Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sümeroloji (DR) Programı

Tanıtım

Sumeroloji Anabilim Dalı A. Ü., Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü içerisinde yer alan bir filoloji branşıdır. Bu Anabilim Dalında M.Ö. ±3300-0 yılları arasında Anadolu ve Mezopotamya'da yaşamış olan halkların yazıları, dilleri ve kültürleri hakkında araştırmalar yapılmaktadır. Bu hususta çivi yazısının icadı, gelişmesi ve sadeleşmesi ile bu yazıyı kullanan halklar hakkında bilgi verilmektedir. Anabilim Dalı'nda Sami bir dil olan Akadca'nın Babil ve Asur lehçeleri ile Sumerce metinler üzerinde durularak gramer, dilbilim ve kelime hazinesi de öğretilerek eğitim yapılmaktadır. Bunlardan, Anadolu’nun yazı ile tanıştığı, Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nda kullanılmış olan Eski Asur çivi yazısı ve lehçesi  hakkında, orijinal belgeler kullanılarak detaylı araştırmalar yapılmaktadır.

Programın Amacı

Bu Anabilim Dalı Anadolu’nun ve Mezopotamya'nın eskiçağ tarihini aydınlatmak ve kültürlerin birbirleri ile etkileşimlerini ve gelişme süreçlerini takip etmek için, kaynak dil bilen araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

   Öğrenciler Eski Anadolu ve Eski Mezopotamya’da yaşamış ve çivi yazısını kullanmış olan Sumer, Akad, Asur ve Babillilerin dilleri ve kültürleri hakkında iyi bir alt yapı edinmiş olarak mezun olurlar. Onlar bütün özellikleriyle çivi yazısını öğrenerek ve bu yazıyı kullanan isimlerini saydığımız halkların muhtelif dönemlerdeki metinlerini okuyarak bu dillerin grameri, dilbilimsel özellikleri ve kelime hazinesi hakkında olabildiğince yetişmiş durumda olurlar.   Mezun öğrenciler, alanıyla ilgili çalışma yapma ve ulusal veya uluslararası dergilerde makale yayınlama becerisi kazanır.>
M.Ö. 3300-0 yılları arasında Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış halkların kültür ve dilleri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
Çivi yazısı, gelişimi, çivi yazısı işaretleri ve kullanıldığı diller hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
Sumer dili ve grameri, Sumerce tarihi, edebi ve ticari metinler hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
Kayseri-Kültepe’de bulunmuş, Akadca'nın Eski Asur lehçesiyle yazılmış tabletler hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
Mari’de bulunmuş Akadca'nın Eski Babil lehçesiyle yazılmış mektuplar hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
Akadca dini ve edebi metinler hakkında detaylı bilgi edinir.
Çivi yazısı işaretlerini okuma ve yazma becerisi kazanılır.
Sumerce metinleri okuma ve tercüme etme becerisi kazanılır.
Eski Asurca metinleri okuma ve tercüme etme becerisi kazanılır.
Eski Babilce metinleri okuma ve tercüme etme becerisi kazanılır.
Akadca dini, edebi ve mitolojik metinleri okuma ve tercüme etme becerisi kazanılır.
Alanla ilgili bağımsız çalışmalar yapma kabiliyeti kazanılır.
Ulusal ve/veya uluslararası dergilerde bilimsel makale yayınlayabilme becerisi kazanılır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Eğitim ve kamu sektörleri.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına