Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sümeroloji (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Leyla MURAT KARAKURT

Tanıtım

Sumeroloji Anabilim Dalı A. Ü., Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, EskiçağDilleri ve Kültürleri Bölümü içerisinde yer alan bir filolojibranşıdır. Bu Anabilim Dalında M.Ö. ±3300-0 yılları arasında Anadolu veMezopotamya'da yaşamış olan halkların yazıları, dilleri ve kültürlerihakkında araştırmalar yapılmaktadır. Bu hususta çivi yazısının icadı,gelişmesi ve sadeleşmesi ile bu yazıyı kullanan halklar hakkında bilgiverilmektedir. Anabilim Dalı'nda Sami bir dil olan Akadca'nın Babil veAsur lehçeleri ile Sumerce metinler üzerinde durularak gramer, dilbilimve kelime hazinesi de öğretilerek eğitim yapılmaktadır. Bunlardan,Anadolu’nun yazı ile tanıştığı, Asur Ticaret Kolonileri Çağı'ndakullanılmış olan Eski Asur çivi yazısı ve lehçesi  hakkında, orijinalbelgeler kullanılarak detaylı araştırmalar yapılmaktadır.

Programın Amacı

Bu Anabilim Dalı Anadolu’nun ve Mezopotamya'nın eskiçağ tarihiniaydınlatmak ve kültürlerin birbirleri ile etkileşimlerini ve gelişmesüreçlerini takip etmek için, kaynak dil bilen araştırmacılaryetiştirmeyi hedeflemektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Öğrenciler Eski Anadolu ve Eski Mezopotamya’da yaşamış ve çivi yazısınıkullanmış olan Sumer, Akad, Asur ve Babillilerin dilleri ve kültürlerihakkında iyi bir alt yapı edinmiş olarak mezun olurlar. Onlar bütünözellikleriyle çivi yazısını öğrenerek ve bu yazıyı kullanan isimlerinisaydığımız halkların muhtelif dönemlerdeki metinlerini okuyarak budillerin grameri, dilbilimsel özellikleri ve kelime hazinesi hakkındaolabildiğince yetişmiş durumda olurlar.Mezun öğrenciler, alanıyla ilgili çalışma yapma ve ulusal veya uluslararası dergilerde makale yayınlama becerisi kazanır.>
M.Ö. 3300-0 yılları arasında Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış halkların kültür ve dilleri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
Çivi yazısı, gelişimi, çivi yazısı işaretleri ve kullanıldığı diller hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
Sumer dili ve grameri, Sumerce tarihi, edebi ve ticari metinler hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
Kayseri-Kültepe’de bulunmuş, Akadca'nın Eski Asur lehçesiyle yazılmış tabletler hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
Mari’de bulunmuş Akadca'nın Eski Babil lehçesiyle yazılmış mektuplar hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
Akadca dini ve edebi metinler hakkında detaylı bilgi edinir.
Çivi yazısı işaretlerini okuma ve yazma becerisi kazanılır.
Sumerce metinleri okuma ve tercüme etme becerisi kazanılır.
Eski Asurca metinleri okuma ve tercüme etme becerisi kazanılır.
Eski Babilce metinleri okuma ve tercüme etme becerisi kazanılır.
Akadca dini, edebi ve mitolojik metinleri okuma ve tercüme etme becerisi kazanılır.
Alanla ilgili bağımsız çalışmalar yapma kabiliyeti kazanılır.
Ulusal ve/veya uluslararası dergilerde bilimsel makale yayınlayabilme becerisi kazanılır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Eğitim ve kamu sektörleri.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.