Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyoloji (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Hayriye ERBAŞ

Tanıtım

Yüksek lisans programı toplumda toplumsal yaşamın getirdiği sosyal ilişkileri, toplumsal kurumların kökenlerini ve gelişmelerini belirleyen ilke ve kuralları, tarihsel belgeleri inceleyerek, gözlem, görüşme ve anket gibi tekniklerle alanda araştırmalar yaparak bu konuları sosyolojik bilgi donanımı ile ortaya koyar. Küreselleşme, Gelişme-Azgelişme Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi, Sağlık Sosyolojisi, Çevre Sosyolojisi, Afet Sosyolojisi, Kültürel Çalışmalar, Teknoloji, Emek Hareketleri, Sosyal Bilimler Metodolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet, Sosyal Hafıza, Türkiye’de Sosyoloji konularında dersler verilmektedir.

Programın Amacı

Bu program hem ulusal hem de uluslararası düzeyde akademik çalışmaları ve araştırmaları inceleyerek, özellikle tarihsel perspektiflerin kullanıldığı sosyolojik bir yaklaşımı geliştirmeyi hedeflemektedir. Programı takip eden öğrencilerin teori ve pratiği bir araya getirmesi ve bir araştırma projesini tamamlaması beklenmektedir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Program mezunları toplumsal ilişkilerin çokyönlü ve dinamik karakterine ilişkin bilgi sahibi olurlar, sosyolojik teoriler ve metodolojilere ilişkin derinlemesine bilgi sahibi olurlar. Sosyoloji disiplininin herhangi bir alt alanında analiz, sentez ve değerlendirme yapabilecek beceriye ve yetkinliğe erişirler. Ayrıca, mezunlar disiplinin bir alt alanında araştırma sürdürecek yetkinliğe erişirler. 
PY1: Sosyoloji lisans düzeyinde edindiği kuramsal ve metodolojik bilgileri daha ileri seviyeye ulaştırır.
PY2: Sosyoloji disiplini içinde yer alan kuramsal ve uygulamalı bilginin toplumsal sorunlar ile bağlantılarını kurar.
PY3: Sosyoloji disiplini ve sosyolojik bilginin eleştirel değerlendirmesini (Sosyolojinin Sosyolojisini) öğrenir.
PY4: Sosyoloji ile diğer disiplinler arasındaki bağlantıları ortaya koyarak disiplinler arası çalışmaların nasıl yapılacağına dair bilgisini geliştirir.
PY5: Toplumlar ve kültürler arası farklılık ve benzerlikleri araştırmada sosyolojik bilginin katkılarını öğrenir.
PY6: Sosyoloji disiplini çerçevesinde kendilerini geliştirir.
PY7: Sosyolojideki klasik olduğu kadar güncel kuramsal ve metodolojik tartışmaların ışığında ele aldığı sorunun analizini yaparak çözüm önerileri geliştirmeye çalışır.
PY8: Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte yaşanan güncel konular ve sorunların sosyolojik değerlendirmelerini yaparak özgün bakış açıları geliştirmeye çalışır.
PY9: Toplumsal gerçekliğin farklı boyutları arasında bağlantılar kurarak disiplinler arası çalışmalar yapabilme becerisine sahip olur.
PY10: Alandaki bilgi ve yöntemleri kullanabilecek özgüvene sahip olur.
PY11: Edindiği bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü iletişim yolu ile paylaşır.
PY12: Bir danışman rehberliğinde yüksek lisans tezi hazırlar.
PY13: Sosyoloji disiplini çerçevesinde ele aldığı konu ve sorun özelinde, bilimsel bir çalışma yapar ve çalışmasını raporlar.
PY14: Ulusal (Farabi) ve uluslar arası (Bolognizasyon süreci ve Erasmus v.b.) öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği içinde yer alabilecek donanıma sahip olur.
PY15: Sosyoloji disiplini özelinde ve sosyal bilim genelindeki etik ilkelere uygun olarak davranır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Kamu Kuruluşları, medya kuruluşları, araştırma şirketlerinde, sivil toplum kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırmacı, eğitim kurumlarında öğretmenlik

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.