusal ve uluslararası ve disiplinler arası çalışmalar yapabilme becerisine sahip olur.
PY15: Ulusal (Farabi) ve uluslar arası (Bolognizasyon süreci ve Erasmus v.b.) öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği içinde yer alabilecek donanıma sahip olur.
PY16: Sosyoloji disiplini özelinde ve sosyal bilim genelindeki etik ilkelere uygun davranır
PY17:Doktora tezi aracılığıyla bilime katkıda bulunur.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Kamu Kuruluşları, medya kuruluşları, araştırma şirketlerinde, sivil toplum kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırmacı, eğitim kurumlarında öğretmenlik

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına