Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tasavvuf (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bölümü Yüksek Lisans Programı.

Programın Amacı

Tasavvufunİslam düşüncesindeki yerini, dinî, felsefî, edebî ve kültürel alandaki etkisinianlayıp diğer dinlerdeki mistik kültürlerle olan irtibatını değerlendirebilecekbir bakış açısı kazandırmak ve edinilen bilginin çağdaş meselelerdekullanabilmesini sağlamaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

İlahiyatalanında gerekli alt yapıya sahip olur, disiplinler arası bir yaklaşımla alanıile ilgili bilgi üretir. Ürettiği bilgiyi ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşır.Değişen ve gelişen şartlar doğrultusunda dini meseleleri eleştirel bakışla elealıp yorumlar ve dini konularda karşılaşılan problemlere çözüm üretir. Bireysel vemesleki anlamda görev, hak ve sorumluluklarının bilincinde olarak bir aradayaşama kültürünü geliştirir ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda dinirehberlik ve danışmanlık yapar.
Tasavvufun bilgi boyutunun felsefi düşünceyle olan bağlantısını analiz edebilir.
Tasavvufî anlayışı oluşturan klasik ve modern kaynakları tahlil edebilir.
Alanla ilgili olarak, bilimsel araştırma etiğine uygun, bağımsız ve nitelikli bilimsel araştırma yapar.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. Alanın gerektirdiği dilleri ileri düzeyde bilir.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
Toplumda ve görev yaptığı alanda daha sağlıklı ve sosyal bir kişiliğe sahip olarak aktif bir rol oynar.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tasavvuf disiplinindeki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
Tasavvuf alanının ilişkili olduğu disiplinler arası çalışma yapısını kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tasavvuf alanındaki literatürü etkin bir şekilde kullanır.
Tasavvuf alanında uygulanan kuramsal ve uygulamalı araştırma yöntem ve teknikleri kullanır.
Tasavvuf alanının temel kavramlarını etkili bir şekilde kullanır.
Tasavvuf alanının sorunlarını tanır ve tutarlı çözüm önerileri geliştirir.
Tasavvuf alanı ile ilgili geleneksel ve modern kuramları teori ve uygulama boyutunda tartışır.
Tasavvuf tarihini düşünsel ve kurumsal yönleriyle değerlendirir
Tasavvuf alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
Tasavvuf alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.
Tasavvuf alanında bilimsel araştırma yapmak için gerekli araç-gereç, program ve bilişim-iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
Tasavvuf alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri toplumun ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanır.
Tasavvuf alanı ile ilgili bilimsel dil kullanma becerisine sahip olur.
Tasavvuf alanıyla ilgili yaptığı çalışmaların sonuçlarını usulüne uygun bir şekilde raporlaştırır ve sunar.
Tasavvuf alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
Tasavvuf alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir.
Tasavvuf alanında yürütülen çalışmalarda bireysel olarak bağımsız çalışır ve/veya ekip çalışmalarında sorumluluk alarak çözüm üretir.
Tasavvuf alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar; kişisel, kurumsal ve ekip çalışmalarını uzmanlık düzeyinde organize eder.
Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
Tasavvuf alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Tasavvuf alanındaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
Tasavvuf alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini kullanarak toplumda birlikte yaşama duyarlılığı geliştirir.
Tasavvuf alanıyla ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve duyurulması aşamalarında bilimsel, kültürel, toplumsal ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri aktarır.
Tasavvuf alanında strateji belirler, politika geliştirir, uygulama aşamalarını planlar ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.
Aday sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlarpedagojik formasyon sahibi olmak şartıyla Milli Eğitim Bakanlığındaöğretmen olarak, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitlipozisyonlarında görev alabilirler. Ayrıca üniversitelerin Tasavvufalanı ile ilgili akademik kadrolarında yer alabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.